inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σταθερά κερδοφόρος η θεσσαλική βιομηχανία Ελίν ΒιοκαύσμαΥψηλές πωλήσεις και αξιοσημείωτη κερδοφορία αναμένεται να παρουσιάσει και για τη χρήση 2017 η θεσσαλική βιομηχανία Ελίν Βιοκαύσμα.

Η επιχείρηση ασχολείται αποτελεσματικά με την αξιοποίηση τηγανελαίων για την παραγωγή βιοντίζελ. Το 2017 ανέλαβε την παραγωγή 11.080 χιλιόλιτρων βιοκαυσίμων, βάσει του κρατικά ρυθμιζόμενου προγράμματος κατανομής της παραγωγής των βιοκαυσίμων που παραδίδονται στις εταιρείες παραγωγής καυσίμων Ελληνικά Πετρέλαια και Μότορ Οϊλ Ελλάς. Στη σχετική κατανομή για το έτος 2017 κατείχε την τέταρτη θέση μεταξύ των εταιρειών του τομέα, βάσει του όγκου που κατανεμήθηκε.

Η Ελίν Βιοκαύσιμα συστάθηκε τον Αύγουστο του 2005 και λειτούργησε για πρώτη φορά παραγωγικά τον Ιούνιο του 2007. Εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής. Κατασκεύασε βιομηχανική μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων, με παραγωγική ικανότητα 80.000 μετρικών τόνων, στη Β' ΒΙ.ΠΕ. του Βόλου Μαγνησίας, σε οικόπεδα εμβαδού 19.760 τ.μ., κατόπιν υπαγωγής του επενδυτικού της προγράμματος σε αναπτυξιακούς νόμους. Η μονάδα παραγωγής μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων συμπληρώνεται με μονάδες ατμοπαραγωγής και αποσκλήρυνσης νερού. Τη διετία 2012-2013 η εταιρεία προχώρησε σε αναβάθμιση του εργοστασίου της, με στόχο τη χρησιμοποίηση αποκλειστικά τηγανελαίων και ζωικών λιπών ως πρώτων υλών. Εξάγει μικρό μέρος (1%) της παραγωγής της.

Διαθέτει θυγατρική εταιρεία συλλογής τηγανελαίων, με τον τίτλο Πράσινο Λάδι.

Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Οι οικονομικές καταστάσεις της ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης σε αυτές της ιδρυθείσας το 1954 και εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών Ελίν, η οποία διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων υγρών καυσίμων, κατέχει το 37% των μετοχών της και πρωτοστάτησε στην ίδρυσή της.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 10ης οικονομικής χρήσης της από τότε που ξεκίνησε την παραγωγική λειτουργία της, τα έσοδα της Ελίν Βιοκαύσιμα το 2016 περιορίστηκαν σε 20,52 εκατ. ευρώ, από 20,83 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,5% σε ποσοστό ή 0,31 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Ο όγκος παραγωγής βιοκαυσίμων που αναλογούσε στην ίδια, βάσει του σχετικού κρατικού προγράμματος κατανομής, ήταν 11.415 χιλιόλιτρα, ίσα προς το 8,6% του συνολικού όγκου που κατανεμήθηκε ανάμεσα σε εγχώριες εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής βιοκαυσίμων. Βάσει αυτού κατείχε την πέμπτη θέση μεταξύ των εταιρειών του τομέα.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (στο 16,8% έναντι 14,4% το 2015). Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 3,46 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+15,2% ή +0,46 εκατ. ευρώ ).

Για τον λόγο αυτό σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 3,21 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,7% (+0,41 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 15,6% των πωλήσεων (13,4% το 2015). Επίσης, παρουσίασε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 2,49 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,9% (+0,40 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 12,1% των πωλήσεων (10% το 2015). Οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων και διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν, ωστόσο μειώθηκαν συγχρόνως και τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,72 εκατ. ευρώ (0,71 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,07 εκατ. ευρώ (1,25 εκατ. ευρώ το 2015).

H επιχείρηση το 2016 κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 1,40 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 1,01 εκατ. ευρώ, που είναι αυξημένα έναντι εκείνων του 2015 κατά 62% (+0,535 εκατ. ευρώ) και 77% (+0,44 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,8% (9,7% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 10,7% (6,3% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,8% (από 4,1%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 4,9% (από 2,7%). Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 2,12 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 35% (+0,55 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 9,1%, ενώ ήταν 8,1% το 2015.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Ελίν Βιοκαύσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 9,62 εκατ. ευρώ (9,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 27,1% (26,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 35,47 εκατ. ευρώ (34,57 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η επιχείρηση στο τέλος της χρήσης 2016 είχε τραπεζικές υποχρεώσεις στις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank ύψους 17,29 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 77,9% βραχυπρόθεσμες, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 9,15% (-1,72 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (16,76 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,70 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (17,46 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της, συμπεριλαμβανομένων οφειλών στη Eurobank Factoring, διαμορφώθηκαν σε 25,85 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2% (+0,50 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 1,42 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.

Για αγορές παγίων το 2016 δαπάνησε 0,16 εκατ. ευρώ, έναντι 0,35 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγιά της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 16,44 εκατ. ευρώ (17,01 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2015). Η συμμετοχή της στη θυγατρική Πράσινο Λάδι αποτιμήθηκε 1,16 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 3,13 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που είχε λάβει για την πραγματοποίηση επενδύσεων, μεταξύ άλλων το 2013, όταν υλοποίησε νέα επένδυση με επιχορήγηση 1,32 εκατ. ευρώ, βάσει του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011.

Οι συνολικές πωλήσεις της ελληνικής εταιρείας ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ τη χρονική περίοδο 2007-2016, δηλαδή στο διάστημα των δέκα αυτών ετών που λειτουργεί παραγωγικά, ανήλθαν σε 165,9 εκατ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 20,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,6% των πωλήσεων και το 7,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 7,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,5% των πωλήσεων και το 10% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 5,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,4% των πωλήσεων και το 7,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δέκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 13,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δέκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, άνω των 23,5 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 2 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2010.

Η Ελίν Βιοκαύσιμα έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον βασικό μέτοχό της με 55% των μετοχών της Ιω. Χ. Κουρούκλη και αντιπρόεδρο τον Πολ. Χ. Κυνηγό, κάτοχο του 5% των μετοχών της. Απασχόλησε το 2016 κατά μέσον όρο 26 εργαζόμενους, έναντι επίσης 26 το 2015. Το 2016 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,60 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 53.770 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν σε 38.690 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 123.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τη θυγατρική της Πράσινο Λάδι και απασχολώντας συνολικά περί τους 40 εργαζόμενους, η Ελίν Βιοκαύσιμα το 2016 είχε έσοδα 20,86 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,4% σε ποσοστό ή 0,295 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Κατέγραψε μεικτά κέρδη 4,30 εκατ. ευρώ (+26% ή +0,89 εκατ. ευρώ), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,47 εκατ. ευρώ (+24,9% ή +0,69 εκατ. ευρώ), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,71 εκατ. ευρώ (+33,3% ή +0,68 εκατ. ευρώ), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 1,61 εκατ. ευρώ (+100,2% ή +0,80 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων τρίτων καθαρά κέρδη αναλογούντα στην ίδια 1,24 εκατ. ευρώ (+127,5% ή +0,70 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη αυτά αντιστοιχούν σε απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,7% (7% το 2015).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

www.inr.gr, 16 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS