inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εξυγίανση, με διαγραφή χρεών, προεξοφλεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΤρικάλωνΠροϋποθέσεις εξυγίανσης και ανάπτυξης φαίνεται να έχει δημιουργήσει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Τρικάλων, μετά τη συμφωνία του με την Τράπεζα Πειραιώς και προμηθευτές του για αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών του, που συμπεριλαμβάνει διαγραφή οφειλών.

Η σχετική συμφωνία έχει συμπεριληφθεί σε σχέδιο εξυγίανσης που αναμένει δικαστική επικύρωση, καθώς ορισμένα δάνεια του Συνεταιρισμού φέρουν την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Το σχετικό αίτημα εξετάστηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Τρικάλων τον περασμένο Νοέμβριο και αναμένεται η απόφασή του. Η συμφωνία του Συνεταιρισμού με την Τράπεζα Πειραιώς και προμηθευτές του καλύπτει το 60% και πλέον των οφειλών του.

Η επιχείρηση αποτελεί μετεξέλιξη της ιδρυθείσας το 1930 Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων και ασχολείται, κατά κύριο λόγο, με τη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων.

Εδρεύει στα Τρίκαλα, στο ύψος του 6ου χλμ. της οδού Τρικάλων-Λάρισας. Φέρει τους διακριτικούς τίτλους «Η Ενωση» και «Agri Τρίκαλα». Λειτουργεί εκκοκκιστήριο βάμβακος στο Μαγαλοχώρι Τρικάλων, δεύτερο εκκοκκιστήριο βάμβακος στο Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας, βιομηχανία ζωοτροφών με το σήμα «Agroviz» στο 4ο χλμ. της οδού Τρικάλων-Καλαμπάκας και οξοποιία με το σήμα «Μετέωρα» στο 5ο χλμ. της οδού Τρικάλων-Καλαμπάκας. Επίσης, ασχολείται με τη διάθεση αγροτικών εφοδίων και την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε αγρότες. Ακόμη, διαθέτει εριοπλυντήριο. Συνολικά, διαθέτει 11 υποκαταστήματα. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

Ελέγχει το 85% των μετοχών της γαλακτοβιομηχανίας του νομού Τρίκκη.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε ετήσια έσοδα 17,56 εκατ. ευρώ, έναντι 16,17 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 8,6% (+1,38 εκατ. ευρώ). Το 72,3% των εσόδων της (12,69 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 27,7% (4,87 εκατ. ευρώ) από εμπορία δημητριακών και άλλων αγροτικών προϊόντων και από παροχή υπηρεσιών.

Συμπίεσε κατά 1,8 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της (5,2% από 8%), γεγονός που οδήγησε σε πτώση των μεικτών κερδών της κατά 18,6% ή 0,21 εκατ. ευρώ στο επίπεδο των 0,92 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,31 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+7,77 εκατ. ευρώ), καθώς προεξοφλώντας την αποδοχή του σχεδίου εξυγίανσης που έχει συντάξει ευνόησε τα αποτελέσματα με έσοδα 5,76 εκατ. ευρώ λόγω διαγραφής δανείων της και έσοδα 0,83 εκατ. ευρώ λόγω διαγραφής εμπορικών υποχρεώσεών της, βάσει της αρχικής συμφωνίας της με πιστωτές και προμηθευτές της.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,72 εκατ. ευρώ (0,94 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,06 εκατ. ευρώ (4,20 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), καθώς δεν επιβαρύνθηκαν με τόκους δανείων 0,99 εκατ. ευρώ, εν όψει της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων ύψους 4,53 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 6,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (+11,13 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρών κερδών 4,52 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών επίσης 6,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014, προχωρώντας συγχρόνως σε ανακατάταξη και αναδιατύπωση κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης, δεδομένου ότι ενσωματώθηκε σε αυτήν, κατά πληροφορίες, η έως τότε θυγατρική οξοποιία «Μετέωρα».

Η εταιρεία στις 30.6.2017 βαρυνόταν με βραχυπρόθεσμες στο σύνολό τους και κατά ένα μέρος ληξιπρόθεσμες, μη εξυπηρετούμενες δανειακές υποχρεώσεις, ύψους 19,34 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 21,1% (-5,17 εκατ. ευρώ), προφανώς λόγω προεξόφλησης της διαγραφής μέρους τους. Είχε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,95 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 18,22 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (31,17 εκατ. ευρώ). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών ύψους 4,51 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε επισφαλείς, επίδικες και σε καθυστέρηση απαιτήσεις. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της διαμορφώθηκαν σε 31,17 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 21,1% (-8,36 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 30.6.2017 ήταν 0,08 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει απειλή κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων του από εταιρείες βάμβακος. Είχε σημαντικού ύψους ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και προμηθευτές.

Επίσης, στις 30.6.2017 τα ίδια κεφάλαιά της περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων 0,63 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 4,23 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 11,9% (-0,1% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 35,405 εκατ. ευρώ (39,48 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Βαρύνονταν με συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 19,98 εκατ. ευρώ. Επίσης, ωφελήθηκαν από επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των ακινήτων της.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 30.6.2017 ήταν ύψους 20,71 εκατ. ευρώ, έναντι 21,31 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 0,28 εκατ. ευρώ, έναντι 0,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Οι συμμετοχές της στη γαλακτοβιομηχανία Τρίκκη και άλλες επιχειρήσεις συνεταιριστικού κυρίως χαρακτήρα αποτιμήθηκαν 1,67 εκατ. ευρώ. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονταν, εξάλλου, μετοχές τραπεζικών και άλλων εταιρειών αξίας τρέχουσας 0,85 εκατ. ευρώ. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της βαρύνονταν με υποθήκες συνολικού ποσού 22,89 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΕΝΩΣΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2010-Ιουνίου 2017, δηλαδή στο διάστημα των έξι αυτών ετών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ανήλθαν σε 175,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 7,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,5% των πωλήσεων και το 4,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων, λαμβανομένων υπόψη φυσικά και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016-2017. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 15 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 8,6% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 15,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 8,8% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έξι αυτά χρόνια ήταν ζημιές της τάξεως των 11,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος μόνο τη χρήση 2016-2017 κατά τις έξι εξεταζόμενες χρήσεις, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 35,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2010-2011. Επίσης, τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012-2013.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Τρικάλων έχει πρόεδρο τον Αχ. Α. Λιούτα, αντιπρόεδρο τον Κων. Σ. Μαράβα και οικονομικό διευθυντή τον Ιω. Δ. Πολύζο. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 80 εργαζόμενους, έναντι 82 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,82 εκατ. ευρώ, έναντι 1,66 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών του διέθεσε 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι 0,08 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Θεωρεί ότι έχει τις δυνατότητες να καταστεί βιώσιμος και να αναπτυχθεί, εφόσον γίνει δεκτό το πλαίσιο της συμφωνίας του με τους βασικούς πιστωτές του.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΝΩΣΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

www.inr.gr, 15 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS