inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενα βήμα πριν από συμφωνία με τους πιστωτές της η οινοποιία Μαλαματίνα;Την πεποίθηση ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με τους πιστωτές της και θα αποφύγει το «λουκέτο» εκφράζει η ιστορική οινοποιία Ε. Μαλαματίνας & Υιός, καθώς η ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία Ernst & Young έχει φέρει κοντά τα δυο μέρη.

Η οινοποιία συνέχισε το 2016 να λαμβάνει έκτακτα μέτρα διάσωσής της, που δεν είναι όμως αρκετά χωρίς τη βοήθεια που ζητεί παράλληλα από τις Τράπεζες-πιστωτές της, αιτούμενη σταδιακή και πλήρη αποπληρωμή του ληξιπρόθεσμου δανεισμού της ως το 2022. Ενώ μαίνεται η δικαστική διαμάχη μεταξύ μετόχων της, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την εκποίηση σκάφους θαλάσσης και αεροσκάφους που ανήκει σε συγγενική της εταιρεία. Επίσης, μείωσε κατά 21% το προσωπικό της και συμπίεσε δραστικά τις αποδοχές των εργαζομένων της, εξοικονομώντας από αυτή την πηγή 1 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, χωρίς τη ρύθμιση των υψηλών δανείων της είναι δύσκολο να αποφύγει την παύση της λειτουργίας της.

Η οινοποιητική βιομηχανία κατέγραψε το 2016 κάμψη πωλήσεων για έκτο συνεχόμενο έτος και ζημιές για πέμπτο συνεχόμενο έτος, συρρικνώνοντας όμως τις ζημιές της. Διατηρεί, με διαφορά από τους ανταγωνιστές της, την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά ρετσίνας. Εως και το 2011, ως γνωστόν, ήταν σταθερά κερδοφόρος, με επαρκή ρευστότητα.

Εχει θέσει σε εφαρμογή αυστηρό ταμειακό πρόγραμμα που προβλέπει σημαντικές περικοπές δαπανών και μισθών, πιθανή ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών αποπληρωμής προμηθευτών, πιστωτών και λοιπών συνεργατών, με στόχο τη μεσο-μακροπρόθεσμη κυρίως αποπληρωμή τους. Οι βασικοί μέτοχοί της δηλώνουν ότι εξετάζουν πάσης φύσεως εμπορικές ή άλλες πιθανές στρατηγικού χαρακτήρα συμμαχίες και συμφωνίες.

Η επιχείρηση εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται το εμφιαλωτήριό της, ενώ διαθέτει τρία μεγάλα οινοποιεία στους νομούς Βοιωτίας και Εύβοιας. Επίσης, διατηρεί υποκατάστημα στο ύψος του 5ου χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας. Κυριαρχεί επί δεκαετίες, ως γνωστόν, στην εγχώρια αγορά ρετσίνας. Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Νοέμβριο του 1973. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Επιμελητηρίου Εύβοιας.

Σύμφωνα με τον 43ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο μειώθηκαν σε 17,18 εκατ. ευρώ, από 18,96 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,4% σε ποσοστό ή 1,78 εκατ. ευρώ σε αξία, προφανώς λόγω της περαιτέρω αποδυνάμωσης της εγχώριας ζήτησης εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας των ελληνικών νοικοκυριών ή και της αλλαγής των καταναλωτικών προτύπων στην ευρύτερη οινοποιητική αγορά. Το 87,2% των εσόδων της (14,98 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 12,8% (2,20 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (2,03 εκατ. ευρώ) και σε τρίτες χώρες (0,17 εκατ. ευρώ). Οι εγχώριες πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 11,4% (-1,92 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές της αυξήθηκαν κατά 6,5% (+0,14 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, η εταιρεία κατέγραψε:

- Μεικτά κέρδη σχεδόν 7,41 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 8,46 εκατ. ευρώ το 2015 (-12,4% ή -1,05 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 43,1% των πωλήσεων (44,6% το 2015), καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους συρρικνώθηκε κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα.

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,97 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,38 εκατ. ευρώ το 2015 (+25% ή +0,595 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 17,3% των πωλήσεων (12,5% το 2014). Οι δαπάνες διάθεσης (4,14 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 13% (+0,61 εκατ. ευρώ) και οι δαπάνες διοίκησης (2,05 εκατ. ευρώ) κατά 21,3% (+0,55 εκατ. ευρώ), ενώ τα λοιπά, έκτακτα έξοδα και ζημιές ήταν μειωμένα κατά 0,58 εκατ. ευρώ, καθώς η χρήση 2015 είχε επιβαρυνθεί με φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 0,525 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές δαπάνες, ως ποσοστό των πωλήσεων, μειώθηκαν σε 36%, από 38,8%.

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,46 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,92 εκατ. ευρώ το 2015 (+58,1% ή +0,54 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 8,5% των πωλήσεων (4,9% το 2015).

- Ζημιές προ φόρων 0,76 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,27 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένες κατά 39,8% ή 0,505 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 4,4% των πωλήσεων (6,7% το 2015).

- Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,68 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,53 εκατ. ευρώ τo 2015, μειωμένες κατά 55,5% ή 0,85 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 4% των πωλήσεων (8% το 2015).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,51 εκατ. ευρώ (1,455 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 2,22 εκατ. ευρώ (2,21 εκατ. ευρώ το 2015), ίσους προς το 12,9% των πωλήσεων, λόγω υψηλών δανειακών βαρών.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία έχει από ετών υιοθετήσει.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της εταιρείας στις 31.12.2016 ήταν μειωμένα σε 26,93 εκατ. ευρώ, από 28,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, αν και στη διάρκεια της χρήσης υλοποιήθηκαν πάγιες επενδύσεις της τάξεως του 0,37 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της οινοποιίας στις 31.12.2016 ήταν ύψους 7,44 εκατ. ευρώ (8,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ίσο μόνο προς το 13,5% (15% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 55,03 εκατ. ευρώ (54,24 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ανερχόταν σε 34,31 εκατ. ευρώ, είχε αυξηθεί κατά 5,7% (+1,86 εκατ. ευρώ) και ήταν στο σύνολό του βραχυπρόθεσμος, καθώς δεν είχαν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενοι στις δανειακές συμβάσεις της εταιρείας χρηματοοικονομικοί όροι, με συνέπεια να καταστούν ληξιπρόθεσμες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τής τάξεως των 11,30 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 47,59 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,2% (+1,48 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (26,59 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 14,58 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (41,17 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 1,43 εκατ. ευρώ (0,875 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Για εξασφάλιση των δανείων, επί των ακινήτων της έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού 22,30 εκατ. ευρώ, υπέρ των πιστωτριών Τραπεζών.

Ωστόσο, υφίσταντο απαιτήσεις της εταιρείας από διοικητικά στελέχη της ύψους 7,47 εκατ. ευρώ, καθώς και από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ύψους 13,60 εκατ. ευρώ, για χορηγήσεις που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920. Για τις εκκρεμείς αυτές απαιτήσεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 7,06 εκατ. ευρώ.

Στο χαρτοφυλάκιο της βιομηχανικής εταιρείας περιλαμβάνονταν, αποτιμημένες προς 1,39 εκατ. ευρώ, συμμετοχές με μειοψηφικά μερίδια στην εταιρεία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού Δουμπιά - Μαλαματίνα και στις επιχειρήσεις Μαλαματίνας Εμπορική, Τζαβέλλας, Κ. Μαλαματίνας και Κ. & Κ. Μαλαματίνας - Ξινό Νερό. Η πρώτη εξ αυτών εμφανίζεται να οφείλει στην οινοποιία 10,05 εκατ. ευρώ.

Οι οικονομικές καταστάσεις της βιομηχανίας ενοποιούνται σε αυτές της συγγενικής εταιρείας Κ. Μαλαματίνας με τη μέθοδο της πλήρους ενσωμάτωσης και με ποσοστό 38,9%.

Οι συνολικές πωλήσεις της οινοποιίας Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 288 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) άνω των 64,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22,4% των πωλήσεων και το 9,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 19,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,6% των πωλήσεων και το 9,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν άνω των 11,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4% των πωλήσεων και το 5,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη άνω των 43,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις (2005-2011) και ζημιογόνος τις υπόλοιπες πέντε (2012-2016). Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 26,5 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίoδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 29,2 εκατ. ευρώ, κατεγράφησαν το έτος 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 4,6 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2007. Οι μεγαλύτερες ζημιές της μετά τους φόρους, άνω του 1,8 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2014. Από τα κέρδη των χρήσεων 2005-2009 έχει διαθέσει στους μετόχους της μερίσματα συνολικού ύψους 10,9 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 και εντεύθεν. Η επιχείρηση δεν έχει σχηματίσει εξάλλου πρόβλεψη για την κάλυψη των προστίμων που θα της επιβληθούν, επειδή για τις χρήσεις 2011-2015 δεν αποδέχτηκε τον φορολογικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών λογιστών που προβλέπουν σχετικοί νόμοι.

Από τα μέσα του 2015 η οινοποιία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Ε. Μαλαματίνα, αντιπρόεδρο τον Εμμ. Ν. Νικολουδάκη και γενικό διευθυντή τον Αν. Α. Καλαβουρτζή. Ωστόσο, στις αρχές του 2017 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλνίκης έκανε δεκτή αίτηση της πρώην προέδρου της εταιρείας Αικατερίνης Μαλαματίνα και ακύρωσε τις αποφάσεις που είχαν λάβει γενικές συνελεύσεις των μετόχων της το 2015.

Στα τέλη του 2016 η βιομηχανία απασχολούσε 113 εργαζόμενους, έναντι 143 στα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,63 εκατ. ευρώ, έναντι 5,60 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,30 εκατ. ευρώ, έναντι 0,24 εκατ. ευρώ το 2015.

Δηλώνει ότι, υπό τους όρους που θεωρεί αναγκαίους, θα μπορούσε κατά το 2017 να σταθεροποιήσει τις πωλήσεις της και τα βασικά οικονομικά μεγέθη της, επανερχόμενη ενδεχομένως και σε κερδοφόρο αποτέλεσμα. Εντατικοποιεί το υλοποιούμενο πρόγραμμα περικοπής δαπανών. Επιδιώκει τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης της κυρίως σε περιοχές της χώρας όπου δεν έχει ισχυρή εμπορική παρουσία, καθώς και σε χώρες του εξωτερικού. Εκτός της ρετσίνας με το σήμα της, ήδη διαθέτει σειρά κρασιών με το σήμα «Μάλαμα» σε χάρτινες συσκευασίες.

Με ρίζες που χάνονται στα τέλη του 19ου αιώνα, η οινοποιία αναπτύχθηκε βιομηχανικά από την οικογένεια Μαλαματίνα, με ένα πρώτο εμφιαλωτήριο, το 1957, στην Αλεξανδρούπολη. Αργότερα, εγκατέστησε στη Θεσσαλονίκη εμφιαλωτήριο, το οποίο εκσυγχρόνισε το 1994, με γραμμή εμφιάλωσης ικανή να παράγει μέχρι και 40.000 φιάλες ρετσίνας την ώρα και με αποθηκευτικούς χώρους 1.500 τόνων ρετσίνας προς εμφιάλωση. Το παλαιότερο οινοποιείο της χρονολογείται από το 1937, βρίσκεται στον Φάρο Εύβοιας και έχει εξοπλιστεί με επτά πνευματικά πιεστήρια. Το δεύτερο οινοποιείο της βρίσκεται στη Ριτσώνα Εύβοιας και έχει εφοδιαστεί με τρία πνευματικά πιεστήρια, ενώ τρίτο οινοποιείο της στην Ασωπία Βοιωτίας λειτουργεί από το 2003 με τέσσερα αυτοματοποιημένα πνευματικά πιεστήρια, ικανά να επεξεργάζονται μέχρι και 700 τόνους σταφύλια την ημέρα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ

www.inr.gr, 14 Δεκεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS