inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της αποφάσισε η εταιρεία βάμβακος και δημητριακών ΒιολάρΔιψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων για ακόμη μία χρονιά, πλην όμως χαμηλότερη κερδοφορία, κυρίως λόγω χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η βιομηχανική και κατά κόρον εμπορική εταιρεία βάμβακος και δημητριακών Βιολάρ.

Η επιχείρηση συστάθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. τον Ιούνιο του 1989. Εδρεύει στο Αχίλλειο του νομού Λάρισας, στο ύψος του 25ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, όπου διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος και βαμβακόσπορου, σε οικόπεδο 136 στρεμμάτων, με κτιριακές εγκαταστάσεις 12.365 τ.μ. Συγχρόνως ασχολείται με την εξαγωγή ή και την εισαγωγή δημητριακών, βάμβακος, ζωοτροφών και pellet, καθώς έχει επεκταθεί στην αγορά βιοκαυσίμων.

Εδώ και μερικά χρόνια αντλεί από αυτές τις εμπορικές δραστηριότητες το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της. Για την ανάπτυξή τους το 2004 είχε εξαγοράσει κρατικό σιλό και συγκρότημα αποθηκών στο Βελεστίνο Μαγνησίας, όπου διαθέτει πλέον, σε οικόπεδο 176 στρεμμάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις 47.260 τ.μ. για αποθήκευση ιδιοπαραγόμενου εκκοκκισμένου βάμβακος και εκκοκκισμένου βάμβακος τρίτων προς εξαγωγή, σε δέκα ξεχωριστά κτίρια, καθώς και δυο σιλό, για αποθήκευση σιταριού, καλαμποκιού, κριθαριού, βρώμης, ζωοτροφών και άλλων εξαγώγιμων προϊόντων, χωρητικότητας 120.000 τόνων.

Συγγενική της εταιρεία είναι η βιομηχανία εκκοκκισμένου βάμβακος Κ. Β. Μάρκου, που επίσης ανήκει στην οικογένεια Μάρκου και προϋπήρχε της Βιολάρ, στον νομό Βοιωτίας. Η ενασχόληση της οικογένειας Μάρκου με το βαμβάκι άρχισε το 1955 στη Βοιωτία. Το εκκοκκιστήριο της Βιολάρ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1994. Για τις ανάγκες του διαθέτει υποκατάστημα στο Μελισσοχώρι Λάρισας.

Η εταιρεία εξάγει το 80% και πλέον των προϊόντων της σε πλείστες χώρες. Το μεγαλύτερο μέρος τους διατίθεται στις χώρες Αίγυπτος, Βουλγαρία, Ιαπωνία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Κίνα, Μαλαισία, Μπαγκλαντές, Ουγγαρία, Πακιστάν, Ρουμανία, Σερβία και Τουρκία. Γενικότερα, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων προέρχεται από πωλήσεις σε τρίτες, μη ευρωπαϊκές χώρες. Εχει ιδρύσει υποκαταστήματα στην Ινδία στην περιοχή της Βομβάης, καθώς και στην Τουρκία, στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τον 28ο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η Βιολάρ κατέγραψε έσοδα 152,53 εκατ. ευρώ, έναντι 137,795 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 10,7% (+14,735 εκατ. ευρώ). Μόνο το 13,15% των εσόδων της (20,06 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις δικές της βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς το 86,85% (132,47 εκατ. ευρώ) αναλογεί στη διάθεση εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων άλλων εγχώριων βιομηχανιών βάμβακος και λοιπών προϊόντων. Επίσης, μόνο το 3,2% των εσόδων της (4,92 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, καθώς το 10,4% (15,86 εκατ. ευρώ) αντλήθηκε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο 86,4% (131,75 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε τρίτες χώρες.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 11,46 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 13,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-14,8% ή -1,99 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το μεικτό της περιθώριο σε 7,5%, από 9,8% τη χρήση 2015-2016.

Συγχρόνως, είχε σημαντικά αυξημένα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης (+1,45 εκατ. ευρώ) και έκτακτα έσοδα-κέρδη (+1,21 εκατ. ευρώ), καθώς και μηδενικές απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (1,22 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), αλλά επιβαρύνθηκε με σημαντικά αυξημένα έκτακτα έξοδα-ζημιές (+3,42 εκατ. ευρώ) λόγω υψηλών χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών, ενώ δεν απέφυγε τη διόγκωση των λοιπών λειτουργικών δαπανών της.

Κατόπιν αυτών τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν πτώση 32% (-1,35 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν σε 2,87 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,9% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,1% έναν χρόνο πριν.

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,60 εκατ. ευρώ (0,58 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,77 εκατ. ευρώ (2,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ενώ ωφελήθηκε από πιστωτικούς τόκους 1,59 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή μειωμένων κατά 45,7% κερδών προ φόρων ύψους 1,09 εκατ. ευρώ (2,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένων κατά 62% καθαρών κερδών ύψους 0,495 εκατ. ευρώ (1,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,685 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 7,7% και 3,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 0,7% και τα καθαρά κέρδη το 0,3%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 6,7%, έναντι 8,6% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 42,67 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 12,9% (-6,35 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 17,47 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 28,7% (-7,02 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 28,6% μακροπρόθεσμες, καθώς στη διάρκεια της χρήσης έλαβε μακροπρόθεσμο δάνειο 10 εκατ. ευρώ με προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων της και εκχώρηση δικαιωμάτων από ασφαλιστήρια συμβόλαια εμπορευμάτων της. Διέθετε υπολογίσιμο κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (35,94 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 12,60 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (23,34 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 7,78 εκατ. ευρώ (10,49 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016), κατατεθειμένα κατά 70% σε ελληνικές τράπεζες και κατά 30% σε τράπεζες του εξωτερικού. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 28,47 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 18,8% (-6,60 εκατ. ευρώ).

Στις 30.6.2017 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 14,20 εκατ. ευρώ (13,95 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 33,3% (28,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 6,37 εκατ. ευρώ, έναντι 6,73 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,46 εκατ. ευρώ, έναντι 0,41 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καθώς υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,68 εκατ. ευρώ, που αφορά κυρίως τη σύνδεση της μονάδας της στο Βελεστίνο με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η ΒΙΟΛΑΡ έχει πρόεδρο τον Βασ. Α. Μάρκου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Η. Μάρκου της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 61 εργαζόμενους, έναντι 56 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,75 εκατ. ευρώ, έναντι 1,67 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τον Οκτώβριο του 2017 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 0,57 εκατ. ευρώ, με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της.

Θεωρεί ότι η πορεία της τα επόμενα χρόνια θα είναι ασφαλής και αποδοτική, παρά τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΛΑΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

www.inr.gr, 18 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS