inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της αποφάσισε η χρωματουργία ΒέχρωΣτη διατήρηση της υφιστάμενης ισχυρής θέσης της στην ελληνική αγορά χρωμάτων, προβάλλοντας ακόμη περισσότερο τα οικολογικά προϊόντα της, έχει επικεντρωθεί κατά τη χρήση 2017 η βιομηχανία οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών Βέχρω.

Η επιχείρηση το 2016 ήταν πρώτη στην Ελλάδα σε πωλήσεις και πιστοποιήσεις οικολογικών χρωμάτων, μεταξύ των επιχειρήσεων του τομέα, καθώς 84 προϊόντα της έφεραν το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα.

Αισθάνεται ισχυρή και στη διάρκεια του τρέχοντος έτους προχώρησε σε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της.

Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1948. Περιήλθε το 1981 υπό τον έλεγχο της οικογένειας Χατζηνικόλα, που την ελέγχει ακόμη, μετά από εξαγορά του πλειοψηφικού μεριδίου που είχε αποκτήσει η γαλλική βιομηχανία Societe Francaise Duco το 1963. Το 1979 κατασκεύασε εργοστάσιο στην Πέτρα Αλιάρτου Βοιωτίας, το οποίο περιλαμβάνει πλέον στεγασμένους χώρους της τάξεως των 9.000 τ.μ., σε οικόπεδο έκτασης 27.935 τ.μ. Στράφηκε στην παραγωγή οικολογικών χρωμάτων το 2002 και το 2010 πιστοποιήθηκε πρώτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις οικολογικές ιδιότητες χρωμάτων της για εξωτερικές επιφάνειες. Το 2012 σύναψε συμφωνία εμπορικής συνεργασίας και παραγωγής χρωμάτων για λογαριασμό της εμπορικής αλυσίδας «Praktiker». Το 2013 έλαβε βραβείο καινοτομίας για το προϊόν της «Smaltoplast Silk».

Τα προϊόντα της φέρουν κυρίως τις εμπορικές επωνυμίες «Smaltoplast», «Smaltox», «Smaltoxyl», «Isolor», «Chief», «Gumilac» και «Bondfix Quartz», υπό το κοινό σήμα «Vevhro Colors». Διατηρεί στην Αθήνα την έδρα και τα κεντρικά γραφεία της. Εχει κεντρικούς αποθηκευτικούς χώρους στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και υποκατάστημα στη Λειβαδιά Βοιωτίας. Θυγατρική της, με συναφές αντικείμενο, είναι η εταιρεία ΧΡΩΜΟ.

Η Βέχρω εξάγει χρώματα και βερνίκια, που ανέρχονται στο 10% περίπου της παραγωγής της, στις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, Γερμανία, Κύπρος, Πολωνία και Ρουμανία. Είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Αθήνας και του Πειραιά.

Σύμφωνα με τον 64ο ισολογισμό της, τα έσοδα της Βέχρω το 2016 ανήλθαν σε 16,83 εκατ. ευρώ, από 16,25 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 3,6% σε ποσοστό ή 0,59 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 90,8% των εσόδων της (15,29 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 9,2% (1,54 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και παρεπόμενες ασχολίες. Επίσης, το 91,6% των εσόδων της (15,41 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, καθώς το υπόλοιπο 8,4% (1,42 εκατ. ευρώ) αντλήθηκε από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Το 9,6% εξάλλου (1,62 εκατ. ευρώ) αφορούσε πωλήσεις στη θυγατρική της εταιρεία. Τα εξαγωγικά έσοδα σημείωσαν αύξηση 6,8%.

Ο όγκος των πωλήσεων ανήλθε σε 10.772.540 κιλά χρωμάτων, έναντι 9.889.749 κιλών χρωμάτων το 2015, αυξημένος κατά 8,9%.

Προκειμένου να αυξήσει τις πωλήσεις της και να διευρύνει το μερίδιό της στην αγορά, η επιχείρηση συμπίεσε κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 5,66 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 5,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-3,2% ή -0,18 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους περιορίστηκε στο 33,6%, από 35,9% το 2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2016 σε 1,61 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,6% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (10% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 1,2%. Οι συνολικές δαπάνες διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν. Τα αποτελέσματα του 2016 ευνοήθηκαν από αυξημένα έκτακτα έσοδα και, κυρίως, από το γεγονός ότι εκείνα του 2015 περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0,48 εκατ. ευρώ, που αφορούσε πρόβλεψη ζημιών από επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,20 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,47 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,95 εκατ. ευρώ (έναντι 0,89 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,55 εκατ. ευρώ (έναντι 0,51 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 7,4% (+0,07 εκατ. ευρώ) και 8,5% (+0,04 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,15 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 5,1% (+0,06 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15,5% και 9% (14,9% και 8,5% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5,7% (5,5% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 3,3% (3,1% το 2015). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 9,6%, έναντι επίσης 9,6% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 16,72 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1% (-0,17 εκατ. ευρώ) .

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014, όπως και εκείνες της χρήσης 2015.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,58 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 6,235 εκατ. ευρώ (6,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 37,3% (35,7% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Στη διάρκεια του 2017 η επιχείρηση προχώρησε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 0,49 εκατ. ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες, ύψους 6,41 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 2,7% (-0,18 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,43 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,33 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (10,10 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2,42 εκατ. ευρώ (3,51 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 1,40 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές, δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 10,49 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 4,5% (-0,375 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 1,10 εκατ. ευρώ, έναντι 0,93 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, όφειλε να απομειώσει πλήρως την αξία της συμμετοχής της στη θυγατρική της ΧΡΩΜΟ, ύψους 2,02 εκατ. ευρώ, αν και η εταιρεία θεωρεί ανακτήσιμη την αξία της, λόγω επαναφοράς της θυγατρικής της σε κερδοφορία.

Η Βέχρω έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Αικατερίνη Ι. Χατζηνικόλα και αντιπρόεδρο τον Ιω. Π. Χατζηνικόλα της οικογένειας των μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 122 εργαζόμενους, έναντι 110 το 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,68 εκατ. ευρώ, έναντι 2,43 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Επίσης, για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,17 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,17 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 διέθεσε το 2016 στους μετόχους της, βάσει αποφάσεων της τακτικής και έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, συνολικό μέρισμα 0,35 εκατ. ευρώ, έναντι 0,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 7.805 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούν σε 4.515 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 13.195 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της χρωματουργίας ΒΕΧΡΩ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 223 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 20,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,4% των πωλήσεων και το 10% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 9,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων και το 15,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 5,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων και το 8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 14,35 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 23,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,9 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2007. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 17,45 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, θεωρεί ικανοποιητική της πορεία της το 2016, καθώς συνέχισε να επεκτείνεται εμπορικά σε ολόκληρη τη χώρα και ανέπτυξε περαιτέρω το δίκτυο των πωλήσεών της στο εξωτερικό. Βασικό άξονα της στρατηγικής της το 2017 και τα επόμενα χρόνια αποτελεί, όπως αναφέρει, η συνέχιση των επενδύσεών της που αφορούν την ποιοτική αρτιότητα των προϊόντων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΕΧΡΩ

www.inr.gr, 18 Δεκεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS