inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξάνει τις εξαγωγές της η βιομηχανία Κατράδης Σχοινιά ΝαυτιλίαςΤους καρπούς νέων συμβάσεων συνεργασίας με ναυτιλιακούς και εμπορικούς οίκους του εξωτερικού για τη διάθεση σχοινιών ναυτιλίας και άλλων προϊόντων της δρέπει η εταιρεία Κατράδης Σχοινιά Ναυτιλίας, η οποία το 2016 συμπλήρωσε 60 χρόνια από την ίδρυσή της και ενίσχυσε την επενδυτική της δραστηριότητα.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 1989, ωστόσο έκανε τα πρώτα της βήματα στον Πειραιά, με άλλη νομική μορφή, το 1936. Εδρεύει στον Πειραιά και διαθέτει βιομηχανική μονάδα παραγωγής σχοινιών και συρματόχοινων ναυτιλίας, καθώς και ανοδίων, στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Πέραν των δικών της προϊόντων, διαθέτει χρώματα και εφόδια ναυτιλίας τρίτων εταιρειών. Για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της έχει ιδρύσει γραφεία και συγγενικές επιχειρήσεις ή συνεργάζεται με αντιπροσώπους σε αρκετά από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ωκεανίας, της Ασίας και της Αμερικής. Για τον σκοπό αυτό στις ΗΠΑ λειτουργεί η Katradis Marine Popes USA και στη Σιγκαπούρη η Katradis Marine Popes Singapore. Περί το 90% των πωλήσεών της πραγματοποιείται στη διεθνή αγορά.

Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Ολοκληρώνοντας το 2016 την 26η οικονομική χρήση με την παρούσα νομική μορφή της, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα ύψους 13,86 εκατ. ευρώ, έναντι 13,07 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 6% (+0,88 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω υπογραφής νέων συμβάσεων συνεργασίας με ναυτιλιακές εταιρείες. Κατάφερε, έτσι, να διευρύνει για τέταρτο συνεχόμενο έτος τις πωλήσεις και, ενδεχομένως, το μερίδιό της στην αγορά όπου δραστηριοποιείται.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,24 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,13 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 5% και ίσα προς το 16,1% των πωλήσεων (16,3% το 2015).

Τελικώς η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων 1,885 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 1,795 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+5%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 1,21 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,20 εκατ. ευρώ το 2015 (+0,2%).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 23,9% και 15,3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 13,6% και τα καθαρά κέρδη το 8,7%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,03 εκατ. ευρώ. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 14,1%, αντί 15% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 15,89 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12,2%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας (12,61 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,95 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (7,66 εκατ. ευρώ), στις οποίες περιλαμβανόταν μερίσματα πληρωτέα, ύψους 1,42 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 7,93 εκατ. ευρώ (7,82 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 49,9% (55,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 3,23 εκατ. ευρώ, έναντι 2,61 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, καθώς η επιχείρηση δαπάνησε για επενδύσεις το 2016 ποσό 0,77 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2015).

Η εταιρεία έχει πρόεδρο τον Κων. Ν. Κατράδη και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Κ. Κατράδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 78 εργαζόμενους, έναντι 71 το 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,63 εκατ. ευρώ, έναντι 1,53 εκατ. ευρώ το 2015. Ενέκρινε το 2016 για τους μετόχους της μέρισμα 1,10 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015. Το αντίστοιχο μέρισμα για τους μετόχους της από τα κέρδη της χρήσης 2016 ορίστηκε σε 0,60 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια κέρδη της τη χρήση 2016 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 28.680 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 24.165 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 15.460 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2017 η επιχείρηση προσδοκούσε, όπως έχει αναφέρει, σταθεροποίηση των οικονομικών μεγεθών της στα επίπεδα αυτών του 2016, λόγω της ύφεσης στην ναυτιλία και του δυσμενούς οικονομικού κλίματος στην ελληνική αγορά, καθώς οι συνθήκες αυτές είναι φυσιολογικό να επηρεάσουν σε κάποιο βαθμό την οικονομική της κατάσταση. Ωστόσο, λόγω της υπογραφής νέες συμβάσεις συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού, αναμένει αύξηση των πωλήσεων ως και το 2018. Δηλώνει ότι συνεχίζει τις προσπάθειές της για βελτιστοποίηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σταθεροποίηση των λειτουργικών εξόδων και ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

www.inr.gr, 6 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS