inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 7,8 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία πλαστικής συσκευασίας ΑργώΜε κάμψη πωλήσεων της τάξεως του 4%, αλλά θεαματική ενίσχυση της κερδοφορίας τους, «έκλεισε» τη χρήση 2016 η ελληνική βιομηχανία ειδών πλαστικής συσκευασίας Αργώ και η ρουμανική βιομηχανική θυγατρική της Argo Rom Plastics.

Στις αρχές του 2016 η ελληνική βιομηχανία εκποίησε τη συμμετοχή της στην εταιρεία Argo Egypt Plastics. Για τον λόγο αυτό παρουσίασε κάμψη των ενοποιημένων πωλήσεών της, αλλά και σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία, λόγω κερδών προ φόρων από τη ρευστοποίηση της αιγυπτιακής θυγατρικής της, ύψους 6,49 εκα. ευρώ σε ενοποιημένη βάση και 4,67 εκατ. ευρώ σε εταιρική βάση.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1970 και μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. τον Φεβρουάριο του 1979. Παράγει, από πλαστικές ύλες και άλλα υλικά, φιάλες, μπιτόνια, δοχεία, σωληνάρια, βάζα, κολλύρια, φιαλίδια, σταγονόμετρα, σπρέι, παγοκυψέλες, συσκευές και πώματα, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες φαρμάκων, καλλυντικών, αγροχημικών, κτηνιατρικών και άλλων χημικών προϊόντων, καθώς και από βιομηχανίες τροφίμων και ποτών. Επίσης, εμπορεύεται ανάλογα προϊόντα και υλικά. Αντλεί συνήθως περί το 33% των εσόδων της από πωλήσεις σε φαρμακευτικές εταιρείες, επίσης 33% από τη διάθεση προϊόντων σε εταιρείες καλλυντικών και συναφών προϊόντων, 30% από την πώληση προϊόντων σε εταιρείες ειδών φυτοπροστασίας και άλλων χημικών και 4% από πωλήσεις σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων. Ποσοστό άνω του 30% της ετήσιας παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας διατίθεται σε περισσότερες από 30 άλλες χώρες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, καθώς και σε άλλες χώρες.

Αρχισε να παράγει πλαστικές φιάλες και πώματα για φάρμακα και καλλυντικά, το 1976. Πέντε χρόνια αργότερα, το 1981, ανέπτυξε και ενσωμάτωσε στην παραγωγική διαδικασία της την τεχνολογία των πολυστρωματικών φιαλών. Το 1989 βραβεύθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Συσκευασίας (WPO), για τις καινοτομικές της δραστηριότητες. Ιδρυσε την Argo Rom Plastics το 1996, ενώ το 2011 ίδρυσε την Argo Egypt Plastics, την οποία στις αρχές του 2016 μεταβίβασε στη γερμανική εταιρεία Alpha Holdings. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Εδρεύει και έχει το εργοστάσιό της στο Κορωπί Αττικής, στο ύψος του 1ου χλμ. της οδού Κορωπίου-Βάρης. Το εργοστάσιό της περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές μονάδες, εκ των οποίων η πρώτη παράγει φιάλες και άλλα προϊόντα εμφύσησης, η δεύτερη πώματα και συσκευές και η τρίτη σωληνάρια.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας τη 19η οικονομική χρήση της ως όμιλος, συγκέντρωσε από τη διάθεση των προϊόντων της έσοδα 32,67 εκατ. ευρώ, έναντι 34,14 εκατ. ευρώ το 2015. Μειωμένα, δηλαδή, κατά 4,3% σε ποσοστό ή 1,47 εκατ. ευρώ σε αξία σε ετήσια βάση, λόγω παύσης της ενοποίησης της αιγυπτιακής πρώην θυγατρικής της. Το 79,3% των εσόδων της (25,92 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 20,7% (6,75 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, το 59,6% των εσόδων της (19,47 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 40,4% (13,20 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (9,41 εκατ. ευρώ), σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (3,50 εκατ. ευρώ) και σε λοιπές χώρες (0,29 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα αυτά απέδωσαν μεικτά κέρδη 9,66 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του 2015 κατά 2,4%, λόγω ενίσχυσης του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά δυο εκατοστιαίες μονάδες, στο 29,6%, από 27,6% το 2015.

Τα ενοποιημένα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 49,2% και ανήλθαν σε 15,50 εκατ. ευρώ (10,39 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς στα αποτελέσματα συμπεριελήφθη κέρδος από την εκποίηση της θυγατρικής της στην Αίγυπτο, ύψους 6,49 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), εξαιρουμένων των εσόδων από την εκποίηση της πρώην θυγατρικής της Αιγύπτου, αντιστοιχούσαν σε 33.495 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,21 εκατ. ευρώ (2,93 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,06 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα έκτακτα έσοδα και κέρδη, πλην των επενδυτικών, μειώθηκαν κατά 0,64 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, τα έκτακτα έξοδα και ζημιές αυξήθηκαν κατά 0,72 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη το 2016 απορρόφησαν 0,21 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,21 εκατ. ευρώ το 2015.

Κατόπιν αυτών προέκυψαν αυξημένα κατά 80,7% (+5,93 εκατ. ευρώ) κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ύψους 13,28 εκατ. ευρώ (7,35 εκατ. ευρώ το 2015). Τα κέρδη της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 78,9% και ανήλθαν σε 9,87 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 5,45 εκατ. ευρώ το 2015 (+4,30 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 17,71 εκατ. ευρώ ή 11,22 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένου του οφέλους από την εκποίηση θυγατρικής.

Τα αποτελέσματα χρήσης 2016 της εταιρείας, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Η Αργώ και η ελεγχόμενη σε ποσοστό 99,99% ρουμανική θυγατρική της στις 31.12.2016 απασχολούσαν συνολικά κεφάλαια 59,81 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα δικά της και των συνεργαζόμενων μετόχων ήταν 48 εκατ. ευρώ (80,2% των συνολικών) και τα υπόλοιπα 11,81 εκατ. ευρώ (19,8%) ήταν κεφάλαια τρίτων. Τα ίδια κεφάλαια είναι ενισχυμένα, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, με μερίσματα θυγατρικής 1,64 εκατ. ευρώ, που δεν εμφανίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης, αλλά καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια.

Στις 31.12.2016 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ομίλου (37,67 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 26,60 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών του (11,07 εκατ. ευρώ). Ο όμιλος δεν βαρυνόταν με αξιοσημείωτες δανειακές υποχρεώσεις. Στις 31.12.2016 ο τραπεζικός δανεισμός του δεν ξεπερνούσε τις 20.000 ευρώ, έναντι 1,85 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αν και αυξήθηκαν κατά 9,7% (+1,05 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω προβλέψεων, ήταν της τάξεως των 11,8 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά του διαθέσιμα έκαναν άλμα στα 18,26 εκατ. ευρώ, έναντι 8,74 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν.

Στη διάρκεια της χρήσης, παρά την αποεπένδυση στην Αίγυπτο, ο όμιλος υλοποίησε πάγιες επενδύσεις ύψους 5,28 εκατ. ευρώ.

Στις μονάδες του στην Ελλάδα και τη Ρουμανία ο όμιλος το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 269 εργαζόμενους. Διέθεσε το 2016 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,88 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΑΡΓΩ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 307,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 73,2 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων ήταν κέρδη ύψους 45,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η μητρική εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την 37η οικονομική χρήση της, συγκέντρωσε έσοδα 28,72 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,4% σε ποσοστό ή 1,22 εκατ. ευρώ σε αξία και ίσα προς το 87,9% των ενοποιημένων εσόδων. Το 78,7% των εσόδων της (22,60 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 21,3% (6,12 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, το 67,8% των εσόδων της (19,47 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 32,2% (9,25 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (5,46 εκατ. ευρώ), σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (3,50 εκατ. ευρώ) και σε λοιπές χώρες (0,29 εκατ. ευρώ).

Τα μεικτά κέρδη της έφτασαν τα 7,71 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του 2015 κατά 10%, λόγω ενίσχυσης του συντελεστή μεικτού κέρδους κατά 1,4 εκατοστιαίες μονάδες στο 26,9%, από 25,5% το 2015. Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ενισχυμένα από τα έσοδα της πώλησης της θυγατρικής της, ανήλθαν σε 11,575 εκατ. ευρώ (+64,4% ή +4,53 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε 9,83 εκατ. ευρώ (5,47 εκατ. ευρώ το 2015), αυξημένα κατά 79,6% (+4,36 εκατ. ευρώ), σε μεγάλο βαθμό λόγω των εσόδων από την εκποίηση της αιγυπτιακής θυγατρικής της. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 76,3% (+2,93 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 6,76 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,83 εκατ. ευρώ το 2015.

Η συμμετοχή της στη ρουμανική θυγατρική, η οποία λειτουργεί σε στεγασμένες εγκαταστάσεις 5.850 τ.μ. επί οικοπέδου έκτασης 30 στρεμμάτων στο Βουκουρέστι, αποτιμήθηκε 3,61 εκατ. ευρώ. Λόγω επενδύσεων, η αναπόσβεστη αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού και των άλλων ενσώματων παγίων της ελληνικής βιομηχανίας στις 31.12.2016 ανήλθε σε 14,53 εκατ. ευρώ, έναντι 13,65 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, παρά τις αποσβέσεις της χρήσης, καθώς στη διάρκειά της υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 4,31 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ΑΡΓΩ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 267,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 53,1 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων, μαζί με τα μερίσματα θυγατρικών και το όφελος από τη ρευστοποίηση συμμετοχών, ήταν κέρδη ύψους 32,3 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 22,1 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 54 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 18,3 εκατ. ευρώ και κινήθηκαν ανοδικά τα επόμενα χρόνια, με εξαίρεση τη χρονιά 2009. Τα μεγαλύτερα έσοδα και τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους είναι αυτά που καταγράφηκαν τη χρήση 2016.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τη Δήμητρα Τ. Μητρογιαννοπούλου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Α. Στασινόπουλο των οικογενειών που την ίδρυσαν και την ελέγχουν. Στη μονάδα της στο Κορωπί Αττικής, η οποία απλώνεται σε 20.000 τ.μ. επί οικοπέδου έκτασης 29 στρεμμάτων, το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 211 εργαζόμενους, έναντι 206 το 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,12 εκατ. ευρώ, έναντι 6,14 εκατ. ευρώ το 2015. Για μέρισμα στους μετόχους της και αμοιβές της διοίκησής της, από τα κέρδη του 2016, διαθέτει 0,70 εκατ. ευρώ και 0,38 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), εξαιρουμένων των εσόδων από την εκποίηση της θυγατρικής της, αντιστοιχούσαν σε 24.645 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη διετία 2016-2017 ο όμιλος έχει προγραμματίσει και υλοποιεί επενδύσεις άνω των 6 εκατ. ευρώ σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και νέες γραμμές παραγωγής, προωθώντας την παραγωγή νέων προϊόντων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΓΩ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

www.inr.gr, 12 Δεκεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS