inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρος η χρήση 2016-2017 για τη μακεδονική βιομηχανία Ηλεκτροτεχνική ΧαραλαμπίδηςΑνάκαμψη των πωλήσεων, όχι όμως στα επίπεδα της χρήσης Ιουλίου 2014-Ιουνίου 2015, κατέγραψε η μακεδονική βιομηχανία ηλεκτρολογικού υλικού Ηλεκτροτεχνική Χαραλαμπίδης τη χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017.

Η βιομηχανία αναμένει περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της την τρέχουσα χρήση 2017-2018, λόγω παραγωγής νέων προϊόντων που διευρύνουν την προϊοντική γκάμα της και επιτρέπουν την ένταση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε με άλλη νομική μορφή το 1976 και μετατράπηκε σε Α.Ε. τον Δεκέμβριο του 1992. Οι εγκαταστάσεις της, όπως και η έδρα της, βρίσκονται στην Πιερία, στο ύψος του 3ου χλμ. της οδού Κατερίνης-Παλαιού Κεραμιδιού. Σε συνδυασμό με αυτές της συγγενικής βιομηχανίας καλωδίων χαμηλής τάσης Χαραλαμπίδης Καλώδια καλύπτουν 10.000 τ.μ.

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Πιερίας. Διαθέτει υποκατάστημα στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο των προϊόντων της.

Παράγει και διαθέτει μπαλαντέζες με καλώδιο για επαγγελματική χρήση και κλειστού τύπου για οικιακή χρήση, αντάπτορες, πολύμπριζα, λάμπες συνεργείου για μπαλαντέζες, ηλεκτρολογικά κουτιά, ρευματοδότες και άλλα προϊόντα της κατηγορίας του ηλεκτρολογικού υλικού. Εξάγει περί το 30% της παραγωγής της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και, κυρίως, στις χώρες Βουλγαρία, Κύπρος και Ρουμανία.

Σύμφωνα με τον 24ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η Ηλεκτροτεχνική Χαραλαμπίδης κατέγραψε έσοδα 4,595 εκατ. ευρώ έναντι 4,16 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 10,5% (+0,435 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά μία εκατοστιαία μονάδα τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 0,35 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 0,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+27,5% ή +0,075 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 7,6%, από 6,6% τη χρήση 2015-2016, πράγμα με τη σειρά του οδήγησε σε καταγραφή θετικού τελικού αποτελέσματος.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 6,9%, καθώς ανήλθαν σε 0,23 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 5% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5,2% (0,22 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, επηρεασμένα από σημαντική αύξηση των δαπανών διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας.

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,16 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 2.000 ευρώ (1.000 ευρώ τη χρήση 2015-2016).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 66.000 ευρώ και μετά φόρων 47.000 ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 45.000 ευρώ και 31.000 έναν χρόνο πριν, αντιστοίχως, ενισχυμένων σε ποσοστό κατά 46,7% και 51,6%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,23 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 4,3%, έναντι 3,9% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 5,44 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3% (-0,17 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 δεν βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις. Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,32 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,26 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (0,06 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,02 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Οι πολύ χαμηλές πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 0,21 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 23,5% (+0,04 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 3,80 εκατ. ευρώ, ήταν ύψους 5,23 εκατ. ευρώ (5,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 96,1% (96,9% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 1,10 εκατ. ευρώ, έναντι 1,13 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Για επενδύσεις σε πάγια στοιχεία η εταιρεία διέθεσε κατά τη χρήση 2016-2017 ποσό 0,135 εκατ. ευρώ, έναντι 0,27 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016, συνεχίζοντας τις επενδύσεις της για την παραγωγή νέων προϊόντων, την ενίσχυση της παραγωγικότητάς της και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει στην πελατεία της. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,15 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που είχε λάβει για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ηλεκτρολογικού υλικού ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 50,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 7,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15% των πωλήσεων και το 10,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,4% των πωλήσεων και το 5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,9% των πωλήσεων και το 4,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 13 αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 7,4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος και τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006-2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006-2007. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 2,15 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009-2010.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Θ. Χαραλαμπίδη και αντιπρόεδρο τον Ζαφ. Θ. Χαραλαμπίδη της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 20 εργαζόμενους, έναντι 16 την προηγούμενη χρήση, προσλαμβάνοντας προσωπικό με μερική απασχόληση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,37 εκατ. ευρώ, έναντι 0,45 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 ήταν ίσα προς 11.600 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στόχος της είναι η καθιέρωσή της ως μίας από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του τομέα της, με αξιόπιστα, υψηλής ποιότητας προϊόντα. Δηλώνει αισιόδοξη ότι με την κατάλληλη πολιτική αναζήτησης νέων αγορών και διεύρυνσης της γκάμας των προϊόντων της θα ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περίοδο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

www.inr.gr, 17 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS