inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιογόνος ήταν η χρήση 2016-2017 για τη βιομηχανία βάμβακος Εξι ΑλφαΣημαντικά αυξημένες πωλήσεις, πλην όμως αποδυναμωμένη λειτουργική κερδοφορία και αρνητικό τελικό αποτέλεσμα προ φόρων και μετά φόρων, έναντι θετικού την προηγούμενη οικονομική χρήση, κατέγραψε η θρακική βιομηχανία βάμβακος Εξι Αλφα τη χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017.

Ωστόσο, αναμένει επάνοδο σε κερδοφόρα αποτελέσματα και καταγραφή περαιτέρω αύξησης του κύκλου εργασιών της την τρέχουσα χρήση 2017-2018, λόγω προμήθειας μεγαλύτερου όγκου σύσπορου βάμβακος προς επεξεργασία και υλοποίησης σειράς επεμβάσεων στον μηχανολογικό εξοπλισμό, που αποφέρουν μείωση του κόστους παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος, βαμβακόπιτας και βαμβακόσπορου.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 1994 και σε πρώτη φάση ασχολήθηκε μόνο με την εκκόκκιση βάμβακος, εγκαθιστώντας δυο εκκοκκιστικές μονάδες αποτελούμενες από επτά εκκοκκιστικές μηχανές δυναμικότητας επεξεργασίας 600.000 κιλών σύσπορου βάμβακος ημερησίως. Το 1998 προσέθεσε στο παραγωγικό δυναμικό της σπορελαιουργείο, με δυναμικότητα επεξεργασίας 130 τν. ημερησίως. Διαθέτει μονάδα ενσάκκισης βαμβακόπιτας και συγκρότημα ξήρανσης βαμβακόσπορου δυναμικότητας 370 τν. ημερησίως. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ροδόπης.

Οι εγκαταστάσεις της, όπως και η έδρα της, βρίσκονται στην περιοχή Παγούρια της Κομοτηνής στον νομό Ροδόπης. Περιλαμβάνουν κτιριακές εγκαταστάσεις 24.525 τ.μ., επί οικοπέδων συνολικής έκτασης 98.590 τ.μ. Το βασικό συγκρότημα επεξεργασίας και αποθήκευσης βάμβακος της εταιρείας καλύπτει 7.700 τ.μ.

Παράγει και διαθέτει εκκοκκισμένο βαμβάκι, βαμβακέλαιο και βαμβακόπιτα. Συμπληρωματικά, αναπτύσσει συναφείς εμπορικές δραστηριότητες. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες γεωπονικού χαρακτήρα σε συνεργαζόμενους βαμβακοκαλλιεργητές. Τα τελευταία χρόνια εξάγει μικρό μέρος της παραγωγής της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ παλαιότερα διέθετε ακόμη και το 90% των προϊόντων στις χώρες Ιαπωνία, Ιταλία, Κίνα και Τουρκία.

Σύμφωνα με τον 22ο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η Εξι Αλφα κατέγραψε έσοδα 6,47 εκατ. ευρώ έναντι 4,61 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 40,5% (+1,865 εκατ. ευρώ). Το 95,4% των εσόδων της (6,17 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 4,6% (0,30 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή των εσόδων, το 90,1% (5,83 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 9,9% (0,64 εκατ. ευρώ) αντλήθηκε από τη διάθεση προϊόντων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 41,8% (+1,82 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα τον ήδη χαμηλό συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 0,35 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 0,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+58,7% ή +0,13 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 5,5%, από 4,8% τη χρήση 2015-2016, πράγμα που δεν ήταν αρκετό για να επιτρέψει την καταγραφή θετικού τελικού αποτελέσματος.

Ωστόσο τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν πτώση της τάξεως του 94,6%, καθώς περιορίστηκαν σε μόλις 0,01 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 0,2% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4% (0,19 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, λόγω σημαντικής αύξησης των δαπανών διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας και έκτακτων εξόδων-ζημιών 0,13 εκατ. ευρώ.

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,04 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,12 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 0,15 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 6.000 ευρώ έναν χρόνο πριν. Οι ζημιές προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,11 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 0,3%, έναντι 5,6% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 3,11 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 5,6% (-0,19 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 1,795 εκατ. ευρώ, κατά 93% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 2,2%, ενώ το 2015 είχε ρυθμίσει τις οφειλές της σε πιστώτρια τράπεζα, εξασφαλίζοντας περίοδο χάριτος και αποπληρωμή του 83% του συνολικού δανεισμού της μετά από πέντε έτη. Διέθετε, βάσει του ισολογισμού της, αξιοσημείωτο κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,69 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,11 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (0,58 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση, ποσού 0,14 εκατ. ευρώ, ενώ στις λοιπές απαιτήσεις της συμπεριελάμβανε απαίτηση από μετόχους της 1,79 εκατ. ευρώ, για την οποία συντρέχουν οι απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,04 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Για εξασφάλιση δανείων είχε παραχωρήσει στην Τράπεζα Πειραιώς δικαίωμα υποθήκης ποσού 3,25 εκατ. ευρώ επί παγίων της. Δεν είχε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο Δημόσιο, αλλά είχε προχωρήσει σε ρύθμιση οφειλών της σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 3,11 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5,8% (-0,19 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν ζημιές προηγούμενων χρήσεων 1,31 εκατ. ευρώ, είχαν περιοριστεί σε 0,86 εκατ. ευρώ (1,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 27,7% (30,7% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Ηταν χαμηλότερα από το ήμισυ του μετοχικού της κεφαλαίου και συνέτρεχαν προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του ν. 2190/1920. Η εταιρεία είχε εκπονήσει, όπως ανέφερε, κατάλληλο πρόγραμμα για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας της.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 0,41 εκατ. ευρώ, έναντι 0,44 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΕΞΙ ΑΛΦΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 92 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 10,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11% των πωλήσεων και το 13,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 10% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,3% των πωλήσεων και το 4,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 13 αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 7,6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 12,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2010-2011. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,2 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2005-2006, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές, ύψους 0,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011-2012. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 8,1 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Η Εξι Αλφα έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλέξ. Γ. Πιατίδη της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της, ιδιοκτητών και της τεχνικής εταιρείας Αλέξανδρος. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 20 εργαζόμενους, έναντι 15 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,34 εκατ. ευρώ, έναντι 0,19 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Για τις απαιτήσεις που διατηρεί από μετόχους της είχε υπογράψει προσύμφωνο, βάσει του οποίου οι μέτοχοι θα της μεταβιβάσουν ακίνητό τους.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΞΙ ΑΛΦΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

www.inr.gr, 16 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS