inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διεύρυνση δραστηριοτήτων, ώστε να καταστεί βιώσιμη, επιδιώκει η εκδοτική εταιρεία ΑυγήΤην επέκταση των δραστηριοτήτων της σε συμπληρωματικούς τομείς σχεδιάζει, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να καταστεί βιώσιμη, η εκδοτική εταιρεία Αυγή, η οποία εκδίδει την ιστορική ημερήσια και κυριακάτικη εφημερίδα «Η Αυγή».

Για ακόμη μία χρονιά, το 2017, η επιχείρηση ήλθε αντιμέτωπη με τις συνέπειες της κρίσης και της συνεχιζόμενης εξασθένησης της συνολικής κυκλοφορίας ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων και λοιπών εντύπων. Ωστόσο, τη δυσμενή οικονομική θέση της ενίσχυσε το γεγονός ότι στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 ολοκληρώθηκε με επιτυχία αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 0,74 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της για τη χρήση 2016, στα σχέδιά της, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δυσχερή οικονομική συγκυρία, περιλαμβάνονται η αναδιάρθρωση και επέκταση των δραστηριοτήτων της και σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης νέας αύξησης κεφαλαίου, καθώς τη διετία 2018-2019 καθίσταται απαιτητό μέρος του μακροπρόθεσμου δανεισμού της από την Εθνική Τράπεζα. Τα μέτρα που ελήφθησαν τα προηγούμενα χρόνια για την οικονομική της ανόρθωση οδήγησαν σε δραστικό περιορισμό των ζημιών της.

Εκτός της ημερήσιας και κυριακάτικης εφημερίδας «Η Αυγή», που πρωτοκυκλοφόρησε το 1952 και για δεκαετίες συνδέθηκε με την Αριστερά, η εταιρεία εκδίδει και ηλεκτρονική εφημερίδα, μέσω του avgi.gr.

Η επιχείρηση εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας. Συστάθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. τον Δεκέμβριο του 1997, υποστηρίζεται από το πολιτικό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Βάσει του 18ου ισολογισμού της εταιρείας με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της Αυγής το 2016 περιορίστηκαν σε 2,30 εκατ. ευρώ, αντί 2,95 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση 22% σε ποσοστό ή 0,65 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 40,9% των πωλήσεών της (0,94 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση των εφημερίδων της, 58,3% (1,34 εκατ. ευρώ) από διαφημίσεις και το υπόλοιπο 0,9% (0,02 εκατ. ευρώ) από επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα. Σε σύγκριση με το 2015 τα έσοδα από την κυκλοφορία των εφημερίδων μειώθηκαν κατά 33,8% (-0,48 εκατ. ευρώ), ενώ τα διαφημιστικά μειώθηκαν κατά 10,7% (-0,16 εκατ. ευρώ).

Η κάμψη των πωλήσεων συνοδεύτηκε από δραματική συρρίκνωση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 20,4 εκατοστιαίες μονάδες (στο 1,6% από 22% το 2015), οδηγώντας τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 0,04 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 94,5% (-0,61 εκατ. ευρώ). Οι απώλειες αυτές αναπληρώθηκαν εν μέρει από αύξηση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης (0,71 εκατ. ευρώ) κατά 91,9% (+0,34 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματά της της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αρνητικά, ωστόσο οι λειτουργικές αυτές ζημιές περιορίστηκαν στο επίπεδο των 0,39 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 48,4% (+0,37 εκατ. ευρώ), λόγω συμπίεσης των δαπανών διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης και περιορισμού των έκτακτων εξόδων και ζημιών (0,10 εκατ. ευρώ) κατά 82,5% (+0,47 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,10 εκατ. ευρώ (επίσης 0,10 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,05 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2015).

Οι ζημιές της εταιρείας προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 0,54 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,92 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένες κατά 41,2% (+0,38 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2016 παρέμεναν αρνητικά (-3,29 εκατ. ευρώ έναντι -2,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), ενώ το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων ήταν ύψους 2,39 εκατ. ευρώ (2,74 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (2,25 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,57 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (4,82 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, σύμφωνα με τον ορκωτό λογιστή, η εταιρεία δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 1 εκατ. ευρώ για επισφαλείς και σε καθυστέρηση εμπορικές απαιτήσεις της. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 5,68 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,6% (+0,20 εκατ. ευρώ), ενώ οι τραπεζικές οφειλές της ήταν στο σύνολό τους μακροπρόθεσμες και πληρωτέες σε ποσοστό 60,5% εντός της διετίας 2018-2109. Ανέρχονταν σε 0,86 εκατ. ευρώ και είχαν μειωθεί σε ετήσια βάση κατά 10,7% (-0,10 εκατ. ευρώ). Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της συμπεριλαμβάνονταν οφειλές προς τους μετόχους της, ύψους 1,58 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 0,38 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ήταν 0,19 εκατ. ευρώ, έναντι 0,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Οι οφειλές της προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ήταν ύψους 0,615 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της εκδοτικής εταιρείας ΑΥΓΗ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 35,6 εκατ. ευρώ. Το λειτουργικό της αποτέλεσμα την περίοδο αυτή, βάσει των αποτελεσμάτων της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήταν ζημιές 4,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 13,2% των πωλήσεων και το 14,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατέγραψε τη δωδεκαετία αυτή συνολικές ζημιές προ φόρων 6,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 17,9% των πωλήσεων. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 18,4% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν ζημιές της τάξεως των 5,8 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους η επιχείρηση ήταν ζημιογόνος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις και κερδοφόρος, με οριακά κέρδη, τη χρήση 2006 Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 2,7 εκατ. ευρώ. Οι πλέον ζημιογόνες χρήσεις της κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν των ετών 2013 και 2014, με ζημιές άνω των 1,1 εκατ. ευρώ και 1,15 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 3,4 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2010.

Εχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο την Αναστασία Θ. Θεοδωρακοπούλου, αντιπρόεδρο τον Ιω. Λ. Καρδαρά και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. - Αντ. Χ. Στούμπο. Το 2016 απασχόλησε 101 εργαζόμενους, έναντι 99 το 2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές, αποζημιώσεις και άλλα έξοδα προσωπικού 2,17 εκατ. ευρώ, έναντι 1,99 εκατ. ευρώ το 2015.

Στα μέσα του 2017 θεωρούσε ότι η πορεία της τα επόμενα χρόνια φάνταζε αβέβαιη λόγω της κρίσης. Ωστόσο αισιοδοξούσε ότι θα μπορούσε να επαναφέρει σε ανοδική πορεία τα έσοδά της και να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΥΓΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

www.inr.gr, 17 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS