inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 7,7 εκατ. ευρώ δημοσιοποίησε για το 2016 η βιομηχανία γευμάτων ΠαλίρροιαΑύξηση πωλήσεων της τάξεως του 3% και σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία, σε ενοποιημένη βάση από κοινού με τη βουλγαρική θυγατρική της, δημοσιοποίησε για το 2016 η βιομηχανία κονσερβοποιημένων έτοιμων φαγητών Παλίρροια - Σουλιώτης.

Η επιχείρηση έχει εξειδικευτεί στα παραδοσιακά ντολμαδάκια και κατέχει στον προϊόν αυτό, πιθανότατα, την πρώτη θέση παγκοσμίως.

Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στα Πολιτικά της Εύβοιας, στο ύψος του 2ου χλμ. της Επαρχιακής Οδού Ψαχνών-Πολιτικών. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου της Εύβοιας. Ιδρύθηκε το 1957 ως προσωπική εταιρεία παραδοσιακών έτοιμων γευμάτων και μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. με τη σημερινή νομική μορφή τον Μάρτιο του 1991. Οφείλει ποσοστό άνω του 80% του κύκλου εργασιών της σε πωλήσεις στη διεθνή αγορά, διαθέτοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από 40 άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων, εκτός των άλλων ευρωπαϊκών, των ΗΠΑ, της Κίνας, της Αυστραλίας, του Καναδά και χωρών της Μέσης Ανατολής. Μαζί με χειροποίητα ντολμαδάκια, που παράγονται κυρίως σε θυγατρική της στη Βουλγαρία, τα βασικότερα προϊόντα της, σε κονσέρβες, είναι ντολμαδάκια γιαλαντζί, γίγαντες γιαχνί και μουσακάς. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική εξαγωγική εταιρεία έτοιμων γευμάτων.

Τα προϊόντα της φέρουν την επωνμία της ή τις ονομασίες-σειρές «Πιατονοστιμιές», «Greek Meze», «Pasta Mia», «Ethnic Spread», Mediterraneo», «Today's Special» και «Dip & Dolmas».

Η μονάδα της στα Πολιτικά Εύβοιας διαθέτει εγκαταστάσεις 10.500 τ.μ., απασχολεί κατά μέσον όρο περισσότερους από 100 εργαζόμενους και έχει ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα 50 τόνων. Παράγει κονσερβοποιημένους ντολμάδες, όλα τα προϊόντα που περιέχουν όσπρια, κατεψυγμένα προϊόντα και τις σειρές προϊόντων «My Greek Meze» και «Pasta Mia». Η βουλγαρική μονάδα της 100% θυγατρικής της Palirria Bulgaria διαθέτει εγκαταστάσεις 9.500 τ.μ., απασχολεί ακόμη και περισσότερους από 700 εργαζόμενους κατά περιόδους και έχει ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα 60 τόνων. Παράγει χειροποίητα ντολμαδάκια και όλα τα προϊόντα που έχουν βάση τη μελιτζάνα.

Το 2016, σύμφωνα με τον 11ο ενοποιημένο ισολογισμό της, η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ - ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ κατέγραψε:

- Ενοποιημένες πωλήσεις 44,73 εκατ. ευρώ (+2,7% ή +1,18 εκατ. ευρώ).

- Μεικτά κέρδη 14,95 εκατ. ευρώ (+7,3% ή +1,02 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 10,43 εκατ. ευρώ (+12% ή +1,12 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 9,66 εκατ. ευρώ (+14,1% ή +1,20 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 9,22 εκατ. ευρώ (+16,5% ή +1,30 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη αναλογούντα στην ίδια, μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, 7,705 εκατ. ευρώ (+27,1% ή +1,645 εκατ. ευρώ), καθώς η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε κατά 18,4%.

Τα τελικά αποτελέσματά της τη χρήση 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,78 εκατ. ευρώ (0,86 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,44 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ το 2015).

Παρουσίασε μειωμένα έκτακτα έξοδα-ζημιές και μειωμένα έκτακτα έσοδα-κέρδη. Η ενίσχυση του συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 1,4 εκατοστιαίες μονάδες, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, ώθησαν ανοδικά την κερδοφορία.

Τα ενοποιημένα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο 23,3% των πωλήσεων (21,4% το 2015). Επίσης, η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 24,1%, αντί 23,8% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης (43,21 εκατ. ευρώ) ήταν αυξημένο κατά 10,2% (+4,01 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης σε καθαρά κέρδη διαμορφώθηκε σε 27,3% (26,9% το 2015).

Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη του ομίλου προ φόρων ανήλθαν σε 20,6% (από 18,2% το 2015).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων.

Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας έτοιμων φαγητών, στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 31,35 εκατ. ευρώ (25,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 72,6% (64,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά ύψους 6,96 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ομίλου (33,435 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 25,10 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών του (8,34 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα ανέρχονταν σε 9,44 εκατ. ευρώ (3,80 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις του μειώθηκαν κατά 15,8% (-2,22 εκατ. ευρώ), ήταν ύψους 11,86 εκατ. ευρώ και κατά 70,3% βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 5,39 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 13% (-0,80 εκατ. ευρώ) και κατά 52,6% βραχυπρόθεσμες.

Η μητρική εταιρεία το 2016, σύμφωνα με τον 25ο ισολογισμό της, κατέγραψε πωλήσεις 39,03 εκατ. ευρώ (-1,7% ή -0,67 εκατ. ευρώ), ίσες προς το 87,2% των ενοποιημένων. Προχώρησε σε αναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015, συμπεριλαμβάνοντας στα κέρδη της περιόδου έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ. Λαμβανομένου υπόψη αυτού του γεγονότος, παρουσίασε μεικτά κέρδη 7,79 εκατ. ευρώ (-7,8%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,49 εκατ. ευρώ (-17,4%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 6,10 εκατ. ευρώ (-17,8%), κέρδη προ φόρων 5,76 εκατ. ευρώ (-17,5%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 4,82 εκατ. ευρώ (-13%).

Το 2016 κατέβαλε στους μετόχους της μερίσματα ύψους 3,82 εκατ. ευρώ, έναντι 1,12 εκατ. ευρώ το 2015.

Οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της στη διάθεση προϊόντων της βουλγαρικής θυγατρικής της. Κατά το 2015 το 24,4% των εσόδων της (9,70 εκατ. ευρώ) είχε προέλθει από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 75,6% (30 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών. Το ίδιο έτος είχε απασχολήσει κατά μέσον όρο 108 εργαζόμενους και είχε δαπανήσει για τις αμοιβές τους 2,64 εκατ. ευρώ. Το 24,4% των εσόδων της (9,71 εκατ. ευρώ) είχε προέλθει από εγχώριες πωλήσεις της, 27,6% (10,97 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο 48% (19,02 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε τρίτες χώρες.

Το 2016 επικεντρώθηκε στη διεύρυνση των γραμμών παραγωγής της και στην είσοδό της σε νέες κατηγορίες προϊόντων. Επιδιώκει την επέκταση των πωλήσεών της ιδιαιτέρως σε χώρες της Ασίας και της αμερικανικής ηπείρου, καθώς και σε επιλεγμένες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Για τον λόγο αυτό έχει συνδεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, με επιχείρηση της Κίνας με παρεμφερές αντικείμενο και στεγασμένους χώρους 12.000 τ.μ., σε οικόπεδο 100.000 τ.μ., ικανή να παράγει 2.000 τόνους προϊόντων σε μία βάρδια εργασίας.

Η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ - ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Α. Σουλιώτη και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Α. Σουλιώτη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Δηλώνει ικανή να διευρύνει την τοποθέτηση των προϊόντων της στα κανάλια λιανικής και χονδρικής πώλησης τροφίμων παγκοσμίως και να αυξήσει το μερίδιό της στη διεθνή αγορά του τομέα της.

Τον Αύγουστο του 2017 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1,20 εκατ. ευρώ, ενδεχομένως για την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ - ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

www.inr.gr, 9 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS