inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Συνεχίζει και το 2017 την ανοδική πορεία της η βιομηχανία κρέατος Φάρμα ΜητσόπουλοςΠεραιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της καταγράφει για ένα ακόμη έτος, το 2017, η χοιροτροφική και βιομηχανική εταιρεία επεξεργασίας φρέσκου κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευσμάτων και αλλαντικών Φάρμα Μητσόπουλος.

Η επιχείρηση το 2016 σημείωσε σημαντική αύξηση πωλήσεων για τρίτο συνεχόμενο έτος, παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) άνω των 2,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,2% των πωλήσεων και το 13,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, αντίστοιχα προς 15.635 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Ξεκίνησε την παραγωγή χοιρινού κρέατος, με άλλη νομική μορφή, το 1964, ενώ μετεξελίχτηκε σε Α.Ε. τον Σεπτέμβριο του 1990. Εδρεύει στο Καλέντζι Ζευγολατειού του νομού Κορινθίας, όπου βρίσκεται η χοιροτροφική μονάδα της, με τρέχουσα δυναμικότητα χιλίων χοιρομητέρων. Το 1970 η εταιρεία απέκτησε μύλο παραγωγής ζωοτροφών. Το 1987 δημιούργησε αναπαραγωγική μονάδα χοίρων και το 1991 μονάδα σφαγής. Το 2002 ανέπτυξε μονάδα βιολογικής εκτροφής ζώων, με την ονομασία «Αγριλος», σε έκταση 500 στρεμμάτων στους πρόποδες του Ταΰγετου. Το 2003 σε έκταση 40 στρεμμάτων στο Πουρνέρι της Αρχαίας Κορίνθου εγκατέστησε μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος, με βιομηχανικούς χώρους 10.000 τ.μ.

Η Φάρμα Μητσόπουλος προσφέρει τυποποιημένα και αεροστεγώς συσκευασμένα προϊόντα κρέατος με το σήμα της, διαθέτοντας, μεταξύ άλλων, σειρά προϊόντων με το σήμα «Ετοιμες λύσεις», που περιλαμβάνουν κεφτεδάκια, σουτζουκάκια, μπιφτέκια και άλλα προϊόντα κρέατος. Μεταξύ άλλων προσφέρει, επίσης, λουκάνικα και καπνιστές μερίδες κρέατος. Προϊόντα της διατίθενται μέσω της λιανεμπορικής αλυσίδας «ΑΒ Βασιλόπουλος», αλυσίδων μαζικής εστίασης, κρεοπωλείων και άλλων σημείων πώλησης προϊόντων κρέατος. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την 26η οικονομική χρήση με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 25,22 εκατ. ευρώ (+8,7% ή +2,03 εκατ. ευρώ).

- Μεικτά κέρδη 2,83 εκατ. ευρώ (-2,2% ή -0,06 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,81 εκατ. ευρώ (+3,2% ή +0,09 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,27 εκατ. ευρώ (-10,2% ή -0,145 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,01 εκατ. ευρώ (+281,9% ή +0,75 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,73 εκατ. ευρώ (+174,3% ή +0,46 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο σχεδόν των εσόδων της (99,9% ή 25,21 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και τις πωλήσεις προϊόντων της στην εγχώρια αγορά (25,18 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης αποδυναμώθηκε κατά 1,3 εκατοστιαία μονάδα, στο 11,2%, από 12,5% το 2015.

Ωστόσο, η δραστική μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών της, λόγω της μετατροπής του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της σε μακροπρόθεσμο, οδήγησε σε εκτίναξη των προ φόρων και μετά φόρων κερδών της.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αυξημένες αποσβέσεις 1,54 εκατ. ευρώ (1,31 εκατ. ευρώ το 2015) και μειωμένους κατά 0,90 εκατ. ευρώ χρεωστικούς τόκους (0,26 εκατ. ευρώ, από 1,16 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 18,7% (5,7% το 2015) και 13,5% (5,7% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4% (1,1% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 2,9% (1,1% το 2015). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 13,1%, έναντι 13,3% τη χρήση 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 21,45 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,6% (+0,95 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,56 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 62,2% (+0,98 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί, όσον αφορά τις αποσβέσεις και τα λειτουργικά κέρδη.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,39 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημιές παρελθόντων ετών 1,79 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 6,04 εκατ. ευρώ (4,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 28,2% (23,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Εντός του 2016 το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 0,64 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,58 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,12 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (5,46 εκατ. ευρώ). Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό 8,57 εκατ. ευρώ, έναντι 9,32 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2015 (-8% ή -0,75 εκατ. ευρώ), το 95,2% του οποίου είχε μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, καθώς στα τέλη του 2015 προχώρησε σε ρύθμιση δανειακών κεφαλαίων της υπό εκκαθάριση πρώην Αγροτικής Τράπεζας ύψους 5,42 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη αποπληρωμής τους σε δέκα έτη και σταδιακής διαγραφής τόκων 3,56 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,41 εκατ. ευρώ (0,83 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 15,41 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 2,1% (-0,33 εκατ. ευρώ). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 9,42 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 11,01 εκατ. ευρώ, έναντι 11,13 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, ενώ οι προκαταβολές και τα πάγια στοιχεία υπό κατασκευή ήταν 0,79 εκατ. ευρώ, έναντι 0,28 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως. Στη διάρκεια του 2016 η επιχείρηση υλοποίησε πάγιες επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία συνολικού ύψους 2,38 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων επενδύσεων 3,49 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της, προς απόσβεση, περιλαμβανόταν υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων της τάξεως του 1,78 εκατ. ευρώ, καθώς στη διάρκεια της χρήσης έλαβε νέες επιδοτήσεις 0,375 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 202 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) άνω των 20,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,2% των πωλήσεων και το 8,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 0,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,3% των πωλήσεων και το 0,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 1,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,8% των πωλήσεων και το 1,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 17,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 10,1 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 25,2 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,7 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2016. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2013.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της μετά τη χρήση 2009 δεν έχουν εξεταστεί ακόμη από τις φορολογικές αρχές.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Δημ. Γ. Μητσόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο τον Αναστ. Δ. Μητσόπουλο και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Δ. Μητσόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 180 εργαζόμενους, έναντι 176 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,10 εκατ. ευρώ, έναντι 2,68 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της κατηγορίας διοικητικά-διευθυντικά στελέχη χορήγησε 0,19 εκατ. ευρώ, όπως και το 2015. Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 5.620 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 4.040 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), όπως προαναφέρθηκε, ήταν ίσα προς 15.635 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για το 2017 δηλώνει ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματά της του πρώτου εξαμήνου του έτους, θα καταγράψει αυξημένο κύκλο εργασιών και αυξημένη κερδοφορία. Προωθεί, όπως αναφέρει, νέες επενδύσεις με ίδιους πόρους, οι οποίες την καθιστούν καινοτόμο στην ελληνική αγορά κρέατος.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

www.inr.gr, 6 Δεκεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS