inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανάκαμψη των τιμών του νικελίου προσδοκά η Λάρκο για να επιβιώσειΣε ισχυρότερη ανάκαμψη των τιμών του νικελίου προσβλέπει η εμβληματική για την ελληνική βιομηχανία εταιρεία παραγωγής σιδηρονικελίου Λάρκο, μετά τα σημαντικά οφέλη που εξασφάλισε από την υπογραφή της νέας, ευνοϊκότερης συμφωνίας με τη ΔΕΗ σχετικά με την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αδύναμη ανοδική πορεία των τιμών του μετάλλου τους τελευταίους μήνες, σε συνδυασμό με άλλα εκκρεμή προβλήματα, όπως φορολογικές απαιτήσεις για θέματα του παρελθόντος και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με κρατικές επιδοτήσεις, εμποδίζουν τη βιομηχανία να ορθοποδήσει και καθιστούν αβέβαιο το μέλλον της, καθώς και την προοπτική ιδιωτικοποίησής της, δεδομένου ότι συνεχίζει να συσσωρεύει υψηλές ζημιές.

Η μεταλλευτική και μεταλλουργική επιχείρηση, η οποία εξάγει στη διεθνή αγορά το σύνολό της παραγωγής της, αποτελεί, ως γνωστόν, τη μοναδική βιομηχανία παραγωγής σιδηρονικελίου από δικά της κοιτάσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1963, αλλά λειτουργεί με την παρούσα νομική μορφή από τον Απρίλιο του 1999, αποτελώντας διάδοχο σχήμα της ομώνυμης βιομηχανίας που είχε τεθεί σε εκκαθάριση. Ανήκει σε ποσοστό 55,2% στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΪΠΕΔ), 11,4% στη ΔΕΗ και 33,4% στην Εθνική Τράπεζα. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Αποτελεί καθετοποιημένη, ολοκληρωμένη βαριά βιομηχανία, η οποία ιδιοπαράγει στα μεταλλεία της την πρώτη ύλη του παραγόμενου στο εργοστάσιό της σιδηρονικελίου. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και έχει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στους νομούς Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Καστοριάς και Κοζάνης. Η μεγάλη βιομηχανική μονάδα της είναι εγκατεστημένη στη Λάρυμνα Λοκρίδας του νομού Φθιώτιδας, επί συνολικής έκτασης 1.400 στρεμμάτων.

Ενδεικτικό των προβλημάτων που αντιμετωπίζει είναι το γεγονός ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το έτος 2015 εγκρίθηκαν από την επιχείρηση το 2017 και δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ προ ημερών.

Σύμφωνα με τον 27ο ισολογισμό της εταιρείας με την τρέχουσα νομική μορφή της, οι πωλήσεις της το 2015 περιορίστηκαν σε 200,34 εκατ. ευρώ, από 237,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, παρουσιάζοντας μείωση 15,6% σε ποσοστό ή 36,91 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση, καθώς η μέση τιμή πώλησης του μεταλλεύματος, βάσει των συμβολαίων που είχε υπογράψει για τη διάθεσή του, μειώθηκε κατά 12,2%, ενώ η μέση τιμή του στη διεθνή αγορά στη διάρκεια του έτους είχε μειωθεί κατά 16,1%. Σημείωσε παραγωγή 17.113 τόνων μεταλλεύματος, ενώ ο όγκος των πωλήσεών της περιορίστηκε σε 17.541 τόνους, από 17.882 τόνους το 2014. Τα μεταλλεία της εξόρυξαν 2,34 εκατ. τόνους μεταλλεύματος και 32,7 εκατ. τόνους στείρων.

Το 95,8% των εσόδων της (191,81 εκατ. ευρώ) είχε προέλθει από τη διάθεση σιδηρονικελίου, 2,5% (4,91 εκατ. ευρώ) από εξόρυξη και διάθεση λιγνίτη στη ΔΕΗ και το υπόλοιπο 1,7% (3,62 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση σκουριάς μεταλλακτών και ηλεκτροκαμίνων της, καθώς και λοιπών αποθεμάτων. Επίσης, το 97,1% των εσόδων της (194,49 εκατ. ευρώ) είχε προέλθει από εξαγωγές και το υπόλοιπο 2,9% (5,85 εκατ. ευρώ) από την εγχώρια αγορά. Σημαντικότεροι πελάτες της ήταν οι διεθνείς εταιρείες ανοξείδωτου χάλυβα και άλλων μετάλλων Outokumpu (89,18 εκατ. ευρώ), Aperam (43,11 εκατ. ευρώ), Acciai Speciali Terni (36,56 εκατ. ευρώ) και Acerinox (29,21 εκατ. ευρώ).

Αξιοποιώντας μελέτη της American Appraisal Hellas και εφαρμόζοντας τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα του ν. 2308/2014, η επιχείρηση αναγνώρισε ως τεκμαρτό κόστος κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 την εύλογη αξία επιλεγμένων παγίων περιουσιακών στοιχείων της, με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 271 εκατ. περίπου ευρώ της αξίας των παγίων της και των ιδίων κεφαλαίων της.

Επηρεασμένα καταλυτικά από τις υψηλές αποσβέσεις που προκάλεσε η αναπροσαρμογή των παγίων της, τα αποτελέσματα της βιομηχανίας το 2015 ήταν:

- Μεικτές ζημιές 52,66 εκατ. ευρώ (18,45 εκατ. ευρώ το 2014), αυξημένες κατά 34,21 εκατ. ευρώ.

- Ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 41,16 εκατ. ευρώ (22,04 εκατ. ευρώ το 2014), αυξημένες κατά 19,12 εκατ. ευρώ.

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 74,12 εκατ. ευρώ (30,45 εκατ. ευρώ το 2014), αυξημένες κατά 43,67 εκατ. ευρώ.

- Ζημιές προ φόρων 79,32 εκατ. ευρώ (39,25 εκατ. ευρώ το 2014), αυξημένες κατά 40,08 εκατ. ευρώ.

- Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους 79,32 εκατ. ευρώ (39,71 εκατ. ευρώ το 2014), αυξημένες κατά 39,61 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 32,96 εκατ. ευρώ (8,42 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 6,05 εκατ. ευρώ (9,79 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 9,82 εκατ. ευρώ.

Οι ζημιές της εταιρείας προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 46,36 εκατ. ευρώ.

Εκτακτες επισκευές των περιστροφικών καμίνων και άλλοι συγκυριακοί λόγοι τής στέρησαν παραγωγή 2.170 επιπλέον τόνων μεταλλεύματος, ισοδύναμων προς έσοδα της τάξεως των 25,8 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014 για πρώτη φορά, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν αναδιατυπωθεί.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Λάρκο στις 31.12.2015, κατόπιν της αναπροσαρμογής των παγίων της, ανήλθε σε 12,60 εκατ. ευρώ, ενώ στις 31.12.2014 ήταν αρνητικό κατά 182,90 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της επιχείρησης στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 481,45 εκατ. ευρώ, ήταν σε ποσοστό 83,2% βραχυπρόθεσμες και είχαν αυξηθεί σε ετήσια βάση κατά 6,3% (+28,66 εκατ. ευρώ). Οι δανειακές της υποχρεώσεις ήταν ύψους 38,64 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 84,5% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 1,8% (-0,70 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (131,75 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 268,74 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (400,49 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 2,96 εκατ. ευρώ, από 4,40 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Ποσό 270,20 εκατ. ευρώ των υποχρεώσεων αφορούσε οφειλές προς τη ΔΕΗ, τις οποίες η εταιρεία αμφισβητούσε και οι οποίες ως ένα βαθμό μειώθηκαν και διακανονίστηκαν, ως γνωστόν, με τη νέα συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσά τους τον Ιούνιο του 2017 και από την οποία η Λάρκο ανέμενε όφελος της τάξεως των 100 εκατ. περίπου ευρώ.

Επίσης, ποσό 46,88 εκατ. ευρώ των υποχρεώσεων αφορούσε οφειλές προς την παλαιά, υπό εκκαθάριση Λάρκο, η οποία είχε αιτηθεί και πετύχει αποφάσεις κατάσχεσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων στο εργοστάσιο της Λάρυμνας, αν και αυτές δεν είχαν εκτελεστεί.

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή Ernst & Young Ελλάς, η εταιρεία δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη για τόκους υπερημερίας 17,8 εκατ. περίπου ευρώ επί ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από συμβάσεις ρύθμισης χρεών που διεκδικούνται δικαστικά από τρίτους, ούτε για φόρους και προσαυξήσεις ύψους 190,3 εκατ. περίπου ευρώ που είχαν καταλογιστεί για τις χρήσεις 2002-2008 και είχαν προσβληθεί δικαστικώς με αιτήσεις αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Εκκρεμούσε, εξάλλου, το θέμα της εφαρμογής απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης για έντοκη ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων ύψους 136 εκατ. περίπου ευρώ, καθώς η επιχείρηση έχει αιτηθεί την ακύρωση της σχετικής απόφασης.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015, κατόπιν της αναπροσαρμογής των παγίων της, ήταν ύψους 349,33 εκατ. ευρώ, έναντι 105,57 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2015 απορρόφησαν 3,82 εκατ. ευρώ, έναντι 5,59 εκατ. ευρώ το 2014. Οι συμμετοχές της επιχείρησης σε τρίτες εταιρείες αφορούσαν μερίδια 100% στη Λάρκο Ενεργειακή και 99,95% στη Λαρκοδομή, αντί συνολικού ποσού 0,24 εκατ. ευρώ. Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις υποθηκών ποσού 83,08 εκατ. ευρώ υπέρ της παλαιάς, υπό εκκαθάριση Λάρκο. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 4,86 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που είχε λάβει για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Tο 2015 είχε λήξει σύμβαση μίσθωσης μεταλλείων της εταιρείας, αλλά η σύμβαση είχε παραταθεί, όπως όριζε σχετική απόφαση, μέχρι την εγκατάσταση πλειοδότη που θα αναδειχθεί από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Η ΛΑΡΚΟ έχει πρόεδρο τον Μιχ. Θ. Ρενέση και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ανθ. Ν. Ξενίδη. Εξαιρουμένων πολλών εργαζομένων που εργάζονται σε εργολαβικές εταιρείες εντός των εγκαταστάσεών της, το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 1.133 εργαζόμενους, έναντι 1.021 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 53,80 εκατ. ευρώ, έναντι 52,53 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014. Οι δείκτες συχνότητας και σοβαρότητας εργατικών ατυχημάτων στις εγκαταστάσεις της το 2015 αυξήθηκαν κατά 49% και 37%, αντιστοίχως. Η συμμετοχή των δαπανών προσωπικού στο κόστος παραγωγής σιδηρονικελίου διαμορφώθηκε το 2015 σε 12,1%, έναντι 30,9% των μεταλλευμάτων, 25% της ηλεκτρικής ενέργειας και 15,7% της θερμικής ενέργειας.

Ιστορικά, η καλύτερη χρονιά για τη Λάρκο, όσον αφορά τα οικονομικά της αποτελέσματα την προηγούμενη δεκαετία, ήταν το 2007. Εκείνη τη χρονιά η βιομηχανία σιδηρονικελίου κατέγραψε έσοδα 549,35 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 50,53 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 23,09 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 17,12 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι τα τελικά κέρδη εκείνου του έτους, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είχε δεσμευθεί με συμβόλαια hedging και συναφείς πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου, θα ανέρχονταν σε 100 εκατ. περίπου ευρώ.

Η επιχείρηση καλύπτει μέχρι και το 6% των αναγκών της ευρωπαϊκής αγοράς σε σιδηρονικέλιο. Σύμφωνα με μελέτη της BlackRock, το 80% των παραγωγών σιδηρονικελίου το 2015 έχανε χρήματα, λόγω της χαμηλής τιμής του μεταλλεύματος. Κυριότεροι ανταγωνιστές της Λάρκο, για την απόκτηση της οποίας στο παρελθόν είχαν ενδιαφερθεί μεταξύ άλλων οι διεθνείς όμιλοι μεταλλευμάτων Glencore και Bilitton, θεωρούνται οι εταιρείες Solway, Cunico, SLL - Eramet, Vale, Cero Matoso και Angloamerican, που κατέχουν αντίστοιχε μονάδες η πρώτη στην Ουκρανία και τη Γουατεμάλα, η δεύτερη στην π.Γ.Δ.Μ. και το Κόσοβο, η τρίτη στη Νέα Καληδονία, η τέταρτη στη Βραζιλία η πέμπτη στην Κολομβία και η έκτη στη Βραζιλία.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΛΑΡΚΟ

www.inr.gr, 29 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS