inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σημαντικά έσοδα από τη σαουδαραβική αγορά αναμένει η Green Cola ΕλλάςΣημαντικά έσοδα από τη διεύρυνση των πωλήσεών της προς τη σαουδαραβική αγορά αναμένει τα επόμενα χρόνια βιομηχανία αναψυκτικών Green Cola Ελλάς, η οποία έχει κατακτήσει τη δεύτερη θέση στα προϊόντα τύπου cola σε μεγάλες αλυσίδες του οργανωμένου λιανεμπορίου, αλλά δεν κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της το 2016.

Η επιχείρηση κατέληξε σε συμφωνία με εξέχοντα αραβικό επιχειρηματικό όμιλο για τη διάθεση προϊόντων της στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας, μέσω κοινοπρακτικής εταιρείας στην οποία η ελληνική βιομηχανία θα έχει μερίδιο της τάξεως του 15%.

Για το 2017, εξάλλου, αναμένει περαιτέρω αύξηση των πωλήσεών της, οι οποίες το 2016 ουσιαστικά παρέμειναν σταθερές, ύστερα από μία πενταετία ραγδαίας ανόδου τους.

Η Green Cola Ελλάς αποτελεί μετεξέλιξη της εταιρείας παραγωγής αναψυκτικών με την επωνυμία Ενωση Παρασκευαστών Αεριούχων Ποτών (ΕΠΑΠ), που συστάθηκε ως Α.Ε. στη Λεπτή Ορεστιάδας του νομού Εβρου το 1986 και προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή στην ίδια περιοχή από το 1959, ενώ επί 25 χρόνια παρήγαγε αναψυκτικά και για την Coca - Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως. Το 2010 η ΕΠΑΠ προχώρησε σε στρατηγική αναδιάρθρωση της δομής της και από το 2011 απέκτησε βασικό μέτοχό της τον Περ. Βενιέρη, ανώτερο στέλεχος επί πολλά έτη της Coca - Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2012 κυκλοφόρησε το προϊόν «Green Cola», υποστηρίζοντάς το με διαφημιστική καμπάνια με το σύνθημα «Ξεcola και διάλεξε ελληνικά». Το 2013 κυκλοφόρησε σειρά αναψυκτικών με το σήμα «BLE». Το 2015 στο μετοχικό της κεφάλαιο εισήλθε, με μερίδιο 25%, ο Ιω. Χήτος.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2015 είχε επιτύχει αύξηση πωλήσεων της τάξεως του 50%, αλλά εμφάνισε ζημιές προ φόρων και μετά φόρων, καθώς διενήργησε συνολική πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού 1,04 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 0,72 εκατ. ευρώ αφορούσε απαιτήσεις από τη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος», που δήλωσε αδυναμία πληρωμών.

Το 2016, σύμφωνα με τον 28ο ισολογισμό της, τα έσοδά της ανήλθαν σε 13,435 εκατ. ευρώ, από 13,43 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση μόλις 0,1% σε ή 8.000 ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 5,33 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 5,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-1,4% ή -0,08 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της περιορίστηκε σε 39,7%, από 40,3% το 2014.

Συγχρόνως, οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης σημείωσαν αύξηση, ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων το κόστος της αρχικής τοποθέτησης προϊόντων σε νέες αλυσίδες λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου στην Ελλάδα, καθώς και στο εξωτερικό. Τα αποτελέσματα ευνοήθηκαν από έσοδο από αχρησιμοποίητες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 0,30 εκατ. ευρώ. Η δαπάνη για αγορές από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ήταν ύψους 1,39 εκατ. ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς η βιομηχανία κατέγραψε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,40 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,53 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-4% των εσόδων), μειωμένες κατά 24,4% (+0,13 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,45 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,37 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους ύψους 1,22 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι ζημιών 1,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 7,1% ή 0,08 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,775 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως προχώρησε σε αναδιατύπωση σειράς οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2015, συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων και των τελικών αποτελεσμάτων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 είχαν περιοριστεί σε 3,63 εκατ. ευρώ (4,85 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 27% (38,7% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 13,41 εκατ. ευρώ (12,52 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 2,75 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 51,5% (+0,94 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 48,9% μακροπρόθεσμες. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (7,40 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,84 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (8,24 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,31 εκατ. ευρώ (1,17 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση 0,56 εκατ. ευρώ από τον ΟΑΕΔ για επιδότηση μισθολογικού κόστους των ετών 2010-2015. Ποσό 2,45 εκατ. ευρώ των υποχρεώσεών της αφορούσε εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, αυξημένες κατά 45,8% (+0,77 εκατ. ευρώ). Για την καλύτερη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας είχε προβεί σε συμφωνίες προεξόφλησης απαιτήσεων. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 9,79 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 27,6% (+2,12 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν 4,57 εκατ. ευρώ, έναντι 4,15 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω προσθήκης νέου εξοπλισμού, ενώ τα αναπόσβεστα άυλα πάγια στοιχεία της ήταν 0,83 εκατ. ευρώ, έναντι 0,35 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, καθώς η επιχείρηση στη διάρκεια του 2016 δαπάνησε 0,55 εκατ. ευρώ για την αγορά των εμπορικών σημάτων «BLE», «GR8» και «Mix & Match». Οι συνολικές επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ήταν ύψους 1,37 εκατ. ευρώ, έναντι 0,94 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας GREEN COLA ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών συμπεριλαμβανομένων των ετών που ονομαζόταν ΕΠΑΠ, ανήλθαν σε 56,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη μόλις 0,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,3% των πωλήσεων και το 0,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 3,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 6% των πωλήσεων και το 16,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 3,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 6,2% των πωλήσεων και το 16,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων, κυρίως λόγω των ζημιών των ετών 2016 (1,22 εκατ. ευρώ), 2015 (1,14 εκατ. ευρώ) και 2010 (0,70 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ζημιές 0,95 εκατ. ευρώ, που αφορούν κυρίως έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος, οριακά σχεδόν, τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 13,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2009.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο τον Ιω. Α. Χήτο, αντιπρόεδρο τον Περ. Γ. Βενιέρη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Λεων. Κ. Κολιούλη. Απασχόλησε το 2016, κατά μέσον όρο, 83 εργαζόμενους, έναντι 65 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,37 εκατ. ευρώ, έναντι 1,72 εκατ. ευρώ το 2015.

Παράγει και εμφιαλώνει αναψυκτικά για ίδιο λογαριασμό και για τρίτους στις εγκαταστάσεις της στην Ορεστιάδα, όπου και εδρεύει, σε έκταση 20.000 τ.μ., διαθέτοντας τρεις γραμμές για την παραγωγή αναψυκτικών σε γυάλινη φιάλη, κουτί αλουμινίου και πλαστική φιάλη. Από το 2014 έχει αναθέσει την εμφιάλωση μέρους των προϊόντων της στην Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδος, που είναι γνωστή στην αγορά και με το σήμα «ΡΕΑ». Διαθέτει γραφεία στη Νέα Κηφισιά Αττικής. Επίσης, έχει δημιουργήσει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εβρου.

Εχει υιοθετήσει πολιτική παραχώρησης άδειας εμφιάλωσης και διακίνησης αναψυκτικών με το σήμα «Green Cola» σε άλλες χώρες και έχει επιτύχει εμπορική αναγνωρισιμότητα στη γερμανική αγορά.

Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές μεταξύ άλλων στις χώρες Αυστραλία, Βέλγιο, Γερμανία, Εσθονία, Ισραήλ, Κύπρος, Κίνα, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σουηδία και συνολικά σε 22 χώρες. Τα προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Green Cola», «Pure Cola», «BLE», «GR8», «Mix & Match» και «Green Mountain». Η προϊοντική γκάμα της περιλαμβάνει προϊόντα Cola, Cola χωρίς ζάχαρη, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, γκαζόζα, σόδα, τόνικ και κοκτέιλ.

Το 2016 ανακηρύχθηκε National Champion, μεταξύ πολλών ελληνικών επιχειρήσεων, στον διαγωνισμό European Business Awards 2016/17 στην κατηγορία «The RSM Entrepreneur of the Year 2016 Award».

Οι στόχοι της για το 2017 αφορούσαν, όπως και το 2016, την κατάκτηση υψηλότερων μεριδίων στις επί μέρους αγορές, μέσω της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου των πελατών της τόσο στο οργανωμένο λιανεμπόριο και χονδρεμπόριο όσο και στην «κρύα αγορά». Σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της, τα συνολικά έσοδά της το τρέχον έτος κινούνται έντονα ανοδικά και θα εμπεριέχουν έσοδα της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ από εξαγωγές.

Προ μηνών έλαβε 0,68 εκατ. ευρώ ασφαλιστική αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία, βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου πιστώσεων, για ζημιές που υπέστη από την κατάρρευση της λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος».

Οι εξαγωγές της στη Σαουδική Αραβία αναμένεται να αρχίσουν τις επόμενες ημέρες, με προοπτική να ανέλθουν σε περίπου 1 εκατ. κιβώτια αναψυκτικών «Green Cola» σε χρονικό διάστημα 18 μηνών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: GREEN COLA ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 5 Δεκεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS