inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επιστρέφει 1,6 εκατ. ευρώ στους μετόχους της η αρτοβιομηχανία «Το Μάννα»Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της, ύψους 1,58 εκατ. ευρώ, αποφάσισε τον περασμένο Δεκέμβριο η ανθηρή κρητική αρτοβιομηχανία Ν. Τσατσαρωνάκης, που είναι γνωστή κυρίως με το σήμα «Το Μάννα» και κυριαρχεί στην εγχώρια λιανεμπορική αγορά παξιμαδιών.

Είχε προχωρήσει επίσης σε επιστροφή κεφαλαίου, μειώνοντας το μετοχικό της κεφάλαιο, το 2014 και το 2010, θέτοντας στη διάθεση των μετόχων της 0,31 εκατ. ευρώ και 1,19 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως.

Η αρτοποιία ιδρύθηκε ως φούρνος στον Πλάτανο Κισάμου Χανίων πριν από 70 χρόνια, το 1948. Μετατράπηκε σε Α.Ε. τον Φεβρουάριο του 1996. Χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα «Το Μάννα». Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στον Πλάτανο Κισάμου Χανίων, όπου το εργοστάσιό της καλύπτει 7.000 τ.μ. και περιλαμβάνει 4 γραμμές παραγωγής που παρασκευάζουν 53 διαφορετικά προϊόντα και, κυρίως, κριθαρένια κρητικά παξιμάδια και άλλα παξιμάδια με γεύσεις από διάφορες περιοχές της χώρας. Διαθέτει στις εγχώριες λιανεμπορικές αλυσίδες το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της. Εξάγει, συνήθως, ποσοστό άνω του 10% της παραγωγής της, κυρίως προς τις χώρες Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ και Ισπανία. Συγχρόνως, διαθέτει και λειτουργεί το ξενοδοχείο «Molos Bay» στο Καστέλι Κισάμου Χανίων. Διατηρεί υποκαταστήματα στις Αχαρνές Αττικής και στη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Χανίων.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού European Business Awards 2016-2017 είχε κριθεί National Champion of Greece.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ προ ημερών, το έτος αυτό η βιομηχανία κατέγραψε ανάκαμψη των εσόδων της, καθώς το 2015 είχε εμφανίσει υστέρηση εσόδων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 23ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 10,79 εκατ. ευρώ, από 10,53 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4% σε ποσοστό ή 0,26 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 75,7% των εσόδων της (10,18 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 21,5% (0,61 εκατ. ευρώ) από την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τη διάθεση αποθεμάτων της. Τα βιομηχανικά της έσοδα σημείωσαν αύξηση 1% (+0,10 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 5,78 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 5,34 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 8,2% (+0,44 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 53,6%, από 50,7% το 2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 1,5% (+0,07 εκατ. ευρώ), ανήλθαν σε 4,92 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 45,6% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 46% (4,85 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,715 εκατ. ευρώ (0,63 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 4,24 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι κερδών προ φόρων 4,245 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένων (-0,1%). Τα κέρδη της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 2,99 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,97 εκατ. ευρώ το 2015, ελαφρώς αυξημένων (+0,6% ή +0,02 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 4,95 εκατ. ευρώ (4,87 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15% και 10,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 39,3% και τα καθαρά κέρδη το 27,7%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 15,5%, έναντι 16,2% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 31,70 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,7%.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 8,91 εκατ. ευρώ, είχαν ανέλθει σε 29,12 εκατ. ευρώ (27,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 91,9% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (90,8% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Εμφάνιζε πολύ υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (20,45 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 18,10 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (2,35 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα είχαν ανέλθει σε 10,29 εκατ. ευρώ, από 3,87 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, ενισχυμένα από επιστροφή προκαταβολών άνω των 3 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί για ακυρωθείσα αγορά ακινήτων. Οι πολύ χαμηλές, πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 2,57 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 6,5% (-0,18 εκατ. ευρώ). Διέθετε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ύψους 3,58 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 10,58 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 10,58 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών ακινήτων, το 2016 απορρόφησαν 0,71 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της αρτοποιίας ΜΑΝΝΑ - Ν. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 108,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 43,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 40,4% των πωλήσεων και το 19,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 33,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 31,2% των πωλήσεων και το 17,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 25,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 23,7% των πωλήσεων και το 13,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 43 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 10,8 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 3,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 4,8 εκατ. περίπου ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Ελένη Ν. Τσατσαρωνάκη και αντιπρόεδρο την Αικατερίνη Ν. Τσατσαρωνάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 95 εργαζόμενους, έναντι 92 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,21 εκατ. ευρώ, έναντι 1,14 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,40 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 44.620 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν σε 31.495 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 51.780 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για το 2017 είχε θέσει στόχους τη διατήρηση του μεριδίου της στην αγορά, καθώς και του υψηλού μεικτού περιθωρίου της, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεών της σε αγορές του εξωτερικού.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΑΝΝΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Ν. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ

www.inr.gr, 25 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS