inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στην ισχυρή επωνυμία Λάβδας επιστρέφει η βιομηχανία ζαχαρωδών PallasΑπό νεοσυσταθείσα εταιρεία με την επωνυμία Λάβδας απορροφήθηκε προσφάτως η βιομηχανία ζαχαρωδών Pallas της οικογένειας Λάβδα, επιστρέφοντας με τον τρόπο αυτό στην προγενέστερη επωνυμία της.

Η επιχείρηση το 2016 παρουσίασε κάμψη πωλήσεων έπειτα από μία τριετία ανοδικής πορείας τους, καθώς και μειωμένη, πλην όμως και πάλι ισχυρή κερδοφορία, σημειώνοντας κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,3% των πωλήσεων και το 11,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, αντίστοιχα προς 14.840 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Ξεκίνησε τις δραστηριότητές της με την επωνυμία Παλλάς το 1953, με εργαστήριο στην περιοχή του Κεραμεικού Αττικής. Μετά το 1958, οπότε τον πλήρη έλεγχό της ανέλαβε η οικογένεια Λάβδα, μετονομάστηκε σε Φ. Λάβδας. Το 1959 κυκλοφόρησε τις καραμέλες γάλακτος με γεύση βουτύρου «Αγελαδίτσα», με τις οποίες σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Το 1965 εγκαινίασε στην Αργυρούπολη Αττικής βιομηχανική μονάδα, η οποία το 1996 επεκτάθηκε και καλύπτει πλέον 10.000 τ.μ. Ελαβε τη νομική μορφή της Α.Ε. τον Οκτώβριο του 1977. Το 2006 κυκλοφόρησε σειρά βιολογικών προϊόντων. Το 2008 μετονομάστηκε Pallas. Συγγενική της επιχείρηση είναι η ομοειδής εταιρεία Hermes Olympic, η οποία εδρεύει στη Γαστούνη Ηλείας. Εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής και είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Διατηρεί υποκαταστήματα στα Ανω Λιόσια Αττικής και στη Θεσσαλονίκη.

Παράγει κρυσταλλικές, γεμιστές και μαλακές καραμέλες, καθώς και καραμέλες χωρίς ζάχαρη, καραμελοζελεδάκια-jellies, γλειφιτζούρια και σοκολάτες. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Jelly Pop», «Gum On!», «Zero», «Eclair», «Charleston», «Geneva», «Αγελαδίτσα», «Λάβδας», «Χρυσή Γάλακτος», «Piccolo» και άλλα σήματα.

Οφείλει περί το 20% των εσόδων της σε εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε αραβικές και άλλες ασιατικές χώρες.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016 κατέγραψε:

- Πωλήσεις 19 εκατ. ευρώ (-1,5% ή -0,29 εκατ. ευρώ).

- Μεικτά κέρδη 6,315 εκατ. ευρώ (-7,2% ή -0,49 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,52 εκατ. ευρώ (-11,7% ή -0,33 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,25 εκατ. ευρώ (-11,9% ή -0,305 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,93 εκατ. ευρώ (-15,6% ή -0,36 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,35 εκατ. ευρώ (-16,4% ή -0,27 εκατ. ευρώ).

Το 26,4% των εσόδων της (5,02 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης αποδυναμώθηκε κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες, στο 33,2%, από 35,3% το 2015, γεγονός που ώθησε καθοδικά την κερδοφορία της, αν και τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν κατά 0,27 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με μειωμένες αποσβέσεις 0,27 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ το 2015) και αυξημένους χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,32 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 19,3% (26,4% το 2015) και 13,5% (18,7% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 10,2% (11,9% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 7,1% (8,4% το 2015). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 11,1%, έναντι 13,3% τη χρήση 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 22,75 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,2% (+1,335 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,205 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,9% (-0,39 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,28 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 10,56 εκατ. ευρώ (9,49 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 46,4% (44,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Τον Δεκέμβριο του 2016 η επιχείρηση προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών ποσού 2,52 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (17,88 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 10,86 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (7,025 εκατ. ευρώ). Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό 6,44 εκατ. ευρώ, έναντι 5,26 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2015 (+22,3% ή +1,18 εκατ. ευρώ), το 80,1% του οποίου είχε μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 12,18 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 2,2% (+0,03 εκατ. ευρώ). Επί παγίων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 6,20 εκατ. ευρώ υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς και ποσού 1,55 εκατ. ευρώ υπέρ της Eurobank, για εξασφάλιση δανείων. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,71 εκατ. ευρώ (1,20 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 3,38 εκατ. ευρώ, έναντι 3,11 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια του 2016 η επιχείρηση υλοποίησε πάγιες επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία συνολικού ύψους 0,62 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων επενδύσεων 2 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ζαχαρωδών προϊόντων PALLAS τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο χρονικό διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 162,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 14,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9% των πωλήσεων και το 8,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 7,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων και το 8,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 5,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,2% των πωλήσεων και το 5,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη άνω των 14,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 6,9 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 19,3 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,6 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2015.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Μιχ. Φ. Λάβδα, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλ. Φ. Λάβδα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, μεταξύ άλλων, τον Ιω. Σ. Θεοδωρόπουλο των μετόχων της βιομηχανίας τροφίμων Chipita. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 170 εργαζόμενους, έναντι επίσης 170 το 2015, ενώ στις 31.12.2016 απασχολούσε 173 εργαζόμενους, έναντι 175 στις 31.12.2015 . Διέθεσε το 2016 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,19 εκατ. ευρώ, έναντι 4,23 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της κατηγορίας διοικητικά-διευθυντικά στελέχη χορήγησε 0,17 εκατ. ευρώ, έναντι 0,315 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 11.360 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 7.965 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), όπως προαναφέρθηκε, ήταν ίσα προς 14.840 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για το 2017 η Pallas δηλώνει αισιόδοξη ότι θα «κλείσει» το έτος με ενίσχυση της θέσης της στη διεθνή αγορά, προφανώς λόγω διεύρυνσης των εξαγωγών της. Ονομάζεται πλέον Λάβδας Ζαχαρώδη Προϊόντα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: PALLAS ΖΑΧΑΡΩΔΗ

www.inr.gr, 15 Δεκεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS