inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ, τη χρήση 2016-2017, για τη βιομηχανία μηχανών Κούρτογλου - Alfa MachineΑύξηση των πωλήσεων και, συγχρόνως, υψηλότερη κερδοφορία κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η πελοποννησιακή βιομηχανία μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων Κούρτογλου - Alfa Machine.

Η επιχείρηση συστάθηκε το 1982 ως ομόρρυθμη εταιρεία και μετατράπηκε σε ανώνυμη τον Δεκέμβριο του 1992. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Νέα Κίο Αργολίδας, στο ύψος του 3ου χλμ. της Επαρχιακής Οδού Αργους-Νέας Κίου. Κατασκευάζει μηχανήματα συσκευασίας ειδών διατροφής και απολαμβάνει φήμης και κύρους, θεωρούμενη αξιόπιστος κατασκευαστής.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται, εδώ και μερικά χρόνια, από τη διεθνή αγορά. Πραγματοποιεί εξαγωγές μηχανημάτων στις χώρες Αίγυπτος, Αυστραλία, Γερμανία, Δανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Κύπρος, Μπαχρέιν, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία και παλαιότερα και στη Συρία.

Εχει γίνει ευρέως γνωστή με το σήμα «Alfa Machine». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αργολίδας.

Σύμφωνα με τον 24ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 4,16 εκατ. ευρώ έναντι 4,07 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 2,1% (+0,09 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 5,1 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 2,08 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 1,83 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+13,9%). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 50%, από 44,9% τη χρήση 2015-2016, γεγονός που ώθησε ανοδικά τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 11,7%, καθώς ανήλθαν σε 1,72 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 41,4% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 37,8% (1,54 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Η αύξηση των δαπανών διάθεσης αντισταθμίστηκε από μείωση των δαπανών διοικητικής λειτουργίας.

Τα τελικά αποτελέσματα της χρήσης 2016-2017 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,10 εκατ. ευρώ (επίσης 0,10 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,02 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,60 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,41 εκατ. ευρώ, έναντι ανάλογων κερδών 1,41 εκατ. ευρώ και 1 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, αυξημένων κατά 13,6%.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 58,9% και 41,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 38,5% και τα καθαρά κέρδη το 27,3%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 33,9%, έναντι 29,8% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 5,07 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,9%.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 0,495 εκατ. ευρώ, κατά 97,6% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 19,5%. Εμφάνιζε οριακά αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,81 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,06 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (1,87 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,38 εκατ. ευρώ (1,62 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της διαμορφώθηκαν σε 1,88 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 35,8% (-1,05 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ανέρχονταν σε 3,19 εκατ. ευρώ (2,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 63% (43,3% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Οι επενδύσεις της τη χρήση 2016-2017 οδήγησαν σε αύξηση του συνόλου του πάγιου ενεργητικού της κατά 1,45 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση ολοκλήρωσε σχεδόν τις εργασίες ανέγερσης νέου κτιρίου σε οικόπεδο 9.740 τ.μ., μεταξύ Αργους-Νέας Κίου, που αγόρασε αντί 0,43 εκατ. ευρώ, με σκοπό να μεταφέρει σε αυτό τις εγκαταστάσεις της, διευρύνοντας τις κτιριακές υποδομές και τον μηχανολογικό εξοπλισμό της.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ - ALFA MACHINE τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 31,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 8,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 26,1% των πωλήσεων και το 20,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,2% των πωλήσεων και το 35,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 4,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,6% των πωλήσεων και το 25,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 7,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις δώδεκα από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 4,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016-2017. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως του 1,7 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Δημ. Μ. Κούρτογλου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Μ. Κούρτογλου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Τη χρήση 2015-2016 είχε απασχολήσει κατά μέσον όρο 26 εργαζόμενους. Βάσει αυτών, τα κέρδη της τη χρήση 2016-2017 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 66.155 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 61.540 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 43.615 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει εκδηλώσει αισιοδοξία ότι η αυξανόμενη απήχηση που συναντά στο εξωτερικό θα διασφαλίσει την αναπτυξιακή πορεία της. Εκτιμά ότι είναι πλέον η μοναδική βιομηχανία του είδους της στην Ελλάδα και ότι η συνεχής παρουσία της σε διεθνείς εκθέσεις μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων συνβάλλει στην επέκταση της φήμης της και την καθιέρωσή της μεταξύ των σοβαρών κατασκευαστών μηχανών στον τομέα της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

www.inr.gr, 10 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS