inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επιστρέφει 2,1 εκατ. ευρώ στους μετόχους της η αλευροβιομηχανία Μύλοι ΠαπαφίληΣημαντική πτώση εσόδων, με παράλληλη εκτίναξη της κερδοφορίας της, λόγω μειωμένου όγκου πωλήσεων σιτηρών και παράλληλης μείωσης των τιμών της πρώτης ύλης, κατέγραψε το 2016 η εταιρεία Μύλοι Παπαφίλη, ισχυρότερη αλευροβιομηχανία της Πελοποννήσου.

Η επιχείρηση έκανε τα πρώτα της βήματα πριν από εβδομήντα και πλέον χρόνια και προμηθεύει με προϊόντα της μεγάλες εταιρείες τροφίμων και αρτοποιητικές μονάδες.

Εδρεύει στο Καλαμάκι του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας του νομού Κορινθίας. Παράγει άλευρα αρτοποιίας από μαλακό και σκληρό σιτάρι, σιμιγδάλια, άλευρα πιτυρούχα, πολυτελείας και ζαχαροπλαστικής, άλευρα από άλλα δημητριακά, έτοιμα μείγματα, βιολογικά άλευρα, άλευρα σε μικροσυσκευασίες, καθώς και υποπροϊόντα άλεσης σίτου. Συγχρόνως, εμπορεύεται σιτηρά και άλλα δημητριακά. Διαθέτει βιομηχανικές μονάδες στην Κρύα Βρύση και στο Καλαμάκι Κορινθίας, όπου αξιοποιεί λιμενικές εγκαταστάσεις. Διατηρεί υποκαταστήματα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, τον Ωρωπό Πρέβεζας και τη Γαλήνη Λάρισας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Από τον Δεκέμβριο του 2016 η εταιρεία υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 8,5 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη ενίσχυσής του με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής βάσει του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας παραγωγής αλεύρων από μαλακό σίτο με την προσθήκη γραμμής παραγωγικής δυναμικότητας 150 τόνων/24ωρο, τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού του βιομηχανικού της συγκροτήματος στην παραλαβή και αξιολόγηση σίτου, στην ενδιάμεση αποθήκευση αλεύρων χύδην προς περαιτέρω επεξεργασία, στη διαχείριση των επιστρεφόμενων αλεύρων και στη συσκευασία των τελικών προϊόντων, καθώς και την αγορά μεταφορικών μέσων.

Παράλληλα, επιδιώκει την ένταξη άλλου επενδυτικού της σχεδίου ύψους 5 εκατ. ευρώ σε πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με πρόβλεψη επιχορήγησης. Το δεύτερο αυτό επενδυτικό της σχέδιο αφορά την προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής στον αλευρόμυλό της για την παραγωγή μειγμάτων ζαχαροπλαστικής, την εγκατάσταση νέων σιλό σίτου και υποπροϊόντων, καθώς και την εγκατάσταση συγκροτήματος πετρόμυλου για την επεξεργασία ειδικών δημητριακών υγιεινής διατροφής, όπως δίκοκκου σιταριού, σίκαλης, βρώμης και κριθαριού, με σκοπό τη διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων της.

Το 2016 η Μύλοι Παπαφίλη, ολοκληρώνοντας την 35η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 38,57 εκατ. ευρώ (-17% ή -7,91 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 10,05 εκατ. ευρώ (+31,2% ή +2,39 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,68 εκατ. ευρώ (+77,8% ή +2,485 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 4,535 εκατ. ευρώ (+157,7% ή +2,775 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 4,57 εκατ. ευρώ (+163,4% ή +2,835 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 3,17 εκατ. ευρώ (+170,8% ή +2 εκατ. ευρώ).

Το 85,4% των εσόδων της (32,96 εκατ. ευρώ) προήλθε από την πώληση ιδιοπαραγόμενων προϊόντων και υποπροϊόντων και το υπόλοιπο 14,6% (5,61 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων και την παροχή υπηρεσιών. Οι πωλήσεις προϊόντων, υποπροϊόντων και εμπορευμάτων της εταιρείας περιορίστηκαν σε 106.305 τόνους το 2016, έναντι 108.263 τόνων το 2015 (-1,8%). Ο όγκος των συνολικών πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων εμπορευμάτων τρίτων, μειώθηκε σε 106.454 τόνους το 2016, έναντι 133.462 τόνων το 2015 (-20,2%), καθώς συρρικνώθηκαν οι πωλήσεις σίτου.

Η πτώση των τιμών προμήθειας του σίτου, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της παραγωγικότητας της μονάδας και την απουσία εμπορικών δραστηριοτήτων με μηδαμινή κερδοφορία, εκτίναξαν τα περιθώρια κέρδους της βιομηχανίας.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 9,6 εκατοστιαίες μονάδες στο 26,1%, από 16,5% το 2015. Συγχρόνως, οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων και διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν.

Τα αποτελέσματα της επιχείρησης τη χρήση 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,15 εκατ. ευρώ (1,44 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,02 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς η βιομηχανία δεν βαρύνεται με υψηλό τραπεζικό δανεισμό.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,1% (4,5% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 7,7% (3% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων εκτοξεύτηκαν σε 11,8% (από 3,7% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 8,2% (από 2,5% το 2015). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εκτοξεύτηκε σε 12,1%, από 7,2% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 5,5% (+2,45 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 5,72 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 80,2% (+2,55 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της αλευροβιομηχανίας στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 21,31 εκατ. ευρώ των επενδυτικών νόμων 2601/98, 1892/90 και 3299/04, ανέρχονταν σε 42,67 εκατ. ευρώ (39,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 90,5% (88,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 47,14 εκατ. ευρώ (44,69 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Γενική συνέλευση των μετόχων της προ εβδομάδων αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,11 εκατ. ευρώ, με επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου στους μετόχους της.

Στις 31.12.2016 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της βιομηχανίας (35,53 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 31,81 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (3,72 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 9,31 εκατ. ευρώ (7,94 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της μειώθηκαν κατά 14,8% (-0,78 εκατ. ευρώ), ήταν ύψους 4,48 εκατ. ευρώ και κατά 16,8% μακροπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 0,70 εκατ. ευρώ μόνο, μειωμένες κατά 70,8% (-1,70 εκατ. ευρώ) και στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Για εξασφάλιση δανείων υπολοίπου 0,70 εκατ. ευρώ υφίσταντο προσημειώσεις υποθήκης ποσού 9,64 εκατ. ευρώ, υπέρ των πιστωτών της εταιρείας.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 11,37 εκατ. ευρώ, έναντι 10,92 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για επενδύσεις η επιχείρηση στη διάρκεια της χρήσης 2016 δαπάνησε 2,09 εκατ. ευρώ, έναντι 0,75 εκατ. ευρώ το 2015. Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία της περιελάμβανε χρεόγραφα της Εθνικής Τράπεζας και των εταιρειών Titan Global Finance και Κρητών Αρτος τρέχουσας αξίας 0,18 εκατ. ευρώ και αρχικής 0,26 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της, προς απόσβεση, περιλαμβανόταν υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,30 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 420,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 54,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13% των πωλήσεων και το 11,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 33,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,1% των πωλήσεων και το 9,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 27,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,6% των πωλήσεων και το 7,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 52,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 21,5 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 46,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αναστ. Ι. Παπαφίλη και αντιπρόεδρο τον Γ. Ι. Παπαφίλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 128 εργαζόμενους, έναντι 125 το 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,01 εκατ. ευρώ, έναντι 3,95 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,38 εκατ. ευρώ, έναντι 0,39 εκατ. ευρώ. Τη χρήση 2014 η επιχείρηση είχε διαθέσει στους μετόχους της μερίσματα ύψους 3,1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο το 2016 ανήλθαν σε 44.385 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 35.705 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 24.735 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η αλευροβιομηχανία αναμένει ότι θα «κλείσει» με υψηλή κερδοφορία και τη χρήση 2017. Ο κύκλος εργασιών της το πρώτο πεντάμηνο του έτους ήταν μειωμένος κατά 9,2%, λόγω μειωμένου όγκου πωλήσεων και χαμηλότερων τιμών διάθεσης των προϊόντων και υποπροϊόντων. Ωστόσο, η κερδοφορία της υπολειπόταν ελάχιστα εκείνης του πρώτου πενταμήνου του 2016 και, μάλιστα, ήταν αυξημένη ως ποσοστό των πωλήσεων. Για τη διασφάλιση των απαιτήσεών της έχει προχωρήσει σε ασφάλιση πιστώσεων, συνεργαζόμενη με την εταιρεία Euler Hermes.

Τα πρώτα βήματα της κορινθιακής βιομηχανίας έγιναν το 1946, με την ίδρυση ατομικής επιχείρησης και τη δημιουργία πετρόμυλου στο χωριό Αγγελόκαστρο Κορινθίας. Ακολούθησε η δημιουργία κυλινδρόμυλου το 1960 και η μετατροπή της εταιρείας σε Ο.Ε. το 1969. Τον Ιανουάριο του 1982 ιδρύθηκε Α.Ε. με την επωνυμία Κυλινδρόμυλοι Παπαφίλη στην περιοχή Κρύα Βρύση των Ισθμίων, ενώ το 1996 η έδρα της επιχείρησης μεταφέρθηκε στη βιομηχανική περιοχή των Ισθμίων, στο Καλαμάκι Κορινθίας, όπου κατασκευάστηκαν νέες μονάδες και εξασφαλίστηκε δυνατότητα χρήσης λιμανιού. Η εταιρεία Μύλοι Παπαφίλη προέκυψε από απόσχιση και εισφορά του βιομηχανικού κλάδου της Κυλινδρόμυλοι Παπαφίλη, το 2001, σε προϋπάρχουσα επιχείρηση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ

www.inr.gr, 13 Δεκεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS