inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 2012-2013

Φόρτος εργασίας στη βιομηχανία νωπών οπωροκηπευτικών, που εμφάνισε ζημιές το 2012

Κάμψη των πωλήσεων και ζημιές, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, κατέγραψαν το 2012, ως σύνολο, οι ελληνικές βιομηχανίες διαλογής και τυποποίησης φρούτων και λαχανικών, οι οποίες ωστόσο το 2013 αυξάνουν σημαντικά τον όγκο των εργασιών και των εξαγωγών τους, επιστρέφοντας πιθανώς σε κερδοφόρα αποτελέσματα.

Οι εξαγωγές ελληνικών οπωροκηπευτικών το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους παρουσίασαν μέση αύξηση, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά 14,6% σε όγκο και κατά 21,8% σε αξία, αντανακλώντας βελτίωση του προϊοντικού μείγματος και, ενδεχομένως, βελτιωμένα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων του τομέα. Ειδικότερα στα φρούτα η αύξησή τους ανέρχεται σε 18,6% σε όγκο και σε 24% σε αξία, ενώ στα λαχανικά οι αντίστοιχες επιδόσεις είναι 2,5% και 16,3%.

«Παρ' όλο που ο όγκος των εξαγωγών στο πρώτο τετράμηνο ευνοήθηκε και από την αυξημένη για συγκυριακούς λόγους ζήτηση σε ορισμένες χώρες και θα επηρεαστεί αρνητικά στη συνέχεια από τη μειωμένη συγκομιδή ροδακίνων, πιστεύουμε ότι και σε ετήσια βάση οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών θα σημειώσουν άνοδο», ανέφερε ο Γιώργος Πολυχρονάκης, εμπειρογνώμονας του Συνδέσμου των ελληνικών επιχειρήσεων του τομέα IncoFruit Hellas, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο ίδιος πιθανολογεί, συγχρόνως, ότι η στενότητα των διαθέσιμων κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ποιοτικές απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς, θα επιταχύνουν τις ανακατατάξεις στην ελληνική βιομηχανική αγορά νωπών οπωροκηπευτικών. Αναμένεται, εξάλλου, ότι συν τω χρόνω θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή διατάξεις που θα επιβάλλουν τη διακίνηση μόνο τυποποιημένων προϊόντων του τομέα.

Η εξαγωγική επέκταση επιτυγχάνεται έως τώρα, καθώς φαίνεται, με απώλειες για αρκετές από τις επιχειρήσεις του τομέα, που καταγράφουν συμπίεση των λειτουργικών περιθωρίων κέρδους ή και ζημιές. Ακόμη και παραδοσιακές, μεγάλες εταιρείες φαίνεται να κλονίζονται, σε βαθμό που να μην παρουσιάζουν καν ισολογισμούς, καθώς τα «κανόνια» στην αγορά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ενώ ορισμένες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές είναι ιδιαιτέρως υποτονικές και αξιώνουν την παροχή μεγαλύτερων πιστώσεων, υπονομεύοντας περαιτέρω τη δυσχερή χρηματοοικονομική θέση σειράς επιχειρήσεων του τομέα.

Ο τομέας εμφάνισε το 2012 ως σύνολο, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 10% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (19,7 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 4,9% των συνολικών εσόδων του (5,2% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 5% και σταθεροποίησης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (17,4% και τα δύο έτη). Η συρρίκνωση των συνολικών κερδών σε λειτουργικό επίπεδο, που οδήγησε σε αυξημένες τελικές ζημιές, οφείλεται προφανώς στις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες που συνεπάγεται η εξαγωγική επέκταση των επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, αρνητικά επέδρασαν η αύξηση του χρηματοδοτικού κόστους και των προβλέψεων για επισφάλειες και συναφείς εμπορικούς κινδύνους.

Οι συνολικές πωλήσεις 63 ΑΕ και ΕΠΕ βιομηχανικού χαρακτήρα του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 399,4 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 19,5 εκατ. ευρώ (-5%). Προφανώς, η εξαγωγική επέκταση συνοδεύεται από απώλειες αυτών των επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά, όπου η συνολική εισαγωγική διείσδυση βαίνει μειούμενη, αλλά αυξάνεται το μερίδιο των αποκλειστικά ή εν πολλοίς εισαγωγικών, εμπορικών εταιρειών διαλογής και διάθεσης επαρκώς ή ανεπαρκώς τυποποιημένων φρούτων και λαχανικών. Μείωση των πωλήσεων παρουσίασαν ωστόσο μόνο οι 32 από τις 63 επιχειρήσεις, δηλαδή σχεδόν μία στις δύο, καθώς οι υπόλοιπες 31 τις αύξησαν.

Οι 63 αυτές βιομηχανικές κατά βάση εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 360 εκατ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 69,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5% (-3,5 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 19,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10% (-2,2 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 4,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 33% (-2,2 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 1,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,6% το 2011.

  • Ζημιές προ φόρων δύο εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 2,8 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,8 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -0,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού +0,1% το 2011.

  • Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,9 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 2,1 εκατ. ευρώ (ζημιές 2,8 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -1,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,7% το 2011.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν πάντως, οριακά έστω, οι (μισές) 32 από τις 63 επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες (μισές) 31, οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 63 επιχειρήσεων (134,2 εκατ. ευρώ) είναι κατά 2% αυξημένα το 2012 (+2,2 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων, σε συνθήκες μείωσης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (360 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 2% (-8 εκατ. ευρώ). Για τον λόγο που προαναφέρθηκε η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια του τομέα αυξήθηκε σε 37,3% το 2012, από 35,9% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (225,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 4,3% (-10,2 εκατ. ευρώ), με μεγαλύτερη μείωση όμως των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, με συνέπεια να εξασθενήσει η κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, την Icap Group, το www.inr.gr και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες οφείλουν σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους σε καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών, αλλά και σε αμιγώς εμπορικές ή και εισαγωγικές δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά στον ίδιο τομέα ή στην αγορά γεωργικών εφοδίων.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω επιχειρήσεις οι Ενώσεις Συνεταιρισμών, ούτε άλλες, κατά βάση εμπορικές και ως επί το πλείστον εισαγωγικές εταιρείες διάθεσης συσκευασμένων νωπών οπωροκηπευτικών.

Αναλυτικότερα, οι 63 αυτές επιχειρήσεις, που έχουν βιομηχανικό χαρακτήρα και κύριο αντικείμενο τη συγκέντρωση, διαλογή, τυποποίηση και διάθεση νωπών οπωροκηπευτικών και συναφών αγροτικών προϊόντων, κατέγραψαν:

Η ΑΓΙΑΣΜΑ AΕ (εδρεύει και έχει τη μονάδα της στην Καβάλα) έσοδα 0,89 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,02 εκατ. ευρώ) κατά 12,1%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,21 εκατ. ευρώ (0-,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,21 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,71 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,38 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,8%.

Η ΑΓΡΟΦΡΟΥΤ ΕΛΛΑΣ Β. ΠΑΝΤΑΖΗΣ AΒΕE (Ηλεία) έσοδα 12,78 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (9,92 εκατ. ευρώ) κατά 28,9%, EBITDA 0,67 εκατ. ευρώ (-0,19 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,24 εκατ. ευρώ (-0,45 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,09 εκατ. ευρώ (-0,51 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 8,62 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,50 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,8%.

Η ΑΛΕΞ AE ΨΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ (Ημαθία) έσοδα 8,80 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (8,34 εκατ. ευρώ) κατά 5,5%, EBITDA 0,48 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 10,63 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,37 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,5%.

Η ΑΛΚΥΩΝ ΑΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Καβάλα) έσοδα 7,06 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (7,86 εκατ. ευρώ) κατά 10,2%, EBITDA 0,62 εκατ. ευρώ (0,61 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,56 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,44 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,7%.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΒΕΑΕ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (Ημαθία) έσοδα 6,76 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (14,20 εκατ. ευρώ) κατά 52,4%, EBITDA 1,04 εκατ. ευρώ (1,40 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,09 εκατ. ευρώ (0,63 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,37 εκατ. ευρώ (0,61 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 14,71 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 7,65 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,1%.

Η ΑΝΥΦΙ ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ AE (Αργολίδα) έσοδα 10,24 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (11,65 εκατ. ευρώ) κατά 12,1%, EBITDA 0,62 εκατ. ευρώ (0,77 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,35 εκατ. ευρώ (0,49 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,26 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,32 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,55 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,8%.

Η ΑΡΔΑΣ FROST ΨΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΑΕ (Έβρο) έσοδα 2,13 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,20 εκατ. ευρώ) κατά 3,1%, EBITDA 0,22 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,015 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,38 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,46 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,4%.

Η ΑΣΠΕΡΣΑ ΕΠΕ (Χανιά) έσοδα 3,51 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,24 εκατ. ευρώ) κατά 8,3%, EBITDA 0,21 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,10 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,84 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,74 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,5%.

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΕ (Λασίθι) έσοδα 2,08 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,89 εκατ. ευρώ) κατά 10,1%, EBITDA 0,20 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,08 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,54 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,72 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 12,7%.

Η ΒΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Λασίθι) έσοδα 0,33 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,57 εκατ. ευρώ) κατά 42,0%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,33 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,04 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,0%.

Η ΒΙΟΚΗΠ ΑΕ (Πρέβεζα) έσοδα 2,90 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,68 εκατ. ευρώ) κατά 328,2%, EBITDA 0,31 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,07 εκατ. ευρώ (-0,19 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,07 εκατ. ευρώ (-0,19 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,62 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,84 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,9%.

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ (Ηράκλειο) έσοδα 2,43 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,93 εκατ. ευρώ) κατά 17,2%, EBITDA 0,18 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,78 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,49 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,5%.

Η Γ.Ε.Ο.Κ. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΕ (Καστοριά) έσοδα 3,73 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,25 εκατ. ευρώ) κατά 65,9%, EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,46 εκατ. ευρώ (-0,89 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,46 εκατ. ευρώ (-0,89 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,25 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -16,96 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,7%.

Η ΓΙΑΛΑΜΑΣ Α. ΑΕΒΕ (Φλώρινα) έσοδα 3,51 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,98 εκατ. ευρώ) κατά 17,6%, EBITDA 0,31 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,16 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,10 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,46 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,06 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,8%.

Η ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Γ. ΑΒΕΕ (Ηράκλειο) έσοδα 16,69 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (12,05 εκατ. ευρώ) κατά 38,5%, EBITDA 0,35 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (-0,24 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (-0,50 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 9,53 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 7,61 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,7%.

Η ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΕ (Θεσσαλονίκη - Δράμα) έσοδα 4,85 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,38 εκατ. ευρώ) κατά 43,7%, EBITDA -1,65 εκατ. ευρώ (-0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -3,09 εκατ. ευρώ (-2,13 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -3,09 εκατ. ευρώ (-2,13 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 29,05 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 16,42 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -5,7%.

Η Ε.Π.Α.Κ. ΑE (Λασίθι) έσοδα 2,25 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,02 εκατ. ευρώ) κατά 25,5%, EBITDA -0,06 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,12 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,12 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,50 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,83 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -4,1%.

Η ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ (Πιερία) έσοδα 3,67 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,27 εκατ. ευρώ) κατά 12,3%, EBITDA 0,47 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,08 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,91 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,34 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,5%.

Η ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Αττική - Δράμα) έσοδα 7,26 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (4,86 εκατ. ευρώ) κατά 49,3%, EBITDA 1,12 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,82 εκατ. ευρώ (-1,51 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,82 εκατ. ευρώ (-1,62 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 18,19 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 5,77 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,2%.

Η ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (Καβάλα) έσοδα 1,23 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (σχεδόν 1,25 εκατ. ευρώ) κατά 1,1%, EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά αρνητικά κέρδη προ φόρων (0,03 εκατ. ευρώ το 2011) και οριακά αρνητικά καθαρά κέρδη (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,70 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,09 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -0,9%.

Η ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ - ΜΠΟΥΛΙΤΣΑΚΗΣ FRUITLINE AEE (Χανιά - Λασίθι) έσοδα 19,87 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (22,17 εκατ. ευρώ) κατά 10,4%, EBITDA 0,79 εκατ. ευρώ (1,55 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,38 εκατ. ευρώ (1,28 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,30 εκατ. ευρώ (1,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,33 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,00 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,7%.

Η ΚΑΤΣΑΓΚΙΩΤΗΣ Γ. ΑΕ (Καβάλα) έσοδα 4,21 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,80 εκατ. ευρώ) κατά 12,3%, EBITDA 0,17 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,10 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,49 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,42 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,8%.

Η ΚΕΣΙΔΗ ΑΦΟΙ CROM AE ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (Ημαθία) έσοδα 11,17 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (9,06 εκατ. ευρώ) κατά 23,3%, EBITDA 0,94 εκατ. ευρώ (1,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,48 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,46 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,84 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 5,94 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,7%.

Η ΛΑΓΑΚΗΣ Δ. ΦΡΟΥΤΥΚΟΜ AE (Ροδόπη) έσοδα 6,06 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (5,05 εκατ. ευρώ) κατά 20,0%, EBITDA 0,19 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,13 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,10 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,76 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,17 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,0%.

Η ΛΙΛΤΣΗΣ Κ. - Ι. ΘΕΟΔΟΣΙΔΗΣ ΑΓΡΟΚΗΠΟΣ ΕΠΕ (Πέλλα) έσοδα 0,79 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,95 εκατ. ευρώ) κατά 17,0%, EBITDA 0,10 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,10 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,68 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,6%.

Η ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ Π. & Α. MIMIS ΕΠΕ (Αττική - Λακωνία) έσοδα 4,70 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,75 εκατ. ευρώ) κατά 18,2%, EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,62 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,02 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,8%.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΕ (Λάρισα) έσοδα 0,23 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,37 εκατ. ευρώ) κατά 38,3%, EBITDA -0,04 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,23 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,17 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -17,0%.

Η ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Κορινθία) έσοδα 0,42 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (7,66 εκατ. ευρώ) κατά 94,5%, EBITDA -0,46 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,47 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,70 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,00 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,77 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -7,6%.

Η ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΦΟΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ AΒΕE (Αργολίδα - Χαλκιδική), μεγαλύτερη εταιρεία του τομέα βάσει των πωλήσεων και πλέον κερδοφόρος, έσοδα 40,65 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (40,34 εκατ. ευρώ) κατά 0,8%, EBITDA 4,50 εκατ. ευρώ (2,31 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 3,53 εκατ. ευρώ (2,00 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 2,77 εκατ. ευρώ (1,88 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 20,15 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 14,88 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 22,3%.

Η ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (Λακωνία) έσοδα 0,24 εκατ. ευρώ, πολλαπλάσια εκείνων του 2011 (σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ), EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), κέρδη προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,14 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,84 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,0%.

Η ΝΑΤΟΥΡΑΛ ΑΒΕΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Ηράκλειο) έσοδα 1,18 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,86 εκατ. ευρώ) κατά 38,2%, οριακά θετικά EBITDA (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (-0,13 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,24 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,46 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,1%.

Η ΝΕΦΕΛΗ ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Πέλλα) έσοδα 16,26 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (17,03 εκατ. ευρώ) κατά 4,5%, EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (μηδενικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,03 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,57 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,6%.

Η ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Αρκαδία) έσοδα 2,09 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,15 εκατ. ευρώ) κατά 33,7%, EBITDA -0,52 εκατ. ευρώ (-0,34 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,61 εκατ. ευρώ (-0,55 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,61 εκατ. ευρώ (-0,55 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,99 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,07 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -17,4%.

Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Β. ΑE (Καβάλα) έσοδα 3,39 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,56 εκατ. ευρώ) κατά 25,7%, EBITDA 0,22 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,51 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,86 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,9%.

Η ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΦΡΟΥΤΑ ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ηλεία) έσοδα 33,51 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (46,01 εκατ. ευρώ) κατά 27,2%, EBITDA -0,18 εκατ. ευρώ (1,68 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,89 εκατ. ευρώ (-0,27 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,91 εκατ. ευρώ (-0,31 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 38,25 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 7,38 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -0,5%.

Η ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - PANPROD AE (Μεσσηνία) έσοδα 1,72 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,40 εκατ. ευρώ) κατά 28,6%, EBITDA 0,20 εκατ. ευρώ (επίσης 0,20 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,89 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,48 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,0%.

Η ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ - ΡΕΒΑΣ ΑΕ (Ηράκλειο) έσοδα 4,04 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,60 εκατ. ευρώ) κατά 12,3%, EBITDA 0,13 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (0,015 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,41 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,19 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,8%.

Η ΠΕΝΤΕ - ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΑΕ (Αργολίδα) έσοδα 2,55 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,63 εκατ. ευρώ) κατά 29,8%, EBITDA 0,06 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,05 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,81 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,0%.

Η ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ Λ. - Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ AE (Ηράκλειο) έσοδα 18,67 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (13,47 εκατ. ευρώ) κατά 38,5%, EBITDA 0,36 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,06 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,27 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,97 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,8%.

Η ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Κ. ΑΕ (Ηλεία) έσοδα 3,67 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,26 εκατ. ευρώ) κατά 12,7%, EBITDA 0,27 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,10 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (επίσης 0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,84 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,48 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,6%.

Η ΠΟΥΛΗΣ Γ. ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΠΕ (Ηλεία) έσοδα 0,97 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,77 εκατ. ευρώ) κατά 25,1%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,77 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,49 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,2%.

Η ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΕ (Βοιωτία) έσοδα 2,29 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,51 εκατ. ευρώ) κατά 51,5%, EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,06 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,06 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,43 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,94 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,0%.

Η ΡΟΔΩΝΑΣ ΑΕ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Κιλκίς) έσοδα 0,40 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,22 εκατ. ευρώ) κατά 83,1%, EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,63 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,31 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,2%.

Η ΣΑΜΑΡΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕ (Ηλεία) έσοδα 1,69 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,53 εκατ. ευρώ) κατά 10,5%, EBITDA 0,12 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (επίσης οριακά θετικά το 2011) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (επίσης οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,92 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,35 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,2%.

Η ΣΟΥΡΣΟΣ AE (Αργολίδα) έσοδα 9,21 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (9,69 εκατ. ευρώ) κατά 5,0%, EBITDA 0,28 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,09 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,09 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,01 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,44 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,5%.

Η ΣΠΥΡΟΥ Ε. ΑΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Βοιωτία) έσοδα 1,85 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,36 εκατ. ευρώ) κατά 21,6%, EBITDA 0,19 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,10 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,09 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,28 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,34 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 14,5%.

Η ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ Χ. ΑΕ (Λασίθι) έσοδα 4,47 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,67 εκατ. ευρώ) κατά 4,3%, EBITDA 0,14 εκατ. ευρώ (επίσης 0,14 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,17 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,60 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,3%.

Η ΣΧΟΤΜΑΝ Ε. AEΒΕ (Καβάλα) έσοδα 4,03 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,92 εκατ. ευρώ) κατά 2,8%, EBITDA 0,57 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (-0,56 εκατ. ευρώ) και οριακά αρνητικά καθαρά κέρδη (-0,57 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,91 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,08 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,6%.

Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΕ (Ηλεία) έσοδα 6,68 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (6,11 εκατ. ευρώ) κατά 9,4%, EBITDA 0,50 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,92 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,57 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,1%.

Η ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ (Κορινθία) έσοδα 1,37 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,20 εκατ. ευρώ) κατά 14,6%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (-0,18 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (-0,18 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,23 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,70 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,9%.

Η ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Θ. ΑΕ (Λάρισα) έσοδα 7,16 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (8,86 εκατ. ευρώ) κατά 19,2%, EBITDA -0,01 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,28 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,28 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,50 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,66 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -0,1%.

Η ΧΡΥΣΑΝΙΔΗ ΑΦΟΙ AE (Καβάλα) έσοδα 4,55 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,32 εκατ. ευρώ) κατά 14,5%, EBITDA 0,22 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,07 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,81 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,39 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 12,1%.

Η ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕΒΕ (Κορινθία) έσοδα 4,73 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,75 εκατ. ευρώ) κατά 14,1%, EBITDA 0,33 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,06 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,94 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,54 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 17,1%.

Η AGREXPO ΑΕ (Μεσσηνία) έσοδα 4,64 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,49 εκατ. ευρώ) κατά 15,5%, EBITDA 0,48 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,16 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,11 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,85 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,42 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 12,5%.

Η AGROSKY AE ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Πέλλα - Ημαθία, παράλληλα εμπορίας άλλων ειδών) έσοδα 10,59 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (15,66 εκατ. ευρώ) κατά 32,4%, EBITDA 0,23 εκατ. ευρώ (0,60 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,20 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,20 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 13,28 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,76 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,8%.

Η EUROCATERING AE (Αττική) έσοδα 12,01 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (12,96 εκατ. ευρώ) κατά 7,4%, EBITDA 0,84 εκατ. ευρώ (0,89 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,23 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 9,54 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,02 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,8%.

Η EVA FRUIT ΥΙΟΙ Ι. ΚΑΤΕΜΙΔΗ ΑΒΕΕ (Ημαθία) έσοδα 3,68 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,20 εκατ. ευρώ) κατά 14,9%, EBITDA 0,12 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,12 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,51 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,9%.

Η GREENFOOD AE (Θεσσαλονίκη) έσοδα 6,25 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (7,21 εκατ. ευρώ) κατά 13,3%, EBITDA 0,45 εκατ. ευρώ (0,73 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,55 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,91 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,9%.

Η HELLENIC FARM ABEE ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (Καρδίτσα) έσοδα 3,10 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,99 εκατ. ευρώ) κατά 3,8%, EBITDA 0,87 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (0,10 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,54 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,05 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,44 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 28,6%.

Η HELLENIC FARMING ΑΕ (Θεσσαλονίκη - Ημαθία) έσοδα 5,00 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,15 εκατ. ευρώ) κατά 3,0%, EBITDA 0,19 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,08 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,11 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,59 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,19 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,1%.

Η PAPPAS FRUIT AE (Άρτα) έσοδα 1,01 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,20 εκατ. ευρώ) κατά 2,8%, EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,015 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,53 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,02 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,3%.

Η PROTO ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ ΑΕ (Θεσσαλονίκη - Πέλλα, Πιερία) έσοδα 22,19 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (21,70 εκατ. ευρώ) κατά 2,2%, EBITDA 1,17 εκατ. ευρώ (1,52 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,09 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,09 εκατ. ευρώ (-0,57 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 17,04 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 7,37 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,9%.

Η SANI ΑΕ (Ημαθία) έσοδα 3,52 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,83 εκατ. ευρώ) κατά 92,6%, EBITDA 0,28 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,17 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,14 εκατ. ευρώ (επίσης 0,14 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,19 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,90 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,7%.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 63 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε στο 5,5% το 2012, από 6% το 2011.

Χ.Κ.

Πρώτη δημοσίευση: ΑΠΕ, 9 Αυγούστου 2013ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS