inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 23,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της εταιρείας βάμβακος Σιάρκος τη χρήση 2016-2017Σημαντική αύξηση των πωλήσεων και υψηλότερη κερδοφορία, λόγω ενισχυμένου όγκου παραγωγής, κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η μακεδονική εταιρεία παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος και εμπορίας δημητριακών και άλλων προϊόντων Σιάρκος.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιούνιο του 1991, ενώ οι ιδρυτές της ασχολούντο ήδη από το 1940 με τον τομέα. Εδρεύει στην Ηράκλεια Σερρών, στο ύψος του 1ου χλμ. της οδού Ηράκλειας-Σερρών. Παράγει εκκοκκισμένο βαμβάκι και βαμβακόσπορο. Διαθέτει δυο βιομηχανικές μονάδες, με δυναμικότητα επεξεργασίας 500 τόνων σύσπορου βάμβακος ημερησίως.

Διοχετεύει περί το 90% των προϊόντων της στο εξωτερικό. Βασικότερες χώρες εξαγωγής τους είναι η Αίγυπτος, η Βουλγαρία, η Ελβετία, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ιταλία, το Πακιστάν, η Ρουμανία, η Ταϋλάνδη, η Τουρκία και η Τσεχία. Από το 1999 εμπορεύεται σιτηρά, σπόρους και ζωοτροφές και οφείλει σημαντικό μέρος των εσόδων της σε αυτές τις δραστηριότητές της. Επίσης, ασχολείται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκή μονάδας που έχει κατασκευάσει στην Πεντάπολη Σερρών. Διατηρεί υποκαταστήματα-αποθήκες στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας, στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης και σε τρεις περιοχές του νομού Σερρών. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Σερρών. Η ακίνητη περιουσία της στην Ηράκλεια του νομού Σερρών, όπου βρίσκονται οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της, περιλαμβάνει οικόπεδα συνολικής έκτασης 88.700 τ.μ.

Σύμφωνα με τον 27ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 23,215 εκατ. ευρώ έναντι 19,78 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 17,4% (+3,44 εκατ. ευρώ). Το 57,9% των εσόδων της (13,44 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 42,1% (9,78 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, λοιπά αποθέματα και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 31,1% (+3,19 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συμπίεσε ελαφρώς τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 2,95 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 2,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+15,8% ή +0,40 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 12,7%, από 12,9% τη χρήση 2015-2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 9,8% (+0,12 εκατ. ευρώ), καθώς ανήλθαν σε 1,37 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 5,9% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6,3% (1,25 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Οι δαπάνες διάθεσης και διοίκησης αυξήθηκαν σημαντικά και τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με έκτακτα έξοδα 0,17 εκατ. ευρώ και απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0,20 εκατ. ευρώ, αλλά ευνοήθηκαν από έκτακτα έσοδα 0,395 εκατ. ευρώ.

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,25 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ την προηγούμενη) και υψηλούς χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,52 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-20165).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων 0,65 εκατ. ευρώ και 0,36 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, έναντι ανάλογων κερδών 0,55 εκατ. ευρώ και 0,325 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, αυξημένων κατά 17,6% και 9,5%.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 19,1% και 10,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,8% και τα καθαρά κέρδη το 1,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 11,8%, έναντι 11,6% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 11,67 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,6% (+0,93 εκατ. ευρώ). Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 0,895 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,7% (+0,11 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και εκείνες της χρήσης 2015-2016, βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες Alpha Eurobank, Εθνική και Πειραιώς συνολικού ύψους 6,60 εκατ. ευρώ, κατά 87,9% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 10% (+0,60 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,31 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,01 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (7,30 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη 0,18 εκατ. ευρώ για επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,385 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 8,10 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,6% (+0,57 εκατ. ευρώ). Επί ακινήτων της είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 0,59 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων της Alpha Bank.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,14 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 3,57 εκατ. ευρώ (3,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 30,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (29,9% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 1,88 εκατ. ευρώ, έναντι 1,76 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016, καθώς στη διάρκεια της χρήσης δαπάνησε 0,25 εκατ. ευρώ για πάγιες επενδύσεις. Διατηρούσε μετοχές τραπεζών αξίας 0,12 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας εκκοκκισμένου βάμβακος ΣΙΑΡΚΟΣ τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 212,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 15,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων και το 10,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,6% των πωλήσεων και το 12,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Επιβαρημένο με διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,9% των πωλήσεων και το 6,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν της τάξεως των 7,4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 23,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016-2017. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,1 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2004-2005. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006-2007. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 11,5 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Αντ. Ορ. Σιάρκο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Ορ. Σιάρκο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 32 εργαζόμενους, έναντι 27 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,76 εκατ. ευρώ, έναντι 0,75 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016-2017 αντιστοιχούσαν σε 20.250 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν σε 11.125 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 42.875 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Προβλέπει ότι θα «κλείσει» τη χρήση 2017-2018 με ενισχυμένα έσοδα και κέρδη και θεωρεί ευοίωνες τις προοπτικές της.

Συνδεδεμένα με την επιχείρηση μέρη, λόγω συμμετοχής των μετόχων της σε αυτές, είναι οι ομοειδείς βιομηχανίες εκκοκκισμένου βάμβακος Κάπα Σίγμα Βαμβακουργία στον νομό Δράμας και Εκκοκκιστήρια Ημαθίας στον νομό Ημαθίας, καθώς και η Βιοενεργειακή Ημαθίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΙΑΡΚΟΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

www.inr.gr, 9 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS