inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διατηρεί τη δυναμική της η βιομηχανία γυναικείων ενδυμάτων Toi & moiΜε σταθερά ανοδική πορεία των πωλήσεών της, οριακή έστω, μετά το 2012, η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία γυναικείας ένδυσης που φέρει τον διακριτικό τίτλο Toi & moi έχει κύριο στόχο της, όπως αναφέρει, την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξής της, καθώς και τη διατήρηση της ισχυρής θέσης που κατέχει στην αγορά της.

Η επιχείρηση έχει την επωνυμία Toya & Moya και φέρει τον διακριτικό τίτλο «Toi & moi». Ιδρύθηκε το 1993 με άλλη νομική μορφή, μετεξελίχτηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 2000 και έλαβε την τρέχουσα νομική μορφή και ονομασία της τον Σεπτέμβριο του 2012. Εχει την έδρα, τα κεντρικά γραφεία και τις εγκαταστάσεις παραγωγής των προϊόντων της στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής. Τα προϊόντα της παράγονται κυρίως από τρίτες, συνεργαζόμενες εταιρείες του εξωτερικού. Περί το 10% των προϊόντων της διατίθεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε αραβικές χώρες. Casual και elegant συνδυασμοί εκφράζουν, όπως αναφέρει, το δισυπόστατο της μάρκας της.


Η εταιρεία εισάγει κιόλας και εμπορεύεται γυναικεία ενδύματα, υποδήματα και αξεσουάρ. Επίσης, αναπτύσσει δίκτυο καταστημάτων με το σύστημα franchising. Τα εταιρικά καταστήματα με προϊόντα της ανέρχονται σε 17 στην Ελλάδα, ενώ ανάλογα καταστήματα λειτουργούν στην Κύπρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Λίβανο. Συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που λειτουργούν με τη μέθοδο franchise και εντός άλλων καταστημάτων, τα καταστήματά της στον ελληνικό χώρο ανέρχονται σε 30 και συμπληρώνονται από ηλεκτρονικό. Το 2010 είχε λανσάρει πρώτη με επιτυχία, μεταξύ των μεγάλων εταιρειών του τομέα της, ηλεκτρονικό κατάστημα με την επωνυμία The e-fashion store. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η Toi & Moi το 2016, ολοκληρώνοντας τη 17η οικονομική χρήση της από τη σύστασή της ως Α.Ε. το 2000, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 13,26 εκατ. ευρώ (+1,1% ή +0,15 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 5,76 εκατ. ευρώ (-0,3% ή -0,02 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,83 εκατ. ευρώ (+24,8% ή +0,165 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων 0,12 εκατ. ευρώ (+55,2% ή +0,15 εκατ. ευρώ, καθώς το 2015 είχε αναφέρει ζημιές ύψους 0,27 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους επίσης 0,12 εκατ. ευρώ (+56,4% ή +0,155 εκατ. ευρώ, καθώς το 2015 είχε αναφέρει ζημιές ύψους 0,275 εκατ. ευρώ).

Το 2016 ήταν τέταρτο συνεχόμενο έτος αύξησης των πωλήσεών της. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης αποδυναμώθηκε στο 43,4%, από 44% το 2015. Ωστόσο, παρά και το γεγονός ότι οι δαπάνες διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας της αυξήθηκαν, τα λειτουργικά κέρδη διευρύνθηκαν, λόγω μείωσης των μη λειτουργικών εξόδων σε 0,02 εκατ. ευρώ, έναντι 0,45 εκατ. ευρώ το 2015, όταν τα αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί με σημαντικού ύψους απομείωση εμπορικών απαιτήσεων (0,37 εκατ. ευρώ).

Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων το 2016 ήταν κέρδη 0,24 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2015).

Η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,36 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 0,59 εκατ. ευρώ (επίσης 0,59 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είχαν μειωθεί σε 4,18 εκατ. ευρώ (4,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 25,8% (26,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 16,24 εκατ. ευρώ (εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,04 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,23 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (6,81 εκατ. ευρώ). Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό 8,02 εκατ. ευρώ, έναντι 7,99 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2015 (+0,4%), το 61% του οποίου ήταν μακροπρόθεσμος. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,55 εκατ. ευρώ (0,66 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στη διάρκεια του 2015 η εταιρεία είχε προχωρήσει σε ρύθμιση υποχρεώσεών της στο ΙΚΑ. Επί ακινήτων της υφίσταντο στις 31.12.2016 προσημειώσεις ποσού 12,70 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων της. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 12,05 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,1% (+0,25 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 6,99 εκατ. ευρώ, έναντι 7,03 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 0,32 εκατ. ευρώ, έναντι 0,13 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας TOI & MOI τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο χρονικό διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 208,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 26 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,5% των πωλήσεων και το 11,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 9,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων και το 13,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 5,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,6% των πωλήσεων και το 8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 22,1 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 23,8 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2007.

Εχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Κ. Παπαζαφειρόπουλο και αντιπρόεδρο τον Γ. Κ. Παπαζαφειρόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 143 εργαζόμενους, έναντι 134 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,99 εκατ. ευρώ, έναντι 2,99 εκατ. ευρώ το 2015. Οι αμοιβές διοίκησης, τα δάνεια και οι προσωρινές αναλήψεις μετόχων της εταιρείας στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 0,92 εκατ. ευρώ.

Η Toi & moi το 2016 προχώρησε στην ανάπτυξη νέων υφασμάτων που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή των προϊόντων της, ώστε αυτά να φέρουν εξολοκλήρου σφραγίδα με το σήμα της και να χαρακτηρίζονται μοναδικά.

Εχει υιοθετήσει στρατηγική λελογισμένης ανάπτυξης του εμπορικού δικτύου της και επιδιώκει τη σύναψη νέων εμπορικών συνεργασιών, ώστε να ενισχύσει με νέα προϊόντα τη θέση της στην ελληνική αγορά. Μάχεται, όπως αναφέρει, για αν εξασφαλίσει μια ισορροπημένη και σταθερή ανάπτυξη των πόρων της. Θεωρεί ότι έχει εδραιώσει τη φήμη μια εταιρείας που διαθέτει προϊόντα σε πολύ καλή ποιότητα.

Στη διάρκεια της χρήσης 2017 έπαυσε τη λειτουργία καταστήματος που είχε δημιουργήσει στην Κηφισιά Αττικής.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: TOI & MOI

www.inr.gr, 5 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS