inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Υψηλή κερδοφορία καταγράφει η βιομηχανία αξιοποίησης αποβλήτων ΠολυέκοΣε υψηλά επίπεδα κυμάνθηκαν και κατά το 2017, σύμφωνα με πληροφορίες, η δραστηριότητα και οι επιδόσεις της κορυφαίας στον τομέα της βιομηχανίας ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων Πολυέκο.

Η επιχείρηση συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2001 από την ιδρυθείσα το 1977 παρεμφερούς αντικειμένου, εξειδικευμένη σε εργασίες θαλάσσιες αντιρύπανσης εταιρεία Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος. Από κοινού με αυτήν συνθέτουν το Polyeco Group. Οι δυο επιχειρήσεις αναμένεται να συγχωνευθούν και προβλεπόταν ότι το 2017 θα παρουσίαζαν συνολικές πωλήσεις της τάξεως των 32 εκατ. ευρώ, προερχόμενες σε ποσοστό 50% περίπου από την υλοποίηση διεθνών συμβολαίων.

Η Πολυέκο εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο ύψος του 16ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, όπου έχει κατασκευάσει βιομηχανική μονάδα με εγκαταστάσεις 9.100 τ.μ., σε οικόπεδα εμβαδού 31.870 τ.μ. Επίσης, διαθέτει δεύτερη μονάδα με εγκαταστάσεις 1.400 τ.μ., σε οικόπεδα εμβαδού 11.200 τ.μ., στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Αξιοποιεί επικίνδυνα και μη επικίνδυνα βιομηχανικά και συναφή απόβλητα, μετατρέποντάς τα σε εναλλακτικά καύσιμα κυρίως για τη τσιμεντοβιομηχανία, σε πρώτη ύλη για άλλες δραστηριότητες και σε εμπορεύσιμα παραπροϊόντα. Αναλαμβάνει τη μελέτη, διαχείριση και τελική διάθεση αποβλήτων, συνεργαζόμενη και με εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις του εξωτερικού. Επίσης, ασχολείται με την ανακύκλωση αλκαλικών και αλατούχων ηλεκτρικών στηλών. Ακόμη, μέσω συγγενικής της εταιρείας συμμετέχει στην ολοκληρωμένη κατασκευή περιβαλλοντικών έργων. Από το 2010 συμμετέχει στην υλοποίηση συναφών έργων του ΟΗΕ στα Βαλκάνια. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Αντλεί σημαντικό μέρος των εσόδων της από τη διεθνή αγορά. Συμμετέχει με μερίδιο 55% στην εταιρεία Μανδρέκο, καθώς και σε δώδεκα κοινοπραξίες υλοποίησης περιβαλλοντικών έργων, από τις οποίες οι εννέα εδρεύουν στην Ελλάδα και οι υπόλοιπες τρεις στο Ομάν, την Ολλανδία και την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τής 16ης οικονομικής χρήσης της, που έγιναν γνωστές στις 3 Ιανουαρίου 2018, τα έσοδα της Πολυέκο το 2016 περιορίστηκαν σε 19,04 εκατ. ευρώ, από 20,05 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5% σε ποσοστό ή 1,01 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Το 13% των εσόδων της (2,47 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (στο 31,3% έναντι 29,2% το 2015). Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 5,96 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 5,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+1,7% ή +0,10 εκατ. ευρώ ).

Ωστόσο παρουσίασε μειωμένα κατά 0,8% (-0,04 εκατ. ευρώ) κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 4,82 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα ως ποσοστό των πωλήσεων (σε 25,3%, από 24,2% το 2015). Η κάμψη των λειτουργικών κερδών της σε απόλυτο μέγεθος οφείλεται σε μείωση των λοιπών, έκτακτων κατά βάση εσόδων-κερδών της χρήσης.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,77 εκατ. ευρώ (0,76 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,20 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2015).

H επιχείρηση το 2016 κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 3,85 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 2,60 εκατ. ευρώ, που είναι μειωμένα έναντι εκείνων του 2015 κατά 1,7% (-0,07 εκατ. ευρώ) και 1,1% (-0,03 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 20,5% (23,3% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 13,8% (15,7% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 20,2% (από 19,5%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 13,7% (από 13,1%). Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 4,62 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,1% (-0,05 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 17,4%, ενώ ήταν 17,8% το 2015.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Πολυέκο στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,26 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 20,10 εκατ. ευρώ (17,50 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 72,6% (64,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 27,69 εκατ. ευρώ (27,27 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η επιχείρηση στο τέλος της χρήσης 2016 είχε τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 1,52 εκατ. ευρώ και στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 0,8% (-0,01 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (15,73 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 9,21 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (6,52 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 7,59 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 2,2% (-0,17 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 2,69 εκατ. ευρώ (2,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Για αγορές παγίων το 2016 δαπάνησε 0,36 εκατ. ευρώ, έναντι 2,09 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγιά της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 8,26 εκατ. ευρώ (8,94 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2015). Οι συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αποτιμήθηκαν 3,27 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 1,41 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,80 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που είχε λάβει για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΠΟΛΥΕΚΟ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν άνω των 154,5 εκατ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 33,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,9% των πωλήσεων και το 17,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 23,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,5% των πωλήσεων και το 16,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 16,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,8% των πωλήσεων και το 11,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 35,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, άνω των 20 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, άνω των 2,6 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2015.

Η Πολυέκο έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Α. Πολυχρονόπουλο, αντιπρόεδρο την Παναγιώτα Ν. Πολυχρονοπούλου και εντεταλμένο σύμβουλο τον Ιω. Α. Πολυχρονόπουλο της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της μητρικής της εταιρείας. Απασχόλησε το 2016 κατά μέσον όρο 132 εργαζόμενους, έναντι 118 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,14 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 3,81 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές στελεχών της διοίκησής της διέθεσε 0,42 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 29.135 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν σε 19.705 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 36.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΛΥΕΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

www.inr.gr, 18 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS