inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μέρισμα 0,7 εκατ. ευρώ διαθέτει η ρεθυμνιακή βιομηχανία Ζωοτροφές ΚρήτηςΥψηλότερες πωλήσεις και ενισχυμένη κερδοφορία γνωστοποίησε για το 2016 η κρητική βιομηχανία ζωοτροφών Ζωοτροφές Κρήτης.

Η επιχείρηση συμπληρώνει εφέτος 35 χρόνια από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, αφού συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιούλιο του 2002. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1983. Ξεκίνησε τις δραστηριότητές της ως εμπορική εταιρεία, για να επεκταθεί γρήγορα στην παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών. Παράγει κυρίως, αλλά και εισάγει και εμπορεύεται ζωοτροφές για όλων των ειδών τα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα παραγωγικά ζώα, συμπληρώματα ζωοτροφών, καθώς και τροφές κατοικίδιων ζώων. Χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα «Ζωοτροφές Κρήτης» και πιστοποιεί την παραγωγή των προϊόντων της από συστατικά μη γενετικά τροποποιημένα.

Η Ζωοτροφές Κρήτης εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στο Ρέθυμνο, στο ύψος του 7ου χλμ. της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου-Αρκαδίου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Μαρουλάς, όπου κατέχει οικόπεδα 19.100 τ.μ. Διαθέτει το σύνολο σχεδόν των προϊόντων της στους τέσσερις νομούς της Κρήτης και στον νομό Δωδεκανήσουτ. Λειτουργεί δυο υποκαταστήματα στο Ρέθυμνο και ένα στη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τον 14ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 16,13 εκατ. ευρώ, από 15,72 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 2,6% σε ποσοστό ή 0,41 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 92,1% των εσόδων της (14,86 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 7,9% (1,27 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση πρώτων και συμπληρωματικών υλών και εμπορικές δραστηριότητες. Επίσης, το σύνολο των εσόδων της προήλθε από εγχώριες πωλήσεις. Σε σύγκριση με το 2015, τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,1%.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 2,07 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 1,72 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 20,4% (+0,35 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 1,9 εκατοστιαίες μονάδες, από το 10,9% το 2015 στο 12,8% το 2016.

Το γεγονός αυτό οδήγησε στην καταγραφή ενισχυμένου λειτουργικού αποτελέσματος. Η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1,33 εκατ. ευρώ (8,2% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων κερδών 1,07 εκατ. ευρώ (6,8% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 24,1% (+0,26 εκατ. ευρώ). Τα έκτακτα έσοδα και έξοδά της δεν επηρέασαν ουσιωδώς την εξέλιξη και το επίπεδο της λειτουργικής κερδοφορίας της.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,31 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,05 εκατ. ευρώ (επίσης 0,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,97 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,69 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι κερδών προ φόρων 0,725 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,51 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενισχυμένων έναντι εκείνων του 2015 κατά 34,3% (+0,25 εκατ. ευρώ) και 35,6% (+0,18 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,28 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24,3% (+0,25 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 27,8% και 19,7% (22% και 15,4% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6% (4,6% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 4,3% (3,2% το 2015). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 21,4%, έναντι 15,9% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 6,22 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,8% (-0,52 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014, όπως και εκείνες της χρήσης 2015.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,30 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 3,59 εκατ. ευρώ (3,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 57,7% (50,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 0,815 εκατ. ευρώ, κατά 72,4% βραχυπρόθεσμες. Παρουσίαζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,28 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,88 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (2,40 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,35 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 0,15 εκατ. ευρώ. Επί ακινήτων της υπήρχαν προσημειώσεις υποθήκης ποσού 2,70 εκατ. ευρώ που έπαυσε να υφίσταται τον Ιανουάριο του 2017 και ποσού 2,09 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων υπολοίπου 0,51 εκατ. ευρώ στα τέλη της χρήσης. Οι συνολικές, δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 2,63 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 21% (-0,70 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 1,90 εκατ. ευρώ, έναντι 2,16 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι δαπάνες της για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ήταν 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι 0,025 εκατ. ευρώ το 2015. Το πάγιο ενεργητικό της περιελάμβανε 126 συνεταιριστικές μερίδες συμμετοχής στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΡΗΤΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο χρονικό διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 146,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 12,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,6% των πωλήσεων και το 15% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 5,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4% των πωλήσεων και το 19,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 15,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 11,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 16,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011. Είχε αναφέρει ζημιές 0,05 εκατ. ευρώ το 2008, λόγω διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 7,2 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2004.

Εχει πρόεδρο τον Ιω. Δ. Μελισσουργό, αντιπρόεδο τη Στυλιανή Ι. Μελισσουργού και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ηλ. Δ. Μελισσουργό της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο, όπως αναφέρει, 40 εργαζόμενους, έναντι 38 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,01 εκατ. ευρώ, έναντι 0,94 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,11 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,11 εκατ. ευρώ το 2015. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 διέθεσε το 2016 στους μετόχους της μέρισμα 0,51 εκατ. ευρώ, ενώ από τα κέρδη της χρήσης 2016 διαθέτει το 2017 στους μετόχους της μέρισμα 0,69 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 33.250 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 24.350 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 17.225 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δηλώνει ότι για τη χρήση 2017 αναμένει διατήρηση του μεριδίου της στην αγορά ζωοτροφών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

www.inr.gr, 19 Δεκεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS