inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ολυμπιακή Χελιού - Σολομού: Εσοδα ύψους 7,4 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016-2017Για ένα ακόμη έτος αύξησε τις πωλήσεις της, καθώς και την κερδοφορία της, κατά την οικονομική χρήση Μαρτίου 2016-Φεβρουαρίου 2017, η βιομηχανία επεξεργασίας, τυποποίησης και εξαγωγής αλίπαστων, καπνιστών ψαριών και, κυρίως, σολομού και χελιού, Ολυμπιακή.

Η επιχείρηση φέρει τον διακριτικό τίτλο «Olympic Eel & Salmon Industries» ή «OESI» και κατά βάση λειτουργεί με τη μέθοδο facon για λογαριασμό της ολλανδικής μητρικής της εταιρείας.

Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2000 και εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή της Πρέβεζας, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της, με στεγασμένους χώρους 4.300 τ.μ. επί γηπέδων 19.710 τ.μ. Επεξεργάζεται και παράγει κυρίως φιλέτα σολομού, χελιών και άλλων αλιευμάτων εγχώριας παραγωγής και σολομό που την προμηθεύει η μητρική της εταιρεία. Εξάγει στην Ολλανδία το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Οι οικονομικές καταστάσεις της ενοποιούνται σε αυτές της εταιρείας Foppen Holding, η οποία εδρεύει στην ολλανδική πόλη Harderwijk. Ενδιάμεση μητρική εταιρεία της είναι η Foppen Palling en Zalm.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, την περίοδο Μαρτίου 2016-Φεβρουαρίου 2017, ολοκληρώνοντας τη 16η χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε ετήσια έσοδα 7,38 εκατ. ευρώ, έναντι 7 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 5,4% (+0,38 εκατ. ευρώ). Τα έσοδά της προήλθαν κατά 18,4% (1,36 εκατ. ευρώ) από βιομηχανικές δραστηριότητες για ίδιο λογαριασμό και κατά το υπόλοιπο 81,6% (6,02 εκατ. ευρώ) από συναφείς δραστηριότητες facon μορφής παροχής υπηρεσιών για τη μητρική της εταιρεία. Το σύνολο των εσόδων της, πλην 6.000 ευρώ που προήλθαν από την εγχώρια αγορά, αντλήθηκε από πωλήσεις στη μητρική της ολλανδική εταιρεία στο εξωτερικό.

Ενίσχυσε ελαφρώς το μεικτό περιθώριο κέρδους της (σε 11,1% από 10,9%), γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των μεικτών κερδών της κατά 7,5%, στο επίπεδο του 0,82 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 3,3% σε 1,52 εκατ. ευρώ (από 1,47 εκατ. ευρώ), καθώς αυξήθηκαν κατά 13,2% οι δαπάνες διοίκησης. Ως ποσοστό των πωλήσεων περιορίστηκαν σε 20,6%, από 21% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,92 εκατ. ευρώ (0,88 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,09 εκατ. ευρώ (επίσης 0,09 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 2,4% κερδών προ φόρων ύψους 0,51 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένων κατά 3,9% καθαρών κερδών 0,35 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,4% και 7,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,9% και τα καθαρά κέρδη το 4,7%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,44 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,8% (+0,05 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 15,7%, έναντι 14,7% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 9,65 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,4% (-0,34 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 28.2.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις, κατά 89,6% μακροπρόθεσμες, ύψους 3,20 εκατ. ευρώ (3,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), μειωμένες κατά 13,3% (-0,49 εκατ. ευρώ). Διέθετε ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,22 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,44 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (0,78 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,30 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ στις 29.2.2016). Το 79,2% των δανείων της (2,53 εκατ. ευρώ) οφειλόταν σε συνδεδεμένη εταιρεία του εξωτερικού, που της έχει χορηγήσει δάνειο με επιτόκιο Euribor πλέον 2%, αποπληρωτέο στις 28.5.2019. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 4,99 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 12,1% (-0,69 εκατ. ευρώ).

Στις 28.2.2017 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 4,66 εκατ. ευρώ (4,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 48,3% (43,2% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 28.2.2017 ήταν ύψους 7,29 εκατ. ευρώ, από 7,52 εκατ. ευρώ στις 29.2.2016. Για επενδυτικούς σκοπούς διέθεσε κατά την τελευταία χρήση 0,83 εκατ. ευρώ, έναντι 0,54 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 1,05 εκατ. περίπου ευρώ, από επιχορηγήσεις που έλαβε για την υλοποίηση των επενδύσεών της.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Jan Foppen της οικογένειας των ιδιοκτητών του ολλανδικού ομίλου. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 194 εργαζόμενους, έναντι 184 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,55 εκατ. ευρώ, έναντι 3,38 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016-2017 αντιστοιχούσαν σε 2.640 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν σε 1.785 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 7.835 ευρώ ανά εργαζόμενο. Εχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008.

Αναμένει ότι και η τρέχουσα χρήση 2017-2018 θα είναι κερδοφόρος και θα αποδώσει υψηλότερα έσοδα. Ακόμη, αναμένει περαιτέρω ανάπτυξή της τα επόμενα χρόνια, με αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της. Οπως αναφέρει, με συνεχείς βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία είναι σε θέση να αναπτύσσει νέα, διαφοροποιημένα προϊόντα.

Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξασφάλιση των απαραίτητων ποιοτικών εγγυήσεων στην παραγωγική διαδικασία, δεδομένου ότι το όνομά της το 2012 είχε εμπλακεί σε υπόθεση διάθεσης ακατάλληλων φιλέτων σολομού στην ολλανδική αγορά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΧΕΛΙΟΥ & ΣΟΛΟΜΟΥ

www.inr.gr, 12 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS