inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενίσχυσε το παραγωγικό της δυναμικό η βιομηχανία βαφής αλουμινίου Βεπάλ του ομίλου ViohalcoΕνισχυμένα οικονομικά μεγέθη αναμένεται να παρουσιάσει για το 2017 και τα επόμενα χρόνια η εταιρεία βαφής φύλλων και ταινιών αλουμινίου και παραγωγής ρόλων αλουμινίου Βεπάλ, καθώς έχει αυξήσει την ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα κατά 8.000 τόνους.

Η επιχείρηση είναι κατά 100% θυγατρική της εταιρείας σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ του μεταλλουργικού ομίλου Viohalco. Εχει αντικείμενο την παραγωγή βαμμένων προϊόντων αλουμινίου για αρχιτεκτονική χρήση, ψευδοροφές και επενδύσεις κτιρίων, καθώς και την παραγωγή φύλλων αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία. Διαθέτει το σύνολο της παραγωγής της στη μητρική της εταιρεία, εγκαταστάσεις της οποίας χρησιμοποιεί για την παραγωγική της δραστηριότητα, στη θέση Βατερή Θήβας του νομού Βοιωτίας, στο ύψος του 5ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών-Χαλκίδας.

Αποτελεί συνέχεια της εταιρείας ΒΕΜΕΤ και έλαβε τη σημερινή νομική μορφή και ταυτότητά της τον Απρίλιο του 2015, μετά από απόσχιση και εισφορά του κλάδου βαφής αρχιτεκτονικών αλουμινίου της πρώην ΕΛΒΑΛ και νυν ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στη ΒΕΜΕΤ και μετονομασία της τελευταίας σε ΒΕΠΑΛ. Εδρεύει στην Αθήνα και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί καλύπτουν 15.615 τ.μ., σε οικόπεδα εμβαδού 41.100 τ.μ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδα της Βεπάλ το 2016 ήταν ύψους 24,73 εκατ. ευρώ, αντί 17,07 εκατ. ευρώ το 2015, όταν τα έσοδα από την παραγωγή βαμμένων και συναφών προϊόντων αλουμινίου κάλυπταν μόνο την περίοδο μετά την 17η Απριλίου 2015, που εισφέρθηκε ο κλάδος της ΕΛΒΑΛ. Τα έσοδα αυτά αντιστοιχούσαν στην πώληση 33.262 τόνων προϊόντων αλουμινίου, έναντι 23.168 τόνων προϊόντων αλουμινίου το 2015.

Η επιχείρηση διατήρησε σταθερό περίπου τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (στο 16,9% έναντι 17,1% το 2015). Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 4,19 εκατ. ευρώ.

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 4,72 εκατ. ευρώ, σταθερά ως ποσοστό των πωλήσεων στο 19,1%. Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,40 εκατ. ευρώ και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,02 εκατ. ευρώ. Κατόπιν αυτών το 2016 κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 3,30 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 2,015 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων είναι αυξημένα κατά 41,7% σε σχέση με τα μη συγκρίσιμα αντίστοιχα κέρδη της χρήσης 2015. Αντιθέτως, τα καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους είναι μειωμένα κατά 54,2% σε σχέση με τα μη συγκρίσιμα αντίστοιχα κέρδη της χρήσης 2015, για τον λόγο ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 ευνοήθηκαν από έσοδα αναβαλλόμενης φορολογίας.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 17,8%, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 10,9%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 13,3% και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 9,1%. Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 4,70 εκατ. ευρώ. Η απόδοση των μέσων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 19,3%.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Βεπάλ στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 18,91 εκατ. ευρώ (18,10 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 77,2% (75,4% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 24,48 εκατ. ευρώ (25,015 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η επιχείρηση στο τέλος της χρήσης 2016 είχε μηδενικές τραπεζικές υποχρεώσεις. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,44 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (3,44 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 5,53 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 6,6% (-0,39 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 0,44 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Για αγορές παγίων το 2016 δαπάνησε 0,40 εκατ. ευρώ, έναντι 0,05 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγιά της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 13,04 εκατ. ευρώ (14,07 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2015). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,36 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που είχε λάβει για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Η ΒΕΠΑΛ έχει πρόεδρο τον Γ. Σ. Μοσχονά, αντιπρόεδρο τον Ν. Κ. Κουδούνη και οικονομικό διευθυντή τον Ευάγγ. Π. Μαστοράκο. Απασχόλησε το 2016 κατά μέσον όρο 93 εργαζόμενους, έναντι 91 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,33 εκατ. ευρώ το 2016. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 διέθεσε στη μητρική της εταιρεία μέρισμα 1,20 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, από τα κέρδη της χρήσης 2016 διέθεσε στη μητρική της εταιρεία μέρισμα 1,63 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές στελεχών της διοίκησής της 0,10 εκατ. ευρώ.

Δηλώνει αισιοδοξία για τις προοπτικές της, κυρίως για τον λόγο ότι οι επενδυτικές παρεμβάσεις της στις γραμμές παραγωγής έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ετήσιας παραγωγικής της δυναμικότητας κατά 8.000 τόνους. Εχει επιτύχει συγχρόνως, όπως αναφέρει, καλύτερη διαχείριση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΕΠΑΛ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

www.inr.gr, 22 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS