inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κάμψη εσόδων και νέες ζημιές, το 2012, για τη βιομηχανία M. I. Μαΐλλης

Η αμιγώς σχεδόν εξαγωγική εταιρεία χαλύβδινων και άλλων ειδών και μηχανών συσκευασίας βιομηχανικών προϊόντων M. I. Μαΐλλης συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Το 2012 κατέγραψε εκ νέου δραματική, αν και συγκυριακή, επιδείνωση των τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων της, σε συνδυασμό με χαμηλότερη του αναμενομένου λειτουργική απόδοση.

Με αίτημά της προς τους ομολογιούχους/κατόχους ομολογιών δανείων της, αλλά και στους πιστωτές/μετόχους της, η επιχείρηση από τον περασμένο Οκτώβριο έχει προτείνει αναστολή πληρωμών και τροποποίηση σχετικών συμβάσεων.

Επίσης, με την οριστικοποίηση των ετήσιων αποτελεσμάτων της αναγνώρισε ότι δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί πλήρως στο σύνολο των δεσμεύσεών της, όσον αφορά τους δείκτες των χρηματοοικονομικών επιδόσεων που οφείλει να επιτυγχάνει.

Η ελεγχόμενη σε μεγάλο βαθμό από τραπεζικά ιδρύματα M. I. Μαΐλλης, η οποία με παραγωγικές και εμπορικές θυγατρικές σε 18 χώρες ασχολείται με την παραγωγή και διάθεση μεταλλικών ταινιών μερίδεσης, μηχανών συσκευασίας βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και πλαστικών και χάρτινων ειδών συσκευασίας για βιομηχανικές και άλλες χρήσεις, σε ενοποιημένη βάση το 2012 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 266,69 εκατ. ευρώ έναντι 279,34 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένες κατά 4,5%.

Οι πωλήσεις αυτές προήλθαν σε ποσοστό 20,9% από την Ιταλία (55,67 εκατ. ευρώ), 19,0% από την Κεντρική Ευρώπη (50,72 εκατ. ευρώ), 18,1% από την Ανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα (48,19 εκατ. ευρώ), 26,5% από τη Δυτική Ευρώπη εκτός της Ιταλίας και της Ελλάδας (70,59 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 15,5% από τη Βόρεια Αμερική (41,52 εκατ. ευρώ).

Η ύφεση της βιομηχανικής δραστηριότητας στον ευρωπαϊκό χώρο περιόρισε, όπως είναι φυσικό, τη ζήτηση και τα έσοδά της.

Επίσης, η επιχείρηση το 2012 κατέγραψε μεικτά κέρδη 50,02 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 51,18 εκατ. ευρώ το 2011 (-2,3%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,57 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 6,91 εκατ. ευρώ το 2011 (+38,5%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,83 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,88 εκατ. ευρώ το 2011 (+3,71 εκατ. ευρώ), ζημιές προ φόρων 33,93 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,80 εκατ. ευρώ το 2011 (-35,73 εκατ. ευρώ), καθαρές ζημιές πριν από την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας 49,25 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών 1,67 εκατ. ευρώ το 2011 (-50,92 εκατ. ευρώ) και καθαρές ζημιές μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας 49,15 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών 1,82 εκατ. ευρώ το 2011 (-50,97 εκατ. ευρώ).

Ως ποσοστό των εσόδων, τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά μισή περίπου εκατοστιαία μονάδα στο 18,75%, από 18,3% το 2011, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων βελτιώθηκαν κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα στο 3,6%, από 2,5% το 2011 και τα αντίστοιχα, ευθέως συγκρίσιμα αποτελέσματα, εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, βελτιώθηκαν κατά μία εκατοστιαία μονάδα στο 4,2%, από 3,2% το 2011.

Η αντίφαση ανάμεσα στην εξέλιξη των λειτουργικών και των καθαρών αποτελεσμάτων της εταιρείας εξηγείται κατά κύριο λόγο, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, από ζημιές απομείωσης υπεραξίας, αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές, έκτακτες προβλέψεις και μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες αναδιάρθρωσης, καθώς η επιχείρηση ολοκληρώνει σταδιακά την εκτεταμένη αναδιάρθρωση που αποφάσισε μετά τη ρύθμιση των δανείων και την είσοδο των πιστωτών της στο μετοχικό της κεφάλαιο στα τέλη του 2011. Η μικρή κερδοφορία που είχε εμφανίσει άλλωστε το 2011 ήταν λογιστικού χαρακτήρα, αφού οφειλόταν αποκλειστικά στην εγγραφή έκτακτου εσόδου της τάξεως των 42,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δανειακών κεφαλαίων της.

Η επιχείρηση όφειλε ωστόσο, βάσει των υπογεγραμμένων δανειακών συμβάσεων με τους πιστωτές της, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2012 να αποπληρώσει την πρώτη δόση ομολογιακού δανείου 16 εκατ. ευρώ, ύψους τεσσάρων εκατ. ευρώ. Αδυνατώντας να ανταποκριθεί πλήρως, τον περασμένο Οκτώβριο προχώρησε σε μερική αποπληρωμή της δόσης, ποσού δύο εκατ. ευρώ, υποβάλλοντας συγχρόνως προς τους ομολογιούχους αίτημα για αναστολή της πληρωμής του υπολειπόμενου ποσού και παράταση της εφαρμογής των όρων του ομολογιακού δανείου. Μέχρι τώρα, όμως, δεν έχει λάβει τις αιτηθείσες παραιτήσεις (waivers) άμεσης εξόφλησης.

Επίσης, η εταιρεία δεν κατόρθωσε το 2012 να καλύψει απαιτούμενο δανειακό όρο για την επίτευξη ελάχιστου επιπέδου EBITDA, μη περιλαμβανομένου του κόστους αναδιάρθρωσης, αν και κάλυψε όρους που αφορούν την ελάχιστη ταμειακή θέση και το μέγιστο όριο κεφαλαιουχικών δαπανών.

Κατόπιν αυτών, μεγάλου ύψους μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ομολογιακών δανείων ταξινομήθηκαν στις 31.12.2012, προσωρινά ελπίζεται, ως άμεσα απαιτητές, με συνέπεια το κυκλοφορούν ενεργητικό της να υπολείπεται των βραχυπρόθεσμων οφειλών της, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή (PriceWaterhouseCoopers), κατά 168 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά της πάντως η M. I. Μαΐλλης εκφράζει την πεποίθηση ότι «θα αποτραπεί το ενδεχόμενο να καταστούν ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους οι δανειακές υποχρεώσεις» της. Συνεχίζει και κατά το τρέχον έτος, όπως αναφέρει, να δίνει έμφαση στη «βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, στη συγκράτηση όλων των δαπανών και τη βελτίωση της ρευστότητας» υπό δυσμενείς συνθήκες, λόγω της μη αναμενόμενης έκτασης της ύφεσης σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού, με εξαίρεση την αμερικανική, όπου το 2012 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,5% και επιτεύχθηκαν κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 6,85 εκατ. ευρώ.

Βασικοί μέτοχοί της στα τέλη του 2012, με αθροιστικό ποσοστό της τάξεως του 60%, ήταν ο επικεφαλής της, μηχανικός μεταλλουργός σιδήρου Μιχ. Μαΐλλης με ποσοστά 5,8% άμεσα και επιπλέον 4,4% μέσω της Horqueta Holdings, η Alpha Bank με 7,55%, η Eurobank με 10,5%, η Εθνική Τράπεζα με 7,8%, η BNP Paribas με 12,4%, η New York Insurance με 5,3% και η Prinicipal Life Insurance με 6%, περίπου σύμφωνα με τα τη μετοχική διάρθρωση που είχε διαμορφωθεί στα τέλη του 2011, όταν αποφασίστηκε αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού 190 εκατ. ευρώ και κεφαλαιοποίηση δανειακών απαιτήσεων 74,9 εκατ. ευρώ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS