inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διευρύνει το μερίδιό της στην αγορά λιπασμάτων η πελοποννησιακή βιομηχανία ΦυτοθρεπτικήΣυνέχισε και κατά το 2017 να διευρύνει το μερίδιό της στην ελληνική αγορά λιπασμάτων, αλλά και να πραγματοποιεί αξιόλογες εξαγωγές σε γειτονικές χώρες, σύμφωνα με πληροφορίες, η βιομηχανία παραγωγής και συσκευασίας λιπασμάτων Φυτοθρεπτική.

Η επιχείρηση το 2016 είχε αυξήσει με διψήφιο ρυθμό τα έσοδά της, καταγράφοντας αυξημένες πωλήσεις για έβδομο συνεχόμενο έτος, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το μερίδιό της στην εγχώρια αγορά προϊόντων θρέψης φυτών.

Η Φυτοθρεπτική ιδρύθηκε με άλλη νομική μορφή το 1989. Μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. τον Ιούλιο του 1997. Παράγει και συσκευάζει υδατοδιαλυτά, κοκκώδη και οργανοχημικά λιπάσματα. Εδρεύει και έχει τη μία από τις δυο βιομηχανικές μονάδες της, κυρίως για τη συσκευασία προϊόντων της, στη θέση Τζαβερδέλα στα Ανω Λιόσια Αττικής. Η βασική βιομηχανική μονάδα της βρίσκεται στο ύψος του 80ού χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στον νομό Κορινθίας, όπου είναι κάτοχος οικοπέδων συνολικής έκτασης 25.355 τ.μ., καθώς διαθέτει και αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή Κρύα Βρύση. Ακόμη χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους στον Ασπρόπυργο και τις Αχαρνές Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Οφείλει μέρος των εσόδων της σε εξαγωγές που πραγματοποιεί σε χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.

Συμμετέχει με μερίδια 90% και 60% στις μεταφορικές - αποθηκευτικές εταιρείες Ισθμός Αποθήκες και Ora Services, αντιστοίχως.

Βάσει του 19ου ισολογισμού της βιομηχανίας με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 27,91 εκατ. ευρώ, έναντι 24,06 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 16% σε ποσοστό ή 3,84 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 66,7% των πωλήσεων (18,605 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, καθώς το υπόλοιπο 33,3% (9,30 εκατ. ευρώ) αφορούσε εμπορεύματα, πρώτες ύλες και παροχή υπηρεσιών. Σε σχέση με το 2015, τα έσοδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της μειώθηκαν κατά 1,7% (-0,33 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 7% των πωλήσεών της (1,95 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εξαγωγικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 93% (25,96 εκατ. ευρώ) από την εγχώρια αγορά. Τα εξαγωγικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,5% (+0,22 εκατ. ευρώ).

Η διεύρυνση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από ενίσχυση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (στο 13,3% από 12,8% το 2015), που διαμόρφωσε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 3,70 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,1% (+0,62 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν χαμηλότερη ποσοστιαία άνοδο στο επίπεδο των 1,875 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,4% (+0,15 εκατ. ευρώ), κυρίως για τον λόγο ότι μειώθηκαν τα συνήθη λοιπά έσοδα, καθώς και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και αυξήθηκαν κατά 32,5% (+0,32 εκατ. ευρώ) οι δαπάνες διάθεσης, αν και τα αποτελέσματα ευνοήθηκαν από έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,21 εκατ. ευρώ, λόγω κερδών της θυγατρικής Ισθμός Αποθήκες. Αποδυναμώθηκαν όμως, ως ποσοστό των πωλήσεων, σε 6,7%, από 7,2% το 2015.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,16 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2015) και σημαντικά αυξημένους χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,21 εκατ. ευρώ (1,09 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, κατόπιν αυτών, ήταν ύψους 0,52 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,50 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 4,8% (+0,02 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 0,305 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,29 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,5% (+0,01 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15% και 8,8% (επίσης 15% και 8,8% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,9% (2,1% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 1,1% (1,2% το 2015). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,3%, έναντι 6,7% τη χρήση 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 35,9% (+9,30 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του νόμου 4308/2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2016 συμπεριελάμβανε αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,64 εκατ. ευρώ, ανερχόταν σε 3,57 εκατ. ευρώ (3,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσε μόλις το 10,1% (13% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 35,21 εκατ. ευρώ (25,91 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (33,03 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,39 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (29,64 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε σχηματίσει προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού 1,90 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της από τις τράπεζες Alpha, Eurobank, Attica, Πειραιώς και Εθνική, ύψους 17,28 εκατ. ευρώ, αυξήθηκε στη διάρκεια της χρήσης κατά 17,3% (+2,55 εκατ. ευρώ) και ήταν σε ποσοστό 88,6% βραχυπρόθεσμος. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της ανήλθαν σε 31,64 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 40,3% (+9,09 εκατ. ευρώ), λόγω της αύξησης των πωλήσεων και του ενεργητικού. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ήταν 0,36 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις ποσού 4,25 εκατ. ευρώ υπέρ της τράπεζας Alpha.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 1,56 εκατ. ευρώ, αντί 1,52 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι δαπάνες της για επενδύσεις το 2016 ήταν ύψους 0,18 εκατ. ευρώ, έναντι 0,225 εκατ. ευρώ το 2015. Το πάγιο ενεργητικό της περιελάμβανε συμμετοχές με ποσό 0,46 εκατ. ευρώ στις δυο προαναφερθείσες επιχειρήσεις. Επίσης, συμπεριελάμβανε μετοχές της τράπεζας Attica αξίας κτήσεως 0,10 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,03 εκατ. ευρώ, που είχαν δοθεί για απόκτηση παγίων.

Οι συνολικές πωλήσεις της χημικής βιομηχανίας ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ξεπέρασαν τα 207 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 18,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,9% των πωλήσεων και το 7,5% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων άνω των 5,55 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων και το 20,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν άνω των 3,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,5% των πωλήσεων και το 12,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 8,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 8,7 εκατ. ευρώ. Η πλέον κερδοφόρος χρήση της κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ήταν του έτους 2008, με καθαρά κέρδη άνω του 0,65 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 27,9 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2016.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Β. Κουτσούγερα και αντιπρόεδρο τον Ελισσ. Β. Κουτσούγερα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 52 εργαζόμενους (50 το 2015) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1,58 εκατ. ευρώ (1,45 εκατ. ευρώ το 2015). Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,21 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη του 2015 το 2016 έθεσε στη διάθεση των μετόχων της μέρισμα 0,16 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη του 2016 έθεσε στη διάθεση των μετόχων της μέρισμα 0,095 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 10.020 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 5.865 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 36.055 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ

www.inr.gr, 4 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS