inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανήλθαν σε 293,4 εκατ. ευρώ τα έσοδα της Σόγια Ελλάς τη χρήση 2016-2017Σημαντική αύξηση των πωλήσεων, κυρίως λόγω διεύρυνσης των εμπορικών δραστηριοτήτων της, αλλά και χαμηλότερη κερδοφορία, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η εταιρεία βιομηχανοποίησης ελαιούχων σπόρων και εμπορίας αγροτικών προϊόντων Σόγια Ελλάς.

Η επιχείρηση συστάθηκε τον Μάιο 1976. Εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Βουκουρεστίου και διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα με λιμενικές εγκαταστάσεις στα Ψαχνά Εύβοιας, όπου βρίσκονται και οι κεντρικές αποθήκες της.

Επίσης, διαθέτει υποκαταστήματα με ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους στη Χάλκη Λάρισας, το Ηράκλειο Κρήτης, το Θεσπρωτικό Πρέβεζας, τη ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης και μισθωμένους στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης και τη Γενισέα Ξάνθης.

Παράγει σογιέλαιο, σογιάλευρο, λεκιθίνη, ηλιέλαιο, άλλα σπορέλαια, τροπικά έλαια, φυτικά λίπη και μαργαρίνη. Παράλληλα, εμφιαλώνει σπορέλαια και ελαιόλαδο. Επίσης, εμπορεύεται δημητριακά, βαμβάκι και ελαιόλαδο, οφείλοντας σημαντικό ποσοστό του κύκλου εργασιών στις εμπορικές δραστηριότητές της. Ελέγχεται κατά 50% από πολυεθνικό οίκο του εξωτερικού και κατά το υπόλοιπο 50% από ελληνικά κεφάλαια. Αποτελεί επιχείρηση εντάσεως πρώτων υλών και εμπορευμάτων με διεθνείς τιμές και διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό με συμβάσεις παραγώγων συμβολαίων μελλοντικής εκτέλεσης, που σχετίζονται με εμπορεύματα.

Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και των Επιμελητηρίων Εύβοιας και Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με τον 40ό ισολογισμό της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 293,41 εκατ. ευρώ, έναντι 251,71 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 16,6% (+41,70 εκατ. ευρώ). Το 43,5% των εσόδων της (127,62 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 55,8%% (163,86 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και το υπόλοιπο 0,7% (1,93 εκατ. περίπου ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Ακόμη, το 21,8% των εσόδων της (63,88 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εξαγωγικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 78,2% (229,53 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων της στην ελληνική αγορά. Τα εξαγωγικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 177,2% (+27,83 εκατ. ευρώ), ενώ οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,4% (+13,87 εκατ. ευρώ). Επίσης, ενώ τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% (+3,68 εκατ. ευρώ), τα εμπορικά έκαναν άλμα 30,1% (+37,91 εκατ. ευρώ), καθώς η επιχείρηση είχε επιπρόσθετα έσοδα 29 εκατ. ευρώ από τη διάθεση 209.000 τόνων σκληρού σίτου (81.000 τόνοι την προηγούμενη χρήση) και 8,40 εκατ. ευρώ από τη διάθεση εκκοκκισμένου βάμβακος και βαμβακόσπορου.

Η εταιρεία οδηγήθηκε σε συμπίεση του συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 1,2 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 19,42 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 19,56 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-0,7% ή -0,145 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 6,6%, από 7,8% τη χρήση 2015-2016. Η συμπίεσή του αποδίδεται στην υψηλότερη συμμετοχή των χαμηλού περιθωρίου κέρδους πωλήσεων δημητριακών και στην ένταση του εγχώριου ανταγωνισμού στους τομείς των ιδιοπαραγόμενων πρωτεϊνούχων αλεύρων και σπορελαίων.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 10,4% (-1,57 εκατ. ευρώ), καθώς περιορίστηκαν σε 13,60 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 4,6% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6% (15,18 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, επηρεασμένα από την κάμψη των μεικτών κερδών και τον σχηματισμό υψηλών προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους και διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων. Το ισοζύγιο των έκτακτων κερδών και ζημιών ήταν αρνητικό κατά 0,43 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν θετικό κατά 0,34 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016-2017 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,21 εκατ. ευρώ (1,38 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 3,22 εκατ. ευρώ (3,02 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων 9,41 εκατ. ευρώ και 6,57 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, έναντι ανάλογων κερδών 11,07 εκατ. ευρώ και 7,24 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, μειωμένων κατά 15% (-1,66 εκατ. ευρώ) και 9,3% (-0,68 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 13,7% και 9,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3,2% και τα καθαρά κέρδη το 2,2%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10,1%, έναντι 11,5% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 134,30 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,9% (+2,53 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 10,62 εκατ. ευρώ (-14,7% ή -1,83 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 49,06 εκατ. ευρώ, κατά 89,4% βραχυπρόθεσμες με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3,1% (+1,52 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (119,44 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 61,11 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (58,33 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 21,54 εκατ. ευρώ (17,41 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016), καθώς η επιχείρηση έχει επιλέξει να διακρατεί υψηλά ρευστά διαθέσιμα, με σκοπό την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων. Στις λοιπές υποχρεώσεις της συμπεριλαμβάνονταν μερίσματα πληρωτέα ύψους 2,59 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 64,49 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 0,9% (+0,55 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 13,20 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 69,81 εκατ. ευρώ (67,83 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 52% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (51,5% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 13,57 εκατ. ευρώ, έναντι 14,66 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Οι επενδύσεις της χρήσης απορρόφησαν 0,43 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις ποσού 0,93 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν συμμετοχή με μερίδια 35,65% στην εταιρεία Φούρνοι Αττικής, 50% στην κυπριακή ναυτιλιακή M. D. Soya Cyprus, 0,94% στην εμπορική και βιομηχανική εταιρεία ελαιουργικών προϊόντων Κορέ και 100% στη ναυτιλιακή Vergina Towing.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 3,59 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 210,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,9% των πωλήσεων και το 13,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 117,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,3% των πωλήσεων και το 18,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη άνω των 80,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,3% των πωλήσεων και το 13% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 142,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 420,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007-2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 12,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007-2008. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 220,8 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2010-2011.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο τη Μαρία Σ. Δημητρίου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Σ. Βιττώρια. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 294 εργαζόμενους, έναντι 283 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,50 εκατ. ευρώ, έναντι 9,17 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,98 εκατ. ευρώ, έναντι 1,07 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Από τα κέρδη της χρήσης 2015-2016 είχε εγκρίνει μέρισμα 3,07 εκατ. ευρώ στους μετόχους της και αμοιβές 0,28 εκατ. ευρώ στη διοίκηση και το προσωπικό της. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 αντιστοιχούσαν σε 46.270 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 32.020 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν σε 22.330 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δηλώνει ότι κατά τη χρήση 2016-2017, όπως και στην προηγούμενη, επικεντρώθηκε στη βελτίωση των ήδη παραγόμενων προϊόντων, επιδιώκοντας την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας και της αποδοτικότητάς τους, επιφυλασσόμενη να διαθέσει σε επόμενη φάση πόρους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Στη διάρκεια του τριμήνου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2017 ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία της κυμάνθηκαν, όπως αναφέρει, σε ικανοποιητικά επίπεδα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 1 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS