inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε φάση ανάκαμψης έχει περάσει η βιομηχανία ειδών συσκευασίας ΣούληςΑυξημένες πωλήσεις, εκ νέου, είναι πιθανόν να ανακοινώσει για τη χρήση 2017 η μακεδονική βιομηχανία παραγωγής χάρτινων και πλαστικών ειδών συσκευασίας οπωροκηπευτικών και άλλων προϊόντων Σούλης.

Η βιομηχανία υλικών συσκευασίας ιδρύθηκε με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας τον Δεκέμβριο του 1985, προερχόμενη από μετατροπή προϋπάρχουσας από το 1971 επιχείρησης. Εδρεύει στη Σκύδρα του νομού Πέλλας, στο ύψος του 2ου χλμ. της οδού Σκύδρας-Βέροιας, όπου βρίσκεται ο κορμός των παραγωγικών της εγκαταστάσεων. Το 2008 δημιούργησε συμπληρωματικές, ανάλογες εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. της Καβάλας. Οι εγκαταστάσεις της στην Πέλλα και την Καβάλα απλώνονται σε οικόπεδα συνολικής έκτασης 55.000 τ.μ., ενώ η ίδια είναι κάτοχος οικοπέδων 39.625 τ.μ.

Παράγει υλικά συσκευασίας φρούτων και οπωροκηπευτικών, καθώς και άλλων τροφίμων και βιομηχανικών προϊόντων από χαρτί-χαρτόνι και πλαστικό, όπως χαρτόδισκους, χάρτινες γωνίες παλετών και τελάρων, κουπάκια, καπάκια, τελάρια, κουτιά, κιβώτια και διχτυωτές τσάντες. Συγχρόνως, εισάγει και εμπορεύεται διάφορα υλικά και μηχανήματα συσκευασίας, αντιπροσωπεύοντας διεθνείς οίκους. Διαθέτει περί το 10% της παραγωγής της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Αίγυπτο και την Τουρκία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Πέλλας.

Επεκτάθηκε δυναμικά την τριετία 2006-2008 στην αγορά πλαστικών συσκευαστικών ειδών, εγκαθιστώντας δυο γραμμές παραγωγής για κουπάκια PET και, στη συνέχεια, το 2010 και το 2013, εγκαθιστώντας δυο γραμμές παραγωγής πλαστικών τελάρων.

Επίσης, συμμετέχει με 48% στην κορινθιακή εταιρεία Πελοπάκ και ελέγχει την εταιρεία Soulis - Fyrom στα Σκόπια.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η Σούλης το 2016, ολοκληρώνοντας την 31η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε ανάκαμψη των πωλήσεών της έπειτα από μία τριετία πτώσης τους, αλλά και ζημιογόνο τελικό αποτέλεσμα προ φόρων και μετά φόρων για έβδομο συνεχόμενο έτος. Συγκεκριμένα, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 14,52 εκατ. ευρώ (+1% ή +0,15 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 2,43 εκατ. ευρώ (+2,8% ή +0,07 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,16 εκατ. ευρώ (-13,3% ή -0,18 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,57 εκατ. ευρώ (+11,8% ή +0,06 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων αποσβέσεων).

- Ζημιές προ φόρων 0,15 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών άνω του 0,30 εκατ. ευρώ (+52% ή +0,16 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους επίσης 0,15 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών άνω του 0,30 εκατ. ευρώ (+52% ή +0,16 εκατ. ευρώ).

Το 70,8% των εσόδων της (10,28 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 29,2% (4,24 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, λοιπά αποθέματα και παροχή υπηρεσιών. Σε σύγκριση με το 2015, τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,8% (+ 0,28 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε ελαφρώς (στο 16,8%, από 16,5% το 2015). Συγχρόνως, οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων μειώθηκαν κατά 6,5%, ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά 6,4%. Μειωμένα ήταν, επίσης, τα μη λειτουργικά έσοδα της χρήσης, σε σύγκριση με εκείνα του 2015.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,595 εκατ. ευρώ (0,83 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,72 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ το 2015).

Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 0,45 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ το 2015). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 5,8%, αντί 6,6% το 2054, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 1,2%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 4,40 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 6,49 εκατ. ευρώ (6,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 32,3% (32,6% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 20,10 εκατ. ευρώ (20,34 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (16,05 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,98 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (11,07 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η επιχείρηση δεν είχε σχηματίσει προβλέψεις απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 0,70 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,20 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της είχαν μειωθεί κατά 5%, ήταν ύψους 9,36 εκατ. ευρώ (9,85 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015) και σε ποσοστό 78% βραχυπρόθεσμες. Επί ακινήτων της είχαν εγγράψει δικαιώματα για ποσό 7,11 εκατ. ευρώ η Alpha Bank και για ποσό 0,85 εκατ. ευρώ η Εθνική Τράπεζα. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο 0,145 εκατ. ευρώ από ληφθείσες κρατικές επιχορηγήσεις.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 3,85 εκατ. ευρώ, έναντι 4,44 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο τη Μαγδαληνή Ελ. Στόγιου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 97 εργαζόμενους, έναντι 95 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές - παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,12 εκατ. ευρώ, έναντι 2,21 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,07 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 11.990 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2017 ανέμενε σχετικά μικρή περαιτέρω ανάκαμψη του κύκλου εργασιών της, ο οποίος δέκα χρόνια νωρίτερα, το 2007, είχε υπερβεί τα 22,3 εκατ. ευρώ. Συνεχίζει να πιστεύει ότι με καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και συμπίεση του λειτουργικού κόστους της θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΟΥΛΗΣ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

www.inr.gr, 6 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS