inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ κατέγραψε η βιομηχανία ελιάς Κωνσταντόπουλος - Olymp τη χρήση 2016-2017Διψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων και υψηλή κερδοφορία κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η βιομηχανία επεξεργασίας, παραγωγής και τυποποίησης ελιάς, ελαιολάδου και προϊόντων antipasti Κωνσταντόπουλος ή, όπως επίσης είναι γνωστή, Olymp.

Η επιχείρηση συστάθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. τον Αύγουστο του 1990, κατόπιν συνένωσης ομόρρυθμων εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων της οικογένειας των ιδρυτών της, που είχε αρχίσει να ασχολείται με την εμπορία ελιάς το 1956. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Olymp». Εδρεύει και έχει τις βασικές εγκαταστάσεις της στην Κατερίνη Πιερίας, στο ύψος του 3ου χλμ. της Εθνικής Οδού Κατερίνης-Λάρισας. Επίσης, διαθέτει έτερη βιομηχανική μονάδα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας. Οι εγκαταστάσεις της απλώνονται επί συνολικής έκτασης 70.000 τ.μ. και καταλαμβάνουν στεγασμένους χώρους της τάξεως των 15.000 τ.μ., με πέντε γραμμές παραγωγής. Είναι μέλος των Επιμελητηρίων Πιερίας και Μεσσηνίας.

Επεξεργάζεται, παράγει και τυποποιεί, κατά κύριο λόγο, βρώσιμες ελιές όλων των ελληνικών ποικιλιών, σε σακούλες εύκαμπτης συσκευασίας, γυάλινα βάζα, λευκοσιδηρά δοχεία, πλαστικά σκαφάκια και βαρέλια. Επίσης, extra παρθένο ελαιόλαδο και προϊόντα antipasti, όπως λαχανικά γεμιστά με τυρί, πιπεριές και τουρσιά, πάστες ελιάς, λιαστή ντομάτα και κάπαρη. Ειδικότερα για τις ελιές, επεξεργάζεται και τυποποιεί κυρίως ελιές Χαλκιδικής, Αμφισσας και Καλαμών, ολόκληρες, εκπυρηνωμένες, γεμιστές με πιπεριές, σκόρδο, αμύγδαλο, τουρσιά, λεμόνι, πορτοκάλι, λιαστή ντομάτα και τυριά. Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει και βιολογικές ελιές Καλαμών, καθώς και ελιές κομμένες σε φέτες και μαριναρισμένες. Ο ετήσιος όγκος της παραγωγής της κυμαίνεται μεταξύ 16.000-20.000 τόνων προϊόντων.

Η εταιρεία εξάγει το 90% και πλέον των προϊόντων της σε 50 περίπου χώρες και, κυρίως, στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Βραζιλία.

Σύμφωνα με τον 27ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η Κωνσταντόπουλος - Olymp κατέγραψε έσοδα 41,67 εκατ. ευρώ, έναντι 37,81 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 10,2% (+3,86 εκατ. ευρώ). To 95,9% των εσόδων της (39,98 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 4,1% (1,69 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και πρώτων υλών και την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, μόνο το 8,2% των εσόδων της (3,41 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, καθώς το 44,8% (18,66 εκατ. ευρώ) αντλήθηκε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο 47% (19,60 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε τρίτες χώρες. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,35% (+3,75 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές της σε τρίτες χώρες σημείωσαν αύξηση 21,3% (+3,44 εκατ. ευρώ), αποτελώντας τη βασική πηγή αύξησης των συνολικών εσόδων της.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά μία περίπου εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 9,14 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 8,59 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 6,5% ή 0,555 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των πωλήσεων. Περιόρισε το μεικτό της περιθώριο σε 21,9%, από 22,7% τη χρήση 2015-2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 1,3% (+0,08 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 6,26 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 16,3% (6,18 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, καθώς αυξήθηκαν σημαντικά οι δαπάνες διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας και, συγχρόνως, τα έκτακτα έσοδα και κέρδη της χρήσης ήταν μειωμένα κατά 0,38 εκατ. ευρώ, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της χρήσης 2015-2016.

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,55 εκατ. ευρώ (επίσης 0,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,21 εκατ. ευρώ (0,295 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 3,1% κερδών προ φόρων ύψους 5,50 εκατ. ευρώ (5,34 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένων κατά 2,3% καθαρών κερδών ύψους 3,86 εκατ. ευρώ (3,77 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 6,05 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 24,5% και 17,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 13,2% και τα καθαρά κέρδη το 9,3%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 17,2%, έναντι 16,7% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 36,42 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,3% (-0,48 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 4,08 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 30,2% (-1,77 εκατ. ευρώ) και στο σύνολό τους σχεδόν βραχυπρόθεσμες. Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (31,07 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 16,18 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (14,89 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 5,41 εκατ. ευρώ (5,18 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 15,73 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 24,6% (+3,11 εκατ. ευρώ), δοθέντος ότι συμπεριελάμβαναν μερίσματα πληρωτέα ύψους 6,50 εκατ. ευρώ (1,80 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η εταιρεία δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις 0,90 εκατ. ευρώ.

Στις 30.6.2017 τα ίδια κεφάλαιά της ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,26 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 20,68 εκατ. ευρώ (24,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 56,8% (65,8% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, καθώς είχε αποφασίσει τη διάθεση υψηλών μερισμάτων από αδιάθετα κέρδη παλαιότερων χρήσεων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 5,31 εκατ. ευρώ, έναντι 5,63 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,23 εκατ. ευρώ, έναντι 0,24 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,6 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που είχε λάβει για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Η Κωνσταντόπουλος - Olymp έχει πρόεδρο τον Λεων. Π. Κωνσταντόπουλο, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Προκ. Λ. Κωνσταντόπουλο και μέλος της διοίκησής της, μεταξύ άλλων, τον πρώην βουλευτή και υπουργό Γ. Λ. Κωνσταντόπουλο της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 245 εργαζόμενους, έναντι 223 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,52 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016-2017, έναντι 4,16 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τον Δεκέμβριο του 2016 αποφάσισε τη διανομή στους μετόχους της μερισμάτων 7,66 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015-2016 και προηγούμενων χρήσεων. Από αυτά διέθεσε στη διάρκεια της χρήσης 2,96 εκατ. ευρώ, έναντι 1,20 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016-2017 αντιστοιχούσαν σε 22.460 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν σε 15.760 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 25.550 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - OLYMP τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 361,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 51,95 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,4% των πωλήσεων και το 14,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 36,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,2% των πωλήσεων και το 17,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 26,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων και το 12,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 13 αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 50,75 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος και τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 41,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016-2017. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 13 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2006-2007.

Θεωρεί ότι στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 ανέβασε σημαντικά το μερίδιό της στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Αναμένει ότι θα επιτύχει περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της την τρέχουσα χρήση 2017-2018, λόγω επέκτασής της σε νέες αγορές στο εξωτερικό και διεύρυνσης της παραγωγικής της δυναμικότητας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - OLYMP

www.inr.gr, 30 Ιανουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS