inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ο οξύς ανταγωνισμός πιέζει τα μεγέθη της βιομηχανίας τοματοπολτού ΝομικόςΕνοποιημένες πωλήσεις της τάξεως των 59,1 εκατ. ευρώ, σημαντικά μειωμένες έναντι του 2015, δημοσιοποίησε για το 2016 η βιομηχανία παραγωγής τοματοπολτού και άλλων τοματοειδών προϊόντων σε κονσέρβες Δ. Νομικός.

Συγχρόνως, η επιχείρηση ανέφερε ότι οι προοπτικές για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του ομίλου τη χρήση 2017 ήταν δυσοίωνες, αν και ήλπιζε ότι οι πωλήσεις και τα αποτελέσματά του θα κυμανθούν, ενδεχομένως, στα ασθενή επίπεδα του 2016.

Η μητρική βιομηχανική εταιρεία Δ. Νομικός θεωρείται μία από τις παλαιότερες βιομηχανίες επεξεργασίας τομάτας διεθνώς. Ιδρύθηκε το 1915 στη Σαντορίνη. Μετατράπηκε σε Α.Ε. τον Ιούνιο του 1969. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. Διαθέτει βιομηχανική μονάδα στον Δομοκό Φθιώτιδας. Τον Μάιο του 2003 απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην ομοειδή βιομηχανία Merko Gida Sanayi Ve Ticaret στην Τουρκία. Επίσης, από τον Ιανουάριο του 2007 ελέγχει την ομοειδή βιομηχανία Κωπαΐς, που διαθέτει βιομηχανική μονάδα στον Αλίαρτο Βοιωτίας, την οποία εξαγόρασε από τον αμερικανικό πολυεθνικό όμιλο τροφίμων Heinz. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Οι εταιρείες του ομίλου ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων τομάτας σε συσκευασίες κατάλληλες για βιομηχανική χρήση, καθώς και για χρήση από αλυσίδες μαζικής εστίασης. Παράλληλα, παράγουν και συσκευάζουν προϊόντα τομάτας για κορυφαίες μάρκες λιανικής πώλησης τοματικών προϊόντων, καθώς και για λογαριασμό αλυσίδων λιανεμπορίου με τα σήματά τους. Αποτελούν επί δεκαετίες προμηθευτές διεθνών ομίλων τροφίμων στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Αφρική και την Ιαπωνία, όπως οι εταιρείες Heinz, Unilever, Master Foods, Nippon Del Monde, General Mills, Pizza Hut, Domino's, Sbarro, Delhaize Group, Colruyt Supermarkets και United Nordic. Χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα «D. Nomikos» και «Copais».

Η ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας νωπής τομάτας της κάθε μίας από τις δυο μονάδες της εταιρείας στην Ελλάδα ξεπερνά τους 3.500 τόνους. Συνολικά, οι μονάδες αυτές είναι σε θέση να επεξεργάζονται περισσότερους από 180.000 τόνους τομάτας ανά σεζόν.

Σύμφωνα με τον ένατο ενοποιημένο ισολογισμό της, οι πωλήσεις της Δ. Νομικός και των θυγατρικών της το 2016 περιορίστηκαν σε 59,11 εκατ. ευρώ, έναντι 77,42 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 23,6% ή 18,31 εκατ. ευρώ.

Η πτώση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από αποδυνάμωση του συντελεστή μεικτού κέρδους κατά δυο εκατοστιαίες μονάδες (στο 10%, από 12% το 2015), με συνέπεια τα μεικτά κέρδη του ομίλου να διαμορφωθούν σε 5,90 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 36,4% ή 3,38 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών, τα ενοποιημένα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 4,63 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 31% ή 2,08 εκατ. ευρώ, καθώς συμπιέστηκαν οι δαπάνες λειτουργίας και η μείωση των έκτακτων εξόδων και ζημιών από 1,38 εκατ. ευρώ σε 1,12 εκατ. ευρώ συνοδεύτηκε από αύξηση των έκτακτων εσόδων και κερδών από 0,70 εκατ. ευρώ σε 1,29 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 1,62 εκατ. ευρώ (1,70 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,31 εκατ. ευρώ (2,601 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015).

Τα ενοποιημένα κέρδη της εταιρείας προ φόρων περιορίστηκαν σε 0,76 εκατ. ευρώ, από 2,45 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας μείωση 69,1% ή 1,69 εκατ. ευρώ. Τα τελικά κέρδη της μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας περιορίστηκαν σε 0,35 εκατ. ευρώ, από 1,34 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας μείωση 74% ή 0,99 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 2,37 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 42,8% ή 1,78 εκατ. ευρώ.


Τα κέρδη της μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 1,4% (3,1% το 2015), ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,9% (4,1% το 2015). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,3%, έναντι 7,9% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 4,5% (-2,73 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και εκείνες της χρήσης 2015, βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 10,48 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 28,93 εκατ. ευρώ (29,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 36,6% (34,5% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 78,98 εκατ. ευρώ (84,43 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 28,38 εκατ. ευρώ, κατά 83% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 6% (-1,81 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε αξιοσημείωτο κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (61,25 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 16,91 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (44,34 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 1,52 εκατ. ευρώ (4,30 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη ζημιών 0,24 εκατ. ευρώ από εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις του ανέρχονταν σε 50,05 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 9,5% (-5,23 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2016 ήταν ύψους 12,07 εκατ. ευρώ, έναντι 12,53 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις του σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ανήλθαν σε 2,32 εκατ. ευρώ, έναντι 0,89 εκατ. ευρώ το 2015. Το πάγιο ενεργητικό του περιελάμβανε συμμετοχές με ποσό 4,20 εκατ. ευρώ στις προαναφερθείσες βιομηχανικές εταιρείες, καθώς και στις εταιρείες ΑΕΤΝΑ και ΒΙΟΒΙΟ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,88 εκατ. ευρώ, που είχαν δοθεί για απόκτηση παγίων.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου της βιομηχανίας προϊόντων τομάτας Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ τη χρονική περίοδο 2008-2016, δηλαδή στο διάστημα των εννέα αυτών ετών για τα οποία η επιχείρηση έχει δημοσιεύσει ενοποιημένο ισολογισμό, ήταν ύψους 546,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 54,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10% των πωλήσεων και το 7,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 15,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,8% των πωλήσεων.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ο όμιλος ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις εννέα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 77,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, άνω των 5,65 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009.

Η μητρική εταιρεία Δ. Νομικός, σύμφωνα με τον 47ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, το 2016 κατέγραψε πωλήσεις 29,75 εκατ. ευρώ, έναντι 35,48 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 16,1% ή 5,73 εκατ. ευρώ. Εμφάνισε μεικτά κέρδη 4,13 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 6,18 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 33,2% (-2,05 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο αποδυναμώθηκε κατά 3,5 εκατοστιαίες μονάδες, από το 17,4% στο 13,9%. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν πτώση 34,4% σε 3,06 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 10,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 13,1% (4,66 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 1,60 εκατ. ευρώ.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,55 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,30 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι κερδών προ φόρων 1,47 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,67 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αποδυναμωμένων κατά 62,4% και 55,1%, αντιστοίχως. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,58 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 44,8% ή 1,28 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής βιομηχανικής εταιρείας Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ξεπέρασαν τα 371 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 40,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,9% των πωλήσεων και το 6,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 9,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,5% των πωλήσεων και το 4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,6% των πωλήσεων και το 2,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν κέρδη άνω των 23,9 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Δημήτριο Γ. Νομικό, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Μάριο - Μηνά Γ. Νομικό και διευθύνοντα σύμβουλο τον Πέτρο Γ. Νομικό της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Το 2016 κατέβαλε στους μετόχους της μέρισμα 0,60 εκατ. ευρώ, έναντι 0,76 εκατ. ευρώ το 2015.

Εκτιμά ότι παρά τον διεθνώς εντεινόμενο ανταγωνισμό στην αγορά των τοματοειδών προϊόντων διατηρεί τη θέση της, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ

www.inr.gr, 22 Δεκεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS