inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σταθεροποίηση των εσόδων της προσδοκά το 2017 η βιομηχανία πλαστικών σωλήνων Faso-PlastΣε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές εξακολουθεί να επιδιώκει να εισέλθει η βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων τους Γρηγόρης Χ. Φασόης Faso-Plast, η οποία έχει ιστορικό εξαγωγών σε άλλες βαλκανικές χώρες, την Κύπρο και σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Ο στόχος αυτός, καθώς φαίνεται, δεν είναι εύκολος. Ωστόσο η επιχείρηση δηλώνει αισιόδοξη, καθώς έχει διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της. Δεδομένης της καχεξίας της εγχώριας ζήτησης, για το σύνολο της χρήσης 2017 επιδιώκει τη σταθεροποίηση των πωλήσεών της και του μεικτού περιθωρίου της, πράγμα που είχε πετύχει κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Το 2015 και στις αρχές του 2016 η εταιρεία ολοκλήρωσε κύκλο επενδύσεων με τον οποίο επεξέτεινε τις δραστηριόητές της στον τομέα των εύκαμπτων σωλήνων. Επίσης, τα τελευταία χρόνια βελτίωσε τις μεθόδους για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της και προχώρησε σε αναβάθμιση των όρων περιβαλλοντικής λειτουργίας των εγκαταστάσεών της. Επίσης, το 2016 προχώρησε σε αγορά ακινήτου μετόχου της στην Αμυγδαλέζα Αττικής, αντί ποσού 1,25 εκατ. ευρώ, το οποίο θα αποπληρωθεί εντός δεκαετίας, αποκτώντας έτσι την κυριότητα του συνόλου των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί. Στο ακίνητο αυτό η επιχείρηση παρήγαγε μάνικες και άλλα εξαρτήματα σωλήνων και διέθετε αποθηκευτικούς χώρους.

Δηλώνει εκ νέου ότι αισθάνεται ικανή να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, με ποιοτικώς ανταγωνιστικά, νέα προϊόντα της.

Η Γρηγόρης Χ. Φασόης Faso-Plast συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιανουάριο του 1992. Είχε ιδρυθεί με τη νομική μορφή της ετερόρρυθμης εταιρείας το 1975 και αργότερα εξελίχθηκε σε Ε.Π.Ε. Εδρεύει και έχει τις βασικές εγκαταστάσεις της στη θέση Δυο Πεύκα στον Ασπρόπυργο Αττικής, όπου είναι ιδιοκτήτης οικοπέδων 17.065 τ.μ. Οι εγκαταστάσεις της αυτές περιλαμβάνουν τέσσερα κτιριακά συγκροτήματα. Συνολικά, είναι κάτοχος οικοπέδων 24.500 τ.μ. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Faso-Plast».

Παράγει και διαθέτει σωλήνες και εξαρτήματα πίεσης, ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης από PCV, από πολυαιθυλένιο (PE) και πολυπροπυλένιο (PP) για διάφορες χρήσεις, καθώς και σωλήνες πολυαιθυλενίου για τη μεταφορά φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016 παρουσίασε ελαφρά ανάκαμψη των πωλήσεων μετά τη σημαντική πτώση τους το 2015. Συγχρόνως, διεύρυνε την κερδοφορία της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 24ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της Γ. Χ. Φασόης το 2016 ανήλθαν σε 14,06 εκατ. ευρώ, από 14,01 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 0,4% σε ποσοστό ή 0,05 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 95,9% των εσόδων της (13,49 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 4,1% (0,57 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες, από τις οποίες και προέκυψε η αύξηση των συνολικών εσόδων.

Παρά την ένταση του ανταγωνισμού, η επιχείρηση ενίσχυσε εκ νέου, κατά μία εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 3,36 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 3,20 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+4,0% ή +0,16 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της ανήλθε στο 23,9%, από 22,9% το 2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2016 σε 1,45 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,4% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,37 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (9,8% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 5,6% (+0,08 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των μεικτών κερδών, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των δαπανών διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας και τη μείωση των αποσβέσεων, υπερκάλυψαν την αύξηση των λοιπών, έκτακτων εξόδων, καθώς και τη διεύρυνση των χρηματοοικονομικών δαπανών, οδηγώντας σε ενίσχυση των κερδών προ φόρων και μετά φόρων.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,49 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,65 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,31 εκατ. ευρώ (έναντι 0,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,19 εκατ. ευρώ (έναντι 0,15 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), αυξημένων κατά 20,6% και 25,7%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,80 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,9% (+0,015 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 4,9% (4% το 2015) και 2,9% (2,3% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,2% (1,8% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 1,3% (1,1% το 2015). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 8,3%, έναντι 8,6% τη χρήση 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 17,395 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,5% (+1,51 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014, όπως και αυτές του 2015.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,46 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 6,36 εκατ. ευρώ (επίσης 6,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 36,6% (40% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 7,58 εκατ. ευρώ, κατά 69,2% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 13% (+0,87 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,02 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,42 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (7,60 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας σημαντική ενίσχυση της ρευστότητάς της, λόγω μετατροπής μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της σε μακροπρόθεσμο. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,40 εκατ. ευρώ (0,585 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 1,50 εκατ. ευρώ για εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Κονδύλι 0,81 εκατ. ευρώ των απαιτήσεών της αντιστοιχούσε σε σφραγισμένες επιταγές. Για εξασφάλιση δανείων είχε παραχωρήσει σε πιστωτές της επιταγές πελατείας της ποσού 1,21 εκατ. ευρώ. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις ήταν ύψους 11,03 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 15,7% (+1,50 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των επενδύσεών της.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 7,19 εκατ. ευρώ, έναντι 5,85 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, κυρίως λόγω της προσθήκης του ακινήτου που απέκτησε. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 1,93 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 0,50 εκατ. ευρώ το 2015. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει αποσβέσεις ποσού 1,245 εκατ. ευρώ. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβανόταν συμμετοχή στην εταιρεία Επενδυτική Ασπροπύργου.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γρηγ. Χ. Φασόη και αντιπρόεδρο τη Σουλτάνα Ε. Φασόη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 81 εργαζόμενους, έναντι 77 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,94 εκατ. ευρώ, έναντι 1,77 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Επίσης, διέθεσε για αμοιβές της διοίκησής της 0,17 εκατ. ευρώ, έναντι 0,18 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα των μετόχων της από τα κέρδη της χρήσης 2015 ήταν 0,17 εκατ. ευρώ. Επίσης, το μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2016 ορίστηκε 0,17 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 3.825 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 2.300 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 17.915 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας Γ. Χ. ΦΑΣΟΗΣ FASO-PLAST τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 167,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 23,35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,9% των πωλήσεων και το 11,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 7,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,2% των πωλήσεων και το 9,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων και το 5,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 16,95 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 19,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2006. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 12,5 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Παρά τη σχετική, λόγω και των επενδύσεών της, αύξηση των δανειακών βαρών της, οι προβλέψεις της παραμένουν αισιόδοξες, καθώς προσδοκά αύξηση της πελατείας της μετά την παύση της λειτουργίας ανταγωνιστών της και την κυκλοφορία νέων και ποιοτικά αναβαθμισμένων προϊόντων της.

Εκτιμά ότι κατέχει ηγετική θέση στην αγορά του τομέα της και ότι αναγνωρίζεται ως μία από τις πλέον σύγχρονες εταιρείες του τομέα της. Θεωρεί ότι οι νέες δραστηριότητές της στην παραγωγή εύκαμπτων σωλήνων υπόσχονται αύξηση των πωλήσεων και σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας της. Στη διάρκεια του 2017 ολοκληρώνει, όπως αναφέρει, τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της με επιπρόσθετες κατηγορίες σωλήνων και εξαρτημάτων τους, συμπεριλαμβανομένων σωλήνων γεωτρήσεων. Οι στόχοι της για το 2017 και τα επόμενα χρόνια μπορούν να συνοψιστούν στην αύξηση του κύκλου εργασιών χωρίς νέες σημαντικές επισφάλειες, την ενίσχυση του μεικτού περιθωρίου κέρδους και των καθαρών κερδών και τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Γ. Χ. ΦΑΣΟΗΣ FASO-PLAST

www.inr.gr, 4 Δεκεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS