inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε υψηλότερα επίπεδα οι πωλήσεις της εταιρείας βιομηχανικών χρωμάτων Νεοκέμ το 2017Αυξημένες πωλήσεις, λόγω ακόμη μεγαλύτερων εξαγωγών, πλην όμως μειωμένη κερδοφορία, αναμένεται να παρουσιάσει για τη χρήση 2017 η εξαγωγική, κατά βάση, εταιρεία παραγωγής βιομηχανικών χρωμάτων Νεοκέμ.

Η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, σε συνδυασμό με την ένταση του ανταγωνισμού και την πτώση των μέσων τιμών πώλησης των προϊόντων, αναμενόταν να περιορίσει την κερδοφορία της ανθηρής αυτής χημικής βιομηχανίας, η οποία κατά κύριο λόγο παράγει πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής για συστήματα αλουμινίου. Αντιθέτως, οι πωλήσεις αναμενόταν να παρουσιάσουν αύξηση, ενδεχομένως και πάλι της τάξεως του 10%, όπως το 2016, λόγω ισχυρότερης διεθνούς ζήτησης και αυξημένου όγκου πωλήσεων.

Η Νεοκέμ ιδρύθηκε με τη μορφή της Ε.Π.Ε. τον Ιούνιο του 1974. Μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. τον Αύγουστο του 1981. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη θέση Αγιος Γεώργιος στο Κορωπί Αττικής, όπου η βιομηχανική μονάδα της και οι συναφείς χώροι καλύπτουν 8.490 τ.μ., επί οικοπέδου 14 στρεμμάτων. Παράγει κυρίως πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής για συστήματα αλουμινίου και σειρά διαφόρων βιομηχανικών χρωμάτων για ποικίλες χρήσεις, με την ονομασία «Prisma», που καλύπτουν ευρύτατους βιομηχανικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως οι οικιακές συσκευές, τα αυτοκίνητα, τα κουφώματα και τα έπιπλα. Ειδικότερα για τις πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Sahara», «Mesogeios» και «Cosmos». Διατηρεί υποκατάστημα επιφάνειας 600 τ.μ., επί οικοπέδου 2,7 στρεμμάτων, στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της σε εξαγωγές που πραγματοποιεί σε περισσότερες από 20 άλλες χώρες. Για την υποβοήθηση των εξαγωγών της έχει δημιουργήσει θυγατρικές και συγγενικές επιχειρήσεις στις χώρες Γερμανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ουκρανία και Βουλγαρία.

Βάσει του 35ου ισολογισμού της βιομηχανίας με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 15,765 εκατ. ευρώ, έναντι 14,33 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 10% σε ποσοστό ή 1,435 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 99,2% των πωλήσεων (15,64 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, καθώς το υπόλοιπο 0,8% (0,13 εκατ. ευρώ) αφορούσε εμπορεύματα και παροχή υπηρεσιών. Σε σχέση με το 2015, τα έσοδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της αυξήθηκαν κατά 11,2% (+1,58 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 62,5% των πωλήσεών της (9,85 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εξαγωγικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 37,5% (5,92 εκατ. ευρώ) από την εγχώρια αγορά. Τέλος, το 26,4% των πωλήσεών της (4,17 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Η διεύρυνση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από ενίσχυση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 1,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 34,2% από 33% το 2015), που αύξησε κατά 14,3% τα μεικτά κέρδη της, στο επίπεδο των 5,40 εκατ. ευρώ (+0,675 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν άνοδο και σκαρφάλωσαν στο επίπεδο των 3,32 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 56,6% (+1,20 εκατ. ευρώ), κυρίως για τον λόγο ότι οι δαπάνες διάθεσης και διοίκησης μειώθηκαν και τα αποτελέσματα ευνοήθηκαν από έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,09 εκατ. ευρώ και λοιπά έσοδα 0,21 εκατ. ευρώ από αντιστροφή προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων. Ενισχύθηκαν, ως ποσοστό των πωλήσεων, σε 21,1%, από 14,8% το 2015.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,31 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 0,04 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων ήταν ύψους 2,97 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,69 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 75,5% (+1,28 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 1,995 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,05 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 89,5% (+0,94 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 31,6% και 21,2% (19,1% και 11,9% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 18,8% (11,8% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 12,7% (7,3% το 2015). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 22,3%, έναντι 15,8% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 11% (+1,48 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του νόμου 4308/2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2016 συμπεριελάμβανε αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,09 εκατ. ευρώ, ανερχόταν σε 9,675 εκατ. ευρώ (9,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσε το 65,1% (68,3% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 14,86 εκατ. ευρώ (13,38 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (10,99 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,28 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (4,71 εκατ. ευρώ). Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της, ύψους 0,25 εκατ. ευρώ μόνο, μειώθηκε στη διάρκεια της χρήσης κατά 68% (-0,53 εκατ. ευρώ), ήταν βραχυπρόθεσμος και αφορούσε το υπόλοιπο τετραετούς δανείου 1 εκατ. ευρώ που είχε χορηγηθεί από τη Eurobank. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανήλθαν σε 5,19 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,1% (+0,94 εκατ. ευρώ), προφανώς λόγω της αύξησης των πωλήσεων. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ήταν 2,84 εκατ. ευρώ (1,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατατεθειμένα σε ποσοστό 94,6% σε ξένες τράπεζες. Στις λοιπές υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν μερίσματα πληρωτέα 0,80 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 3,18 εκατ. ευρώ, αντί 3,25 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι δαπάνες της για επενδύσεις το 2016 ήταν ύψους 0,23 εκατ. ευρώ, έναντι 0,25 εκατ. ευρώ το 2015. Το πάγιο ενεργητικό της περιελάμβανε συμμετοχές με ποσό 0,58 εκατ. ευρώ, αντί 0,37 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, στην πολωνική θυγατρική της Neokem Polska και λοιπές θυγατρικές της. Επίσης, συμπεριελάμβανε μετοχές και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού και εξωτερικού τρέχουσας αξίας 0,18 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,03 εκατ. ευρώ, που είχαν δοθεί για απόκτηση παγίων.

Οι συνολικές πωλήσεις της χημικής βιομηχανίας ΝΕΟΚΕΜ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 196,4 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 24,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,4% των πωλήσεων και το 13% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 12,95 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,6% των πωλήσεων και το 14% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 8,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,3% των πωλήσεων και το 9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 22 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 15,8 εκατ. ευρώ. Η πλέον κερδοφόρος χρήση της κατά την εξεταζόμενη περίοδο, με κριτήριο τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν του έτους 2016, χάρη στα καθαρά κέρδη ύψους 2 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 20,2 εκατ. ευρώ, είχε παρουσιάσει το 2008.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο τον Γ. Μ. Βλαχάκη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Μ. Βλαχάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 87 εργαζόμενους (82 το 2015) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2,62 εκατ. ευρώ (2,71 εκατ. ευρώ το 2015). Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,20 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη του 2015 το 2016 έθεσε στη διάθεση των μετόχων της μέρισμα 0,83 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη του 2016 έθεσε στη διάθεση των μετόχων της μέρισμα 0,30 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 34.150 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 22.930 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 38.1700 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΕΟΚΕΜ

www.inr.gr, 3 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS