inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένα κέρδη κατέγραψε τη χρήση 2016-2017 η βιομηχανία στερεών καυσίμων ΟικοενέργειαΑύξηση των πωλήσεων, η οποία συνοδεύτηκε από σμίκρυνση των περιθωρίων κέρδους, παρουσίασε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η εξαιρετικά αποδοτική πελοποννησιακή βιομηχανία πυρηνόξυλου και άλλων στερεών καυσίμων βιομάζας Οικοενέργεια.

Η επιχείρηση είναι μέλος του ομίλου επιχειρήσεων Χατζέλη, που ασχολείται στη Μεσσηνία με τη λειτουργία πυρηνελαιουργείων και συναφείς εταιρείες. Ιδρύθηκε το 1999 και κατασκεύασε εργοστάσιο παραγωγής στερεών καυσίμων από βιομάζα στη Βιομηχανική Περιοχή του Μελιγαλά, στον νομό Μεσσηνίας, το 2000. Ελαβε την τρέχουσα νομική μορφή της, ως Α.Ε., τον Ιούλιο του 2001. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Είναι σε θέση να επεξεργάζεται ετησίως ως και 120.000 τόνους διφασικούς και τριφασικούς ελαιοπυρήνες και να παράγει περί τους 35.000 τόνους πυρηνόξυλου και ξηρού κουκουτσιού πυρηνόξυλου και περί τους 6.000 τόνους πυρηνέλαιου. Εχει τη δυνατότητα επεξεργασίας κάθε μορφής φυτικής βιομάζας, όπως υποπροϊόντα κλαδέματος ελαιοδένδρων, κουκούτσια από διάφορους καρπούς και υποπροϊόντα δασικής υλοτομίας, για την παραγωγή στερεών καυσίμων βιομάζας. Συμμετέχει με 0,68 εκατ. ευρώ στη συγγενική ελαιουργική εταιρεία Κ. Χατζέλης.

Προμηθεύει οικίες και βιομηχανίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικών χυμών, κεραμοποιίες, ασβεστοποιίες, χαρτοποιίες, θερμοκήπια, σφαγεία και ξενοδοχειακές μονάδες. Αντλεί τα δύο τρίτα περίπου των εσόδων της από την εξαγωγή των προϊόντων της, κυρίως στις αγορές της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Βρετανίας. Διαθέτει τα προϊόντα της χύμα, συσκευασμένα σε σάκους των 25 και των 30 κιλών, καθώς και σε μεγασάκους των 750 κιλών ή σε παλέτες.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017, ολοκληρώνοντας την 16η χρήση από την ίδρυσή της και τη 2η βάσει εταιρικής μετατροπής της που σημειώθηκε το 2014, η εταιρεία κατέγραψε ετήσια έσοδα 6,97 εκατ. ευρώ, έναντι 5,87 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 18,7% (+1,10 εκατ. ευρώ). Το 99,9% των εσόδων της προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 0,1% από εμπορικές.

Συμπίεσε κατά 16 ολόκληρες εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της (16,8% από 32,8%), γεγονός που οδήγησε σε πτώση των μεικτών κερδών της κατά 39,1% ή 0,75 εκατ. ευρώ, στο επίπεδο των 1,17 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 1,24 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,8% των εσόδων, από 2,10 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (35,8% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 41% (-0,86 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) περιορίστηκαν σε 0,88 εκατ. ευρώ (-49,7% ή -0,87 εκατ. ευρώ).

Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με μικρή αύξηση των αποσβέσεων (σε 0,36 εκατ. ευρώ από 0,35 εκατ. ευρώ), οδήγησαν στην καταγραφή μειωμένων κατά 49,7% κερδών προ φόρων ύψους 0,88 εκατ. ευρώ (1,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένων κατά 57,3% καθαρών κερδών ύψους 0,65 εκατ. ευρώ (1,53 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,6% και 8,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 12,6% και τα καθαρά κέρδη το 9,4%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,24 εκατ. ευρώ. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 15,9%, έναντι 25,7% τη χρήση 2015-2016.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Η εταιρεία στις 30.6.2017 δεν βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις. Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,25 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (2,69 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 0,60 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 16,2% (-0,115 εκατ. ευρώ).

Επίσης, στις 30.6.2017 τα ίδια κεφάλαιά της περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων 5,05 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 7,73 εκατ. ευρώ (7,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 92,8% (91,3% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Στις αρχές του 2017 προχώρησε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1 εκατ. ευρώ και επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Παν. Κ. Χατζέλη (96,24% των μετοχών), Δημοσθενούλα Ν. Χατζέλη (2,76%) και Αλ. Ν. Γαστεράτο (1%). Το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 8,33 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2% (+0,16 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 30.6.2017 ήταν ύψους 4,38 εκατ. ευρώ, έναντι 4,12 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 0,89 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας μεταξύ άλλων τη συμμετοχή της στη συγγενική της ελαιουργική βιομηχανία. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβανόταν, εξάλλου, μετοχές τρίτων εταιρειών αξίας 0,29 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας στερεών καυσίμων ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 46,15 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 10,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22,3% των πωλήσεων και το 16,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 7,55 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,4% των πωλήσεων και το 14,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 6,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,3% των πωλήσεων και το 12,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 10,4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016-2017. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,6 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 2,1 εκατ. ευρώ.

Η Οικοενέργεια έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παν. Κ. Χατζέλη και αντιπρόεδρο τη Δημοσθενούλα Ν. Χατζέλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, εννέα εργαζόμενους, έναντι επίσης εννέα τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,42 εκατ. ευρώ, έναντι 0,46 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 137.780 ευρώ ανά εργαζόμενο (233.665 ευρώ έναν χρόνο πριν), τα κέρδη προ φόρων σε 97.780 ευρώ ανά εργαζόμενο (194.445 ευρώ έναν χρόνο πριν) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 72.665 ευρώ ανά εργαζόμενο (170.000 ευρώ έναν χρόνο πριν).

Θεωρεί ότι έχει τις δυνατότητες να καταγράψει υψηλότερες επιδόσεις, λόγω σημαντικών εξαγωγικών συμβολαίων. Αναφέρει ότι τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης 2017-2018 μπορεί να διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

www.inr.gr, Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS