inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κινητικότητα για τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου του ομίλου ΝεώριονΕντείνεται, καθώς φαίνεται, η κινητικότητα γύρω από το μέλλον των υπερχρεωμένων ναυπηγικών μονάδων του ομίλου Νεώριον. Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών μητρική εταιρεία του ομίλου συγκάλεσε γενική συνέλευση των μετόχων της για τις 14 Φεβρουαρίου με βασικό θέμα τη λήψη μέτρων για την πορεία των θυγατρικών της ναυπηγοεπισκευαστικών εταιρειών της Ελευσίνας και της Σύρου, που εδώ και καιρό, ως γνωστόν, υπολειτουργούν.

Για τη θυγατρική της εταιρεία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας, η οποία αποτελεί τη δεύτερη σε μέγεθος ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και είναι γνωστή ως Ναυπηγεία Ελευσίνας, έχουν κάνει γνωστό το επενδυτικό ενδιαφέρον τους, έως τώρα, οι διεθνείς όμιλοι ναυπηγικής και ναυτιλίας Cosco και Daewoo. Επίσης, για τη θυγατρική της Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου, τρίτη σε μέγεθος ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και γνωστή ως Ναυπηγεία Σύρου, έχει εκδηλώσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον ελληνοαμερικανικό επιχειρηματικό σχήμα.

Η εταιρεία της Ελευσίνας δημοσίευσε στις 15 Ιανουαρίου 2018 ισολογισμό της χρήσης 2015, που εγκρίθηκε από τη διοίκησή της στις 29 Ιουνίου 2017 και από τον οποίο προκύπτει ότι στις αρχές του 2016, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οι οφειλές της προς το προσωπικό της ανέρχονταν σε 12,9 εκατ. ευρώ, προς το Ελληνικό Δημόσιο έφταναν τα 17 εκατ. ευρώ και σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ανέρχονταν σε 51 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, έφταναν τα 74,77 εκατ. ευρώ. Αφορούσαν, πέραν των άλλων, υποθέσεις μη απόδοσης φόρων.

Η επιχείρηση ελέγχεται κατά 70% από τη μητρική συμμετοχική εταιρεία του ομίλου Νεώριον και κατά το υπόλοιπο 30% από βασικούς μετόχους αυτής. Συστάθηκε τον Απρίλιο του 1997 και εξαγόρασε το ενεργητικό των υπό εκκαθάριση τότε «Ναυπηγείων Ελευσίνας». Εχει την έδρα και τις εγκαταστάσεις της στην Ελευσίνα Αττικής, στο ύψος του 27ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Στις 31.12.2015 το οφειλόμενο υπόλοιπο του τιμήματος εξαγοράς του ενεργητικού των «Ναυπηγείων Ελευσίνας» το 1997 ήταν ύψους 46,55 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας 17,81 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα έσοδα της εταιρείας το 2015 είχαν ανέλθει σε 115,13 εκατ. ευρώ, από μόλις 8,73 εκατ. ευρώ το 2014, λόγω υψηλού όγκου εργασιών για την κατασκευή τορπιλακάτων και άλλων πολεμικών πλοίων. Σε σύγκριση με το 2014, είχαν υπερδεκαπλασιαστεί, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 106,40 εκατ. ευρώ. Το 95% των εσόδων της (109,36 εκατ. ευρώ) προήλθε από την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό πλοίων για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και το υπόλοιπο 5% (5,77 εκατ. ευρώ) από επισκευές εμπορικών πλοίων και λοιπές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση κατέγραψε μεικτά κέρδη 38,63 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,34 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,35 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων αρνητικών αποτελεσμάτων το 2014.

Παρουσίασε ζημιές προ φόρων ύψους 4,56 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι αντίστοιχων ζημιών 27,21 εκατ. ευρώ το 2014 (+22,65 εκατ. ευρώ). Μετά την προσθήκη φόρων 3,10 εκατ. ευρώ οι τελικές ζημιές της ανήλθαν σε 7,66 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 27,69 εκατ. ευρώ το 2014 (+20,03 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 2,995 εκατ. ευρώ (3,065 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 5,14 εκατ. ευρώ (1,24 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με κόστος αδράνειας των εγκαταστάσεων, προβλέψεις για κινδύνους και λοιπές έκτακτες δαπάνες 35,38 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της επιχείρησης στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 237,02 εκατ. ευρώ, το 73,5% των οποίων (174,24 εκατ. ευρώ) ήταν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι δανειακές της υποχρεώσεις ήταν ύψους 25,90 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβάνονταν οφειλές προς μετόχους και στελέχη της ύψους 1,51 εκατ. ευρώ. Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν αρνητικά (-58,67 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (57,46 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 116,78 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (174,24 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 3,58 εκατ. ευρώ, από 7,24 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Τον Ιούνιο του 2017 η εταιρεία δήλωνε βέβαιη σχεδόν ότι θα ακολουθούσε η επίτευξη συμφωνίας με το 60% των πιστωτών της για την αναδιάρθρωση των μη δανειακών και των δανειακών αναγκών της και την κατάθεση σχετικής συμφωνίας στις αρμόσιες δικαστικές αρχές προς επικύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 120,75 εκατ. ευρώ, έναντι 123,09 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 απορρόφησαν 0,65 εκατ. ευρώ, έναντι 2,37 εκατ. ευρώ το 2014.

Η Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Σ. Ταβουλάρη της οικογένειας των βασικών μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 591 εργαζόμενους, έναντι 573 το 2014. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών το 2015 είχε διαθέσει 0,84 εκατ. ευρώ.

Τοποθετημένο μπροστά στον κόλπο της Ελευσίνας, το ναυπηγείο της εταιρείας καταλαμβάνει έκταση 250.000 τ.μ. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις του καλύπτουν 37.800 τ.μ. και οι αποθηκευτικοί του χώροι 9.800 τ.μ. Διαθέτει τρεις πλωτές δεξαμενές, η μία των οποίων (Νο 3) προ ετών είχε βυθιστεί. Η σημαντικότερη ναυπηγική κλίνη του έχει μήκος 200 μ. και πλάτος 55 μ. και ικανότητα κατασκευής πλοίων ως και 100.000 τόνων, καθώς υποστηρίζεται από γερανογέφυρα ανυψωτικής ικανότητας 400 τόνων. Το τμήμα ναυπηγήσεων διαθέτει επίσης ελασματουργείο 6.600 τ.μ., εξοπλισμένο με εργαλειομηχανές της νεότερης τεχνολογίας. Ακόμη, το ναυπηγείο διαθέτει υπόστεγο για ναυπηγήσεις πολεμικών πλοίων έως το μέγεθος της κορβέτας.

Οι συνολικές πωλήσεις της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της Ελευσίνας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 806,9 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές της τάξεως των 75,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 9,4% των πωλήσεων και το 2,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 130,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 16,2% των πωλήσεων, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 139,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 17,3% των πωλήσεων. και το 13,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Οι ζημιές της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 92 εκατ. ευρώ.

Η έτερη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία του ομίλου Νεώριον, η εταιρεία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου, δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει ισολογισμούς για τις χρήσεις 2015 και 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

www.inr.gr, 26 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS