inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ, το 2016, γνωστοποίησε η βιομηχανία αφρωδών πλαστικών Multy FoamΠωλήσεις άνω των 25,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,1%, καθώς και θεαματική ενίσχυση της κερδοφορίας της, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία αφρωδών πλαστικών και παραγώγων τους ειδών οικιακής χρήσεως Multy Foam.

Η επιχείρηση είναι θυγατρική της ολλανδικής πολυεθνικής εταιρείας Schulpen Beheer ,που είναι γνωστή και ως Multy Group και διαθέτει ακόμη βιομηχανικές μονάδες στην Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ουγγαρία, τη Βρετανία και την Κίνα.

Συστάθηκε το 1977 και το 2008 έλαβε την οριστική σημερινή νομική μορφή και ονομασία της μετά από συγχώνευση με την ιδρυθείσα το 1990 ανταγωνίστρια εταιρεία Αθηναϊκή Βιομηχανία Αφρώδους (ΑΒΑ), την οποία είχε εξαγοράσει, απορροφώμενη στη συνέχεια από αυτήν και αλλάζοντας την επωνυμία της. Ελέγχεται κατά 99,99% από την ολλανδική Schulpen Beheer.

Παράγει αφρώδη πλαστικά, εύκαμπτη διογκωμένη πολυουρεθάνη σε μπλοκ και φύλλα, πλαστικούς σπόγγους βιομηχανικής και οικιακής χρήσης, καθώς και nonwovens υφάσματα για είδη οικιακής χρήσης, με κύρια πρώτη ύλη την πολυόλη. Ηγείται τη ελληνικής αγοράς στον τομέα της και πραγματοποιεί μεγάλες εξαγωγές σε διάφορες χώρες, μέσω άλλων θυγατρικών του ολλανδικού ομίλου. Το 2016 ήταν το τέταρτο συνεχόμενο έτος κατά το οποίο οι πωλήσεις της κινήθηκαν ανοδικά.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2016, ολοκληρώνοντας την 26η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική της ταυτότητα, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 25,25 εκατ. ευρώ (+5,1% ή +1,23 εκατ. ευρώ).

- Μεικτά κέρδη 8,72 εκατ. ευρώ (+12,3% ή +0,96 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,92 εκατ. ευρώ (+22% ή +1,07 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 5,69 εκατ. ευρώ (+23,4% ή +1,08 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 5,69 εκατ. ευρώ (+22,8% ή +1,06 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 3,91 εκατ. ευρώ (+94,5% ή +1,90 εκατ. ευρώ).

Οι εξαγωγές-πωλήσεις της σε συγγενικές εταιρείες στην Ιταλία, την Ουγγαρία, την Κίνα, την Ολλανδία και άλλες χώρες ανήλθαν σε 13,80 εκατ. ευρώ (13,30 εκατ. ευρώ το 2015) και αποτέλεσαν το 54,6% των συνολικών.

Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της ενισχύθηκε κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 34,5%, από 32,3% το 2015). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι οι δαπάνες διάθεσης μειώθηκαν κατά 17,6% και οι δαπάνες διοίκησης παρουσίασαν μείωση 12,5%, απορρόφησαν το κόστος διαγραφής επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,41 εκατ. ευρώ και επέδρασαν καθοριστικά στην αύξηση των λειτουργικών και των προ φόρων και μετά φόρων κερδών της.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,23 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 1.438 ευρώ (1.580 ευρώ το 2015), καθώς η επιχείρηση δεν είχε δανειακά βάρη.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 16% (12,9% το 2015) και 11% (5,6% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 22,5% (19,3% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 15,5% (8,4% το 2015). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 13,9%, έναντι 12,3% τη χρήση 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 7,8% (+3,09 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 5,92 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,3% (+1,04 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 31.12.2016 ήταν ύψους 30,36 εκατ. ευρώ, έναντι 27,73 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, λόγω επενδύσεων σε ακίνητα, κυρίως. Οι επενδύσεις της χρήσης ήταν ύψους 2,90 εκατ. ευρώ, έναντι 0,375 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 20,01 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 36,21 εκατ. ευρώ (35,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 85% (88,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 42,585 εκατ. ευρώ (39,50 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Οι συνολικές, μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 45,7% και ανήλθαν σε 6,38 εκατ. ευρώ (+2 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,21 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 7,66 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (4,55 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οι προβλέψεις της για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις υπολείπονταν των κανονικών κατά 0,72 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 2,61 εκατ. ευρώ (2,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι πωλήσεις της MULTY FOAM τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ξεπέρασαν τα 270 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 47,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,6% των πωλήσεων και το 10,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 37,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,9% των πωλήσεων και το 11,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 29,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,8% των πωλήσεων και το 8,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 45,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005, προτού συγχωνευτεί πλήρως με εταιρεία που εξαγόρασε, ήταν της τάξεως των 13,8 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίoδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 26,8 εκατ. ευρώ, κατεγράφησαν το έτος 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 6,7 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2014 και οφείλονταν κατά το ήμισυ περίπου σε φορολογικά έσοδα προηγούμενων χρήσεων.

Η επιχείρηση έχει την έδρα της και τη μία από τις τρεις βιομηχανικές μονάδες της στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο ύψος του 1ου χλμ. της επαρχιακής οδού Θέρμης-Πανοράματος. Διαθέτει, επίσης, βιομηχανικές μονάδες αφρώδους πλαστικού στη Βιομηχανική Περιοχή της Λάρισας αφρωδών πλαστικών και ειδών οικιακής χρήσεως στις Αχαρνές Αττικής. Διατηρεί υποκατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης. Εχει πρόεδρο τον P. C. Schulpen, αντιπρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και γενικό διευθυντή τον Γ. Ε. Πανταλώνα και οικονομικό διευθυντή τον Βασ. Προκοπίδη. Είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης και Αθήνας.

Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 127 εργαζόμενους, έναντι 126 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3 εκατ. ευρώ, έναντι 3,07 εκατ. ευρώ το 2015. Επίσης, διέθεσε για αμοιβές διοικητικών στελεχών 0,42 εκατ. ευρώ, έναντι 0,38 εκατ. ευρώ το 2015. Το μέρισμα που ενέκρινε το 2016 για τη μητρική της εταιρεία, από τα κέρδη του 2015, ανήλθε σε 2,50 εκατ. ευρώ, ενώ από τα κέρδη αυτά διέθεσε αμοιβές στη διοίκησή της 0,24 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη του 2016 διαθέτει εφέτος στην ολλανδική μητρική εταιρεία μέρισμα 2 εκατ. ευρώ και σε διοικητικά στελέχη της 0,37 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 44.825 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 30.765 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 46.630 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εκτιμά ως ικανοποιητικές τις επιδόσεις της το 2016 και ευελπιστεί ότι κατά το 2017 θα συγκρατήσει τον κύκλο εργασιών της στα επίπεδα του 2016, επιτυγχάνοντας και πάλι κερδοφόρο αποτέλεσμα. Δηλώνει αισιόδοξη για τον λόγο ότι αυξάνεται η ζήτηση για προϊόντα της στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, προϊόντα της φτάνουν σε περισσότερες από 15 άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Νοτίου Αφρικής.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: MULTY FOAM

www.inr.gr, 7 Δεκεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS