inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επενδύσεις, με στόχο ετήσιες πωλήσεις 25 εκατ. ευρώ, υλοποιεί η βιομηχανία τροφίμων PelopacΕπενδύσεις της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ σε γραμμές παραγωγής και συναφή εξοπλισμό, με στόχο να ανεβάσει τις ετήσιες πωλήσεις της στο επίπεδο τουλάχιστον των 25 εκατ. ευρώ, έχει ξεκινήσει και προτίθεται να ολοκληρώσει ως το 2020 η εξαγωγική βιομηχανία επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων και παραγωγής ειδών διατροφής Pelopac.

Η επιχείρηση παρουσιάζει εκρηκτική αύξηση πωλήσεων τα τελευταία χρόνια, αντλεί τα 2/3 και πλέον των εσόδων της από την αγορά των ΗΠΑ και φιλοδοξεί να επεκταθεί δυναμικά τα επόμενα χρόνια στις αγορές του Καναδά και της Γερμανίας. Οι επόμενες πιο σημαντικές αγορές της, μετά τις ΗΠΑ, είναι αυτές της Αυστραλίας και της Βρετανίας, από τις οποίες μερικές χρονιές αντλεί ακόμη και το 30% των εσόδων της. Πραγματοποιεί εξαγωγές, επίσης, σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, σε σκανδιναβικές χώρες και στη Νότιο Αφρική, ενώ το 2017 εγκαινίασε εξαγωγές στη Νότιο Κορέα.

Επεξεργάζεται και τυποποιεί, κυρίως, ελιές σε βάζα και πλαστικές συσκευασίες, καθώς και πάστα ελιάς, πολτό πιπεριάς με φέτα, μελιτζανοσαλάτες και άλλα, συναφή spreads και γλυκίσματα, με ετικέτες λιανεμπορικών επιχειρήσεων και άλλων πελατών της, στους οποίους συγκαταλέγεται και η αεροπορική εταιρεία Easyjet. Το σύνολο σχεδόν των προϊόντων της έχει βάση την ελιά, την πιπεριά και τουρσιά.

Η Pelopac συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 1993 ως Α.Ε. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της, επί οικοπέδου 15.190 τ.μ., στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ προ ημερών, το έτος αυτό η εταιρεία κατέγραψε διψήφια ποσοστιαία αύξηση των εσόδων της, σε συνέχεια ακόμη σημαντικότερης αύξησης που είχαν παρουσιάσει το 2015. Συγχρόνως, ενίσχυσε αισθητά την κερδοφορία της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 23ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 17,31 εκατ. ευρώ, από 14,77 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 17,2% σε ποσοστό ή 2,53 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 90,5% των εσόδων της (15,67 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 7,8% (1,35 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση πρώτων υλών και συναφείς εμπορικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και το υπόλοιπο 1,7% (0,29 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Επίσης, μόνο το 4,6% των εσόδων της (0,79 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, καθώς το 16,5% (2,86 εκατ. ευρώ) αντλήθηκε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο 78,9% (13,66 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε τρίτες χώρες. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 21,75% (+2,80 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές της σε τρίτες χώρες σημείωσαν αύξηση 16,6% (+1,95 εκατ. ευρώ) και σε ευρωπαϊκές χώρες αύξηση 38,6% (+0,80 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 2,35 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 1,91 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 22,8% (+0,44 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 0,7 της εκατοστιαίας μονάδας και ανήλθε σε 13,6%, από 12,9% το 2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 29,5% (+0,38 εκατ. ευρώ), ανήλθαν σε 1,68 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 9,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 8,8% (1,30 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,29 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,28 εκατ. ευρώ (0,265 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,11 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι κερδών προ φόρων 0,78 εκατ. ευρώ, αυξημένων κατά 42,3% (+0,33 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 0,68 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,53 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένων κατά 29,2% (+0,15 εκατ. ευρώ), καθώς η φορολογική επιβάρυνση συμπεριέλαβε βεβαιωθέντες φόρους και προσαυξήσεις που προέκυψαν από την περαίωση ελέγχων για τις χρήσεις 2007-2011 τον Απρίλιο του 2016. Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,40 εκατ. ευρώ, έναντι 1,04 εκατ. ευρώ το 2015 (+35,3%).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 34,8% και 21,3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,4% και τα καθαρά κέρδη το 3,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 14,1%, έναντι 12,1% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 11,91 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10,9% (+1,17 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 είχαν ανέλθει σε 3,44 εκατ. ευρώ (2,95 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 28,8% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (27,5% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις 5,45 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 85,1% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 4,8% (+0,25 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,40 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,06 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (7,34 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,33 εκατ. ευρώ, από 0,71 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 8,48 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,8% (+0,69 εκατ. ευρώ). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις 3,32 εκατ. ευρώ υπέρ της Eurobank για διασφάλιση δανείων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 3,47 εκατ. ευρώ, έναντι 2,98 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, παρά τις αποσβέσεις της χρήσης, λόγω νέων επενδύσεων. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 0,77 εκατ. ευρώ, έναντι 0,50 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,32 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας τροφίμων PELOPAC τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 108,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 7,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,2% των πωλήσεων και το 8,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,1% των πωλήσεων και το 7,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,1% των πωλήσεων και το 3,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 5,6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις υπόλοιπες τέσσερις (2006-2009). Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 17,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,4 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 3,7 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2011.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Σωτ. Σ. Κιτριλάκη και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Σ. Κωνσταντινίδη των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 154 εργαζόμενους, έναντι 119 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,72 εκατ. ευρώ, έναντι 2,09 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,15 εκατ. ευρώ. Επίσης, διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,20 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2016 επίσης είναι 0,20 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 7.250 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν σε 4.430 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 10.930 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεών της, το 2020, θα είναι σε θέση να επιτύχει κύκλο εργασιών τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ ετησίως, καθώς προωθεί την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας κατά 50%.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: PELOPAC

www.inr.gr, 2 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS