inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της η Ωμέγα Ορυζόμυλοι ΜεσσηνίαςΜε τη διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων της και στοχευμένες ενέργειες μείωσης του κόστους και των λειτουργικών δαπανών της αντιμετωπίζει την ένταση του ανταγωνισμού η πελοποννησιακή βιομηχανία ρυζιών και οσπρίων, καθώς και τροφών για ζώα συντροφιάς Ωμέγα Ορυζόμυλοι Μεσσηνίας.

Η επιχείρηση επεξεργάζεται, τυποποιεί και εμπορεύεται ρύζια και όσπρια, τα οποία διατίθενται κυρίως συσκευασμένα και φέρουν τις εμπορικές επωνυμίες «Ωμέγα Special» και «Ωμέγα Classic». Επίσης, συσκευάζει άχνη ζάχαρης. Ακόμη, ο όγκος της παραγωγής και η γκάμα των προϊόντων και εμπορευμάτων της περιλαμβάνει τροφές και αξεσουάρ για κατοικίδια ζώα, που φέρουν τις εμπορικές επωνυμίες «Le Chef», «Breed Line» «Brekkies», «Choky» και «Jump»

Η Ωμέγα Ορυζόμυλοι Μεσσηνίας συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 ως Α.Ε., αποτελώντας διάδοχο σχήμα προϋπάρχουσας από το 1978 ομοειδούς εταιρείας με την επωνυμία Αφοί Κωνσταντακόπουλοι ΟΕΒΕ. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της, με έξι γραμμές παραγωγής και συναφείς στεγασμένους χώρους 7.500 τ.μ. επί οικοπέδου 15.00 τ.μ., στη Βιομηχανική Περιοχή της Καλαμάτας στον νομό Μεσσηνίας. Διαθέτει ιδιόκτητο στόλο 24 φορτηγών ξηρού φορτίου και υποκαταστήματα, τα οποία λειτουργούν ως κέντρα διανομής, στον Ασπρόπυργο Αττικής και στην περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, με αποθηκευτικούς χώρους 3.500 τ.μ. και 1.200 τ.μ., αντιστοίχως. Πραγματοποιεί εξαγωγές σε άλλες βαλκανικές χώρες και στην Ισπανία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Αρχικά, ασχολήθηκε μόνο με την επεξεργασία και εμπορία ρυζιών και οσπρίων. Επεκτάθηκε στην αγορά τροφών και αξεσουάρ για ζώα συντροφιάς το 2005, αποκτώντας εμπορικά σήματα από τρίτη εταιρεία. Υλοποίησε σχετική παραγωγική επένδυση το 2007, ενώ από το 2009 αντιπροσωπεύει παρόμοια προϊόντα της ισπανικής εταιρείας Affinity Petcare.

Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα των μονάδων της ανέρχεται σε 10.000 τόνους ρυζιών, 7.000 συσκευασμένων οσπρίων, 1.800 τόνους άχνης ζάχαρης και 6.000 τόνους ζωοτροφών σε μικρές συσκευασίες.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ προ ημερών, το έτος αυτό η εταιρεία κατέγραψε κάμψη των εσόδων της για τρίτο συνεχόμενο έτος. Συγχρόνως, δεν μπόρεσε να ενισχύσει την κερδοφορία της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πέμπτο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2016 περιορίστηκαν σε 21,25 εκατ. ευρώ, από 21,52 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 1,2% σε ποσοστό ή 0,26 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Η κάμψη των εσόδων αποδίδεται από την εταιρεία στην ύφεση της εγχώριας αγοράς και στην ένταση του ανταγωνισμού. Το 59,7% των εσόδων της (12,68 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 39,5% (8,40 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και το υπόλοιπο 0,8% (0,17 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,9% (+0,11 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 4,78 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 4,49 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 6,4% (+0,29 εκατ. ευρώ). Το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 22,5%, από 20,9% το 2015, ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρει, στοχευμένων ενεργειών μείωσης του κόστους και οικονομιών κλίμακας.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 8,4% (-0,06 εκατ. ευρώ), διαμορφώθηκαν σε 0,67 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 3,2% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,4% (0,73 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, κυρίως για τον λόγο ότι οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 0,36 εκατ. ευρώ (σε 1,07 εκατ. ευρώ, από 0,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Συγχρόνως, η χρήση επιβαρύνθηκε με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,175 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2015) και λοιπά έκτακτα έξοδα και ζημιές 0,13 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ), που αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, προβλέψεις για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,23 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,38 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι κερδών προ φόρων 0,185 εκατ. ευρώ, μειωμένων κατά 67% (-0,12 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν μόλις 1.000 ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 66.000 ευρώ το 2015. Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,295 εκατ. ευρώ, έναντι 0,40 εκατ. ευρώ το 2015 (-26,2%).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 0,9%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 0,3%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 3,7%, έναντι 4,2% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 18,15 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,6% (+0,79 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,30 εκατ. ευρώ, ήταν ύψους 6,46 εκατ. ευρώ (6,48 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 35,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (37,4% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις 6,45 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 91,2% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 19,3% (+1,05 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,50 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,06 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (10,98 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 1,50 εκατ. ευρώ για εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ύψους 3,90 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,68 εκατ. ευρώ, από 0,65 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 11,68 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,5% (+0,81 εκατ. ευρώ). Στις λοιπές υποχρεώσεις της περιελάμβανε μερίσματα πληρωτέα 0,24 εκατ. ευρώ. Επί ακινήτων της είχε παραχωρήσει δικαίωμα πρώτης υποθήκης στο Ελληνικό Δημόσιο για εξασφάλιση δυο μακροπρόθεσμων δανείων συνολικού ποσού 1,025 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 4,40 εκατ. ευρώ, έναντι 4,37 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, παρά τις αποσβέσεις της χρήσης, λόγω νέων επενδύσεων. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 0,255 εκατ. ευρώ, έναντι 0,07 εκατ. ευρώ το 2015. Το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε προκαταβολές και πάγια στοιχεία υπό κατασκευή 0,16 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας τροφίμων ΩΜΕΓΑ ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ τη χρονική περίοδο 2012-2016, δηλαδή στο διάστημα των πέντε αυτών ετών που λειτουργεί με την τρέχουσα νομική μορφή της, ήταν ύψους 95,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 5,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,7% των πωλήσεων και το 6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων και το 7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,5% των πωλήσεων και το 4,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα πέντε αυτά χρόνια ήταν ύψους 3,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις τέσσερις από τις πέντε εξεταζόμενες χρήσεις (2013-2016) και ζημιογόνος τη χρήση 2012, η οποία όμως αφορούσε χρονικό διάστημα τριών περίπου μηνών μόνο. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 23,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Κ. Κωνσταντακόπουλο και αντιπρόεδρο τον Φ. Κ. Κωνσταντακόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 112 εργαζόμενους, έναντι 113 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,33 εκατ. ευρώ, έναντι 2,39 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,33 εκατ. ευρώ. Επίσης, διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,165 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 ήταν ίσα προς 6.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αντιμετώπιζε τη χρήση 2017 με συγκρατημένη αισιοδοξία, λόγω της συνεχιζόμενης αναιμικής εγχώριας ζήτησης και του αυξημένου ανταγωνισμού που εκδηλωνόταν στον τομέα των ρυζιών και των οσπρίων στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Θεωρούσε ικανοποιητική την οικονομική της κατάσταση και συνέχιζε να διευρύνει την ποικιλία των προϊόντων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΩΜΕΓΑ ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

www.inr.gr, 5 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS