inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διευρύνει τις εξαγωγές και τον κύκλο εργασιών της η βιομηχανία ανακύκλωσης μετάλλων ΣιδμετάλΑισιόδοξη για τη δυνατότητά της να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, λόγω ισχυροποίησης του εξαγωγικού της δικτύου, εξακολουθεί να δηλώνει η μακεδονική βιομηχανία ανακύκλωσης και εμπορίας σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων και παραγώγων τους Σιδμετάλ.

Η επιχείρηση άρχισε τις δραστηριότητές της με άλλη νομική μορφή το 1960 και μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. τον Ιούνιο του 1988. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη βιομηχανική περιοχή Νεοχωρούδας στη Θεσσαλονίκη, επί του 10ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, στα όρια του Δήμου Ωραιοκάστρου. Το 2004 κατασκεύασε νέες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 17.000 τ.μ. Αντλεί σεβαστό μέρος των εσόδων της από εξαγωγές ανακυκλωμένων μετάλλων σε ευρωπαϊκές και ασιατικές χαλυβουργίες και άλλα εργοστάσια στην Ευρώπη και την Ασία. Επεξεργάζεται και εμπορεύεται κάθε είδους σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα.

Εκτός της δραστηριότητας ανάκτησης πρώτων υλών μετάλλων, ασχολείται επίσης με το χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές, καθώς και απορριμμάτων και υπολειμμάτων τους. Επίσης, από το 1992 ασχολείται με την εισαγωγή και διάθεση προϊόντων ορειχάλκου σε βιομηχανίες παραγωγής εξαρτημάτων από ορείχαλκο. Διαθέτει υποκατάστημα στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Είναι μέλος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ προ ημερών, η εταιρεία το έτος αυτό παρουσίασε ανάκαμψη των πωλήσεών της έπειτα από μία τριετία πτώσης τους. Συγχρόνως, η κερδοφορία της συνέχισε να συμπιέζεται, υποχωρώντας στο κατώτερο επίπεδο της τελευταίας εξαετίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 28ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της Σιδμετάλ το 2016 ανήλθαν σε 22,73 εκατ. ευρώ, από 21,16 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 7,4% ή 1,57 εκατ. ευρώ σε αξία.

Το 66,95% των εσόδων της (15,22 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 33,05% (7,51 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούσε στις εμπορικές δραστηριότητές της. Επίσης, το 55,9% των εσόδων της (12,71 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, 35,2% (8,01 εκατ. ευρώ) αντλήθηκε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο 8,9% (2,01 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε ασιατικές και άλλες τρίτες χώρες. Σε σύγκριση με το 2015, οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4,4% (-0,58 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27,2% (+2,14 εκατ. ευρώ), λόγω διεύρυνσης των πωλήσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (+2,69 εκατ. ευρώ), καθώς οι πωλήσεις σε τρίτες χώρες μειώθηκαν (-0,55 εκατ. ευρώ), παρά την ένταση των προσπαθειών για διεύρυνση των εξαγωγών σε ασιατικές χώρες. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,6% (+1,58 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συμπίεσε το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 1,94 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 1,98 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-2% ή -0,04 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της περιορίστηκε σε 8,5%, από 9,3% το 2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2016 σε 1,29 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,78 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (8,4% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 27,5% (-0,49 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή οφείλεται κατά βάση στο γεγονός ότι η χρήση 2015 είχε ευνοηθεί από έκτακτα έσοδα και κέρδη 0,795 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν κυρίως πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα το 2016 ήταν κατά 0,40 εκατ. ευρώ χαμηλότερα.

Οι δαπάνες διάθεσης (0,69 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 20,7%, ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (0,46 εκατ. ευρώ) διογκώθηκαν κατά 21,5%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,10 εκατ. ευρώ (επίσης 0,10 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,48 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,715 εκατ. ευρώ (έναντι 1,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,48 εκατ. ευρώ (έναντι 0,83 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), αποδυναμωμένων κατά 43,8% και 42,7%, αντιστοίχως.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 8,4% και 5,6% (16,1% και 10,6% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3,1% (6% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 2,1% (3,9% το 2015). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 7%, έναντι 10,6% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 18,33 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,1% (+1,53 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 8,78 εκατ. ευρώ (8,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 47,9% (49,4% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία είχε τραπεζικές υποχρεώσεις, κατά 93,4% βραχυπρόθεσμες, συνολικού ύψους 6,79 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 2,1% (+0,14 εκατ. ευρώ). Στις λοιπές υποχρεώσεις της συμπεριελάμβανε οφειλές 1,82 εκατ. ευρώ στη Eurobank Factors. Παρουσίαζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (17,215 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,16 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (9,055 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,14 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 0,98 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 12,4% (+1,06 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 9,55 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 0,72 εκατ. ευρώ, έναντι 0,64 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι πάγιες επενδύσεις της τo 2016 απορρόφησαν 0,20 εκατ. ευρώ, έναντι 0,06 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,01 εκατ. ευρώ, που είχαν δοθεί για απόκτηση παγίων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Πρόδρ. Σ. Παντελίδη και αντιπρόεδρο τη Μαρία Α. Παντελίδου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 24 εργαζόμενους, όπως και το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,48 εκατ. ευρώ, έναντι 0,465 εκατ. ευρώ το 2015. Επίσης, χορήγησε σε διοικητικά-διευθυντικά στελέχη της αμοιβές 0,10 εκατ. ευρώ, έναντι 0,14 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 53.710 ευρώ ανά εργαζόμενο (74.085 ευρώ το 2015), τα κέρδη προ φόρων σε 29.790 ευρώ ανά εργαζόμενο (53.040 ευρώ το 2015) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 19.915 ευρώ ανά εργαζόμενο (34.750 ευρώ το 2015).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ανακύκλωσης μετάλλων ΣΙΔΜΕΤΑΛ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 205 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 15,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,5% των πωλήσεων και το 8,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 8,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,3% των πωλήσεων και το 14,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 5,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων και το 9,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 11,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 25,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 6,9 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Δηλώνει αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, είχε τις δυνατότητες να καταγράψει αυξημένο κύκλο εργασιών και ισχυρότερη κερδοφορία το 2017.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΙΔΜΕΤΑΛ

www.inr.gr, 20 Δεκεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS