inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στην αγορά των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ έχει στραφεί η Intracom Defense ElectronicsΣταθεροποιεί σε κερδοφόρα αποτελέσματα την πορεία της η βιομηχανία αμυντικού υλικού και συναφών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών συστημάτων Intracom Defense Electronics (IDE), η οποία είχε παρουσιάσει αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων την τετραετία 2011-2014.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο Κορωπί Αττικής, στο ύψος του 21ου χλμ. της Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκόπουλου. Ελέγχεται κατά 100% από τον ελληνικό επιχειρηματικό όμιλο Intracom Holdings. Διαθέτει το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της σε αγορές του εξωτερικού. Ιδρύθηκε το 2001, αλλά απέκτησε την παρούσα νομική και εταιρική μορφή της το 2005, κατόπιν απόσχισης και εισφοράς του κλάδου αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων της ιδρυθείσας το 1977 εταιρείας Intracom, που μετεξελίχθηκε σε εταιρεία συμμετοχών. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ασχολείται με τη σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων. Επίσης, με τη σχεδίαση, εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση μηχανημάτων ασφαλείας και συναγερμών, εκτός αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα.

Τον 2017 η επιχείρηση υλοποίησε νέες συμβάσεις, μεταξύ άλλων, με τον φορέα NATO Support & Pracurement Agency για συστήματα ενδοεπικοινωνίας που προορίζονται για τον στρατό της Λιθουανίας, καθώς και με τις αμερικανικές εταιρείες Raytheon και Ram-System για την παραγωγή υπομονάδων των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot και την παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων για πυραυλικό σύστημα επιφανείας-αέρος. Επίσης, υλοποίησε σύμβαση με τη γερμανική εταιρεία Krauss Maffei Wengman για τον εφοδιασμό της τελευταίας με συστήματα ενδοεπικοινωνίας WiSSP, που έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατασκευαστεί από την IDE στις εγκαταστάσεις της, στο πλαίσιο της εφαρμογής προγράμματος αναβάθμισης αυτοκινούμενων πυροβόλων του Γερμανικού Στρατού.

Τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 57,44 εκατ. ευρώ, από 49,66 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 15,7% σε ποσοστό ή 7,77 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Βάσει της χώρας εγκατάστασης του πελάτη, οι πωλήσεις αυτές προήλθαν κυρίως από τη διάθεση προϊόντων στις ΗΠΑ και άλλες, μη ευρωπαϊκές αγορές, που απέδωσαν 48,86 εκατ. ευρώ (85,1% των πωλήσεων). Η ελληνική αγορά απέφερε 2,46 εκατ. ευρώ (4,3% των συνολικών πωλήσεων), άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ενωσης 6,11 εκατ. ευρώ (10,6%) και λοιπές ευρωπαϊκές αγορές 0,05 εκατ. ευρώ (0,1%). Σε σύγκριση με το 2015 οι εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης αυξήθηκαν κατά 0,6%, ενώ προς τις ΗΠΑ και άλλες τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 14,1%. Επίσης, οι εγχώριες πωλήσεις πενταπλασιάστηκαν. Η διάθεση αγαθών απέδωσε 50,92 εκατ. ευρώ (88,6% των εσόδων) και η παροχή υπηρεσιών 6,52 εκατ ευρώ (11,4%). Μεγάλο μέρος των εσόδων αφορούσε την παραγωγή υπομονάδων των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot και προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν για τον εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης Awacs του ΝΑΤΟ.

Οι πωλήσεις αυτές απέφεραν μεικτά κέρδη 13,72 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13,3% (-2,10 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους αποδυναμώθηκε κατά 7,9 εκατοστιαίες μονάδες, υποχωρώντας στο 23,9%, από 31,8% το 2015, προφανώς λόω μεταβολής του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων.

Ωστόσο, η αποδυνάμωση των μεικτών κερδών συνοδεύτηκε από συμπίεση των δαπανών διάθεσης και ερευνών (8,40 εκατ. ευρώ, αντί 8,73 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς και από μείωση των έκτακτων δαπανών (0,07 εκατ. ευρώ, αντί 2,50 εκατ. ευρώ το 2015), που αντιστάθμισαν το γεγονός αυτό και την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με απομείωση αποθεμάτων 2,03 εκατ. ευρώ (1,64 εκατ. ευρώ το 2015). Κατόπιν αυτών, η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,04 εκατ. ευρώ (2,56 εκατ. ευρώ το 2015), ίσα προς το 5,3% των πωλήσεων, από 5,2% έναν χρόνο νωρίτερα, αυξημένα κατά 18,9% (+0,48 εκατ. ευρώ).

Tα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,50 εκατ. ευρώ (1,61 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικά έξοδα 0,20 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2015).

Το αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 1,60 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,97 εκατ. ευρώ το 2015 (+64,3% ή +0,63 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,91 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,23 εκατ. ευρώ το 2015 (-25,9% ή -0,32 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2015 είχαν ευνοηθεί από αναβαλλόμενα φορολογικά έσοδα.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 2,5% και 1,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,8% και τα καθαρά κέρδη το 1,6%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 2,7%, έναντι 3,1% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 113,775 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 37,9% (+31,25 εκατ. ευρώ), λόγω εντατικοποίησης του όγκου παραγωγής. Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 3,10 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και εκείνες του 2015, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της IDE ανήλθαν στο τέλος της χρήσης 2016 σε 63,52 εκατ. ευρώ (+1,4%), ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 9,27 εκατ. ευρώ και αποτελούσαν το 55,8% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (75,9% στο τέλος της χρήσης 2015). Οι συνολικές υποχρεώσεις της ανήλθαν σε 50,26 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 152,5% (+30,36 εκατ. ευρώ), καθώς συνδέονταν κατά κύριο λόγο (38,30 εκατ. ευρώ) με προκαταβολές πελατών στο πλαίσιο υλοποίησης έργων της εταιρείας. Η επιχείρηση δεν βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό. Το σύνολο της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης (74,03 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε την αξία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (47,37 εκατ. ευρώ) κατά 26,66 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 6,89 εκατ. ευρώ (6,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπρόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 31,80 εκατ. ευρώ, έναντι 32,68 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης 2016 η εταιρεία διέθεσε για επενδύσεις 0,43 εκατ. ευρώ, έναντι 0,44 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS την περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο χρονικό διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 636,5 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 41 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,4% των πωλήσεων και το 2,9% του μέσου συνολικού ενεργητικού της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 3,35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,5% των πωλήσεων και το 0,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,2% των πωλήσεων και το 0,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 39,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι υψηλότερες πωλήσεις της, κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο, κατεγράφησαν το 2007, οπότε είχαν ανέλθει σε 79,3 εκατ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 7,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω έκτακτων επιβαρύνσεων, κατέγραψε τη χρήση 2014. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 21,1 εκατ. περίπου ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Δημ. Χ. Κλώνη, αντιπρόεδρο τον Κων. Σ. Κόκκαλη, διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Ι. Τρουλλινό και οικονομικό διευθυντή τον Κων. Δ. Πάλμο. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο 376 εργαζόμενους, έναντι 383 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 14,46 εκατ. ευρώ, έναντι 14,47 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,46 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 8.090 ευρώ (6.680 ευρώ το 2015).

Η αξία των νέων συμβάσεων που υπέγραψε στη διάρκεια του 2016 ανήλθε σε 24,4 εκατ. ευρώ, έναντι 72,5 εκατ. ευρώ το 2015.

Κυρίαρχος στόχος της παραμένει η ενίσχυση των εξαγωγών της στις ΗΠΑ, μέσω της συμμετοχής της στο αντιαεροπορικό πυραυλικό πρόγραμμα Patriot και σε άλλα αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ που προορίζονται για τη διεθνή αγορά. Οι στόχοι της περιλαμβάνουν, ακόμη, τη διείσδυση σε αγορές της Ασίας, της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής με καινοτομικά προϊόντα ιδίας ανάπτυξης, η επέκταση των συνεργασιών της με μεγάλες εταιρείες αμυντικού εξοπλισμού για την ενσωμάτωση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της σε νέα προϊόντα τους, η προώθηση υβριδικού αμυντικού ενεργειακού συστήματός της και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της στον κλάδο της ασφαλείας με συμμετοχή σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως αυτά που αφορούν τη Frontex. Το 2015 η επιχείρηση είχε παρουσιάσει και θέσει με επιτυχία υπό δοκιμή, σε άσκηση του ΝΑΤΟ, υβριδικό σύστημα HG-10K-20, το οποίο παράγει, αποθηκεύει και διαχειρίζεται ηλεκτρική ενέργεια από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στη διάρκεια του 2016 είχε υπογράψει συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την ελληνική κρατική εταιρεία οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.

Οι κύριοι τεχνολογικοί τομείς, στους οποίους έχει επικεντρώσει τα ενδιαφέροντά της, αφορούν τα ευρυζωνικά συστήματα, τα υβριδικά συστήματα ηλεκτρικής ισχύος, τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα συστήματα επεξεργασίας και γεωγραφικής απεικόνισης πληροφοριών για παρακολούθηση και έλεγχο σε αμυντικές και συναφείς εφαρμογές πραγματικού χρόνου, καθώς και τα ηλεκτρονικά συστήματα πυραύλων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: INTRACOM DEFENCE ELECTRONICS

www.inr.gr, 24 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS