inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Η συνεργασία με τη Lidl εκτινάσσει τις πωλήσεις της μακεδονικής βιομηχανίας τροφίμων ARIΣε υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκαν και κατά το 2017, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πωλήσεις της βιομηχανίας παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων ARI, η οποία έχει εξελιχθεί σε προμηθευτή καταστημάτων της γερμανικής λιανεμπορικής αλυσίδας Lidl σε 25 περίπου άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Από το 2015 η επιχείρηση έχει εντατικοποιήσει τη συνεργασία της με τη Lidl, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις της να σημειώνουν διψήφια ποσοστιαία ετήσια αύξηση. Οφείλει το σύνολο σχεδόν των πωλήσεών της σε εξαγωγές προϊόντων της. Παράγει και τυποποιεί τυρί φέτα, λοιπά τυροκομικά προϊόντα και άλλα είδη διατροφής τύπου antipasti, όπως ελιές και πιπεριές της Χαλκιδικής και άλλων περιοχών της Μακεδονίας. Συνολικά παράγει και τυποποιεί 30 κωδικούς προϊόντων. Χρησιμοποιεί το σήμα «ARI Greek Antipasti».

Η ARI συστάθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. τον Ιούνιο του 2001. Εδρεύει και έχει τη βιομηχανική μονάδα της στο Λάκκωμα Καλλικράτειας στον νομό Χαλκιδικής, σε έκταση 34 στρεμμάτων. Από το 2011 έχει επεκταθεί στην καλλιέργεια πιπεριών σε χώρους 300 στρεμμάτων. Διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Τα τέλη του 2017 απορρόφησε τη συγγενική, μικρή ομοειδή εταιρεία επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων Maritimum. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Βάσει του 15ου ισολογισμού της βιομηχανίας, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 27,165 εκατ. ευρώ, έναντι 23,75 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 14,4% σε ποσοστό ή 3,41 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το σύνολο των πωλήσεων προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες. Επίσης, το 98,7% των πωλήσεών της (26,82 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εξαγωγικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 1,3% (0,34 εκατ. ευρώ) από την εγχώρια αγορά. Τα εξαγωγικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,3% (+3,15 εκατ. ευρώ).

Η διεύρυνση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από ενίσχυση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες (στο 26,1% από 23,6% το 2015), οδηγώντας τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 7,08 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,6% (+1,49 εκατ. ευρώ).

Για τον λόγο αυτό τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν υψηλότερη ποσοστιαία άνοδο στο επίπεδο των 2,94 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 65,5% (+1,16 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι αυξήθηκαν σημαντικά οι δαπάνες διάθεσης και τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες ζημιές 0,51 εκατ. ευρώ. Ενισχύθηκαν, ως ποσοστό των πωλήσεων, σε 10,8%, από 7,5% το 2015.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,685 εκατ. ευρώ (0,57 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,21 εκατ. ευρώ (επίσης 0,21 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, κατόπιν αυτών, ήταν ύψους 2,04 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,99 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 105,8% (+1,05 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 1,415 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,66 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 115,4% (+0,76 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 21,3% και 14,8% (11,5% και 7,6% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,5% (4,2% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 5,2% (2,8% το 2015). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 15,2%, έναντι 10,2% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 10,7% (+1,86 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του νόμου 4308/2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2016 συμπεριελάμβανε αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,38 εκατ. ευρώ, ανερχόταν σε 10,215 εκατ. ευρώ (8,95 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσε το 52,9% (51,3% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 19,30 εκατ. ευρώ (17,44 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (10,86 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,24 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (6,62 εκατ. ευρώ). Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της, ύψους 3,77 εκατ. ευρώ, μειώθηκε στη διάρκεια της χρήσης κατά 1,3% (-0,05 εκατ. ευρώ) και ήταν σε ποσοστό 54,6% μακροπρόθεσμος. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της ανήλθαν σε 9,07 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,8% (+0,58 εκατ. ευρώ), λόγω της αύξησης των πωλήσεων και του ενεργητικού. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ήταν 0,65 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις ποσού 3,55 εκατ. ευρώ υπέρ των τραπεζών Alpha και Eurobank.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 8,26 εκατ. ευρώ, αντί 6,82 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, παρά τις αποσβέσεις της χρήσης, λόγω νέων επενδύσεων, κυρίως σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες της για επενδύσεις το 2016 ήταν ύψους 2,24 εκατ. ευρώ, έναντι 0,51 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,21 εκατ. ευρώ, που της δόθηκαν το 2016 για απόκτηση παγίων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας τροφίμων ARI τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ξεπέρασαν τα 172,4 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 23,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,7% των πωλήσεων και το 17,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 17,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,4% των πωλήσεων και το 24,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 13,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,8% των πωλήσεων και το 18,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 22 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 7,2 εκατ. ευρώ. Η πλέον κερδοφόρος χρήση της κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν του έτους 2006, με καθαρά κέρδη 2,4 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 27,1 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2016.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2007.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθαν. Γ. Ιγνατίδη και αντιπρόεδρο τον Γ. Α. Ιγνατίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 156 εργαζόμενους (133 το 2015) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3,08 εκατ. ευρώ (2,69 εκατ. ευρώ το 2015). Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,31 εκατ. ευρώ, έναντι 0,36 εκατ. ευρώ το 2015. Από τα κέρδη του 2015 το 2016 έθεσε στη διάθεση των μετόχων της μέρισμα 0,15 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη του 2016 έθεσε στη διάθεση των μετόχων της μέρισμα επίσης 0,15 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 13.090 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 9.070 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 18.835 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2017 ανέμενε, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, σταθεροποίηση τουλάχιστον των πωλήσεών της και της συνεργασίας της με τη γερμανική λιανεμπορική αλυσίδα στα επίπεδα του 2106. Κυρίαρχο μέλημά της, όπως αναφέρει, είναι η αύξηση των εξαγωγών της, σε συνδυασμό με τη συμπίεση του λειτουργικού της κόστους.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ARI ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

www.inr.gr, 5 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS