inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Συνεχίζει να επενδύει η Λάντσιον Μητ Εβρου του ομίλου ΥφαντήςΣυνεχίζει τις επενδύσεις της η βιομηχανία αλλαντικών Λάντσιον Μητ Εβρου του ομίλου αλλαντικών και άλλων ειδών διατροφής Υφαντής, αποσκοπώντας στη βέλτιστη χρησιμοποίηση των συντελεστών της παραγωγής της και στη χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων.

Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια συνεισφέρει περισσότερο από κάθε άλλη παραγωγική μονάδα του ομίλου στην υψηλή κερδοφορία του.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε τον Μάιο του 1996 στην Αλεξανδρούπολη στον νομό Εβρου, με την επωνυμία Θράκης Γεύσεις. Περιήλθε στον όμιλο Υφαντή το 1998. Διαθέτει μεγάλες παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Περιοχή της Αλεξανδρούπολης και εμπορικό υποκατάστημα στην Κηφισιά Αττικής. Παράγει ευρεία γκάμα αλλαντικών και εμπορεύεται σαλάτες, πίτσες, τυριά και άλλα προϊόντα του ομίλου Υφαντής. Εξάγει περί το 5% της παραγωγής της στις χώρες Βουλγαρία, Κύπρος και Τουρκία, με το εμπορικό σήμα «Luncheon Meat». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εβρου.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν καθυστερημένα από το ΓΕΜΗ, η εταιρεία το 2015 κατέγραψε αύξηση των πωλήσεών της, με τίμημα όμως τη σμίκρυνση των περιθωρίων κέρδους της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 19ο ισολογισμό της, τα έσοδα της Λάντσιον Μητ Εβρου το 2016 ανήλθαν σε 41,82 εκατ. ευρώ, από 39,34 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 6,3% σε ποσοστό ή 2,48 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 86,9% των εσόδων της (36,34 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 14,6% (5,48 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,5% (+2,23 εκατ. ευρώ). Το 9,9% των εσόδων της (4,15 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του οικείου ομίλου. Επίσης, το 93,5% των εσόδων της (39,13 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 6,5% (2,69 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (2,62 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (0,07 εκατ. ευρώ). Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,6% (+2,08 εκατ. ευρώ) και οι εξαγωγές κατά 17,5% (+0,40 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συμπίεσε, προφανώς λόγω των ανταγωνιστικών πιέσεων, κατά 4,1 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 11,45 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 12,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-7,6% ή -0,94 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 27,4%, από 31,5% το 2015.

Επηρεασμένα από το γεγονός αυτό και, κυρίως, από την αύξηση των δαπανών διάθεσης των προϊόντων κατά 1,86 εκατ. ευρώ (+36,3%), τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν το 2016 σε 3,91 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 6,68 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (17% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 41,5% (-2,78 εκατ. ευρώ). Προφανώς, οι αυξημένες δαπάνες κάλυψαν και απώλειες που προκάλεσε η χρεοκοπία της γνωστής λιανεμπορικής αλυσίδας που πτώχευσε.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,84 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,375 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 2,69 εκατ. ευρώ (έναντι 5,59 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,83 εκατ. ευρώ (έναντι 3,95 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), αποδυναμωμένων κατά 51,9% και 53,8% (-2,90 εκατ. ευρώ και -2,12 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,53 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 13,3% και 9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,4% και τα καθαρά κέρδη το 4,4%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 11,8%, έναντι 21,3% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 33,21 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,6%.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 2,90 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 20,20 εκατ. ευρώ (20,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 60,8% (64,7% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία εμφάνιζε τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 5,50 εκατ. ευρώ, κατά 69,7% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 9,2% (+0,46 εκατ. ευρώ). Είχε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (20,83 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 12,21 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (8,62 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2,40 εκατ. ευρώ (3,70 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 17,2% (+1,91 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 13,01 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 10,93 εκατ. ευρώ, έναντι 10,27 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, παρά τις αποσβέσεις της χρήσης, λόγω νέων επενδύσεων σημαντικού ύψους. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 1,57 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 1,27 εκατ. ευρώ το 2015. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβάνονταν συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις, θυγατρικές και μη, με ποσό 1,10 εκατ. ευρώ.

Η ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλέξιο Κ. Υφαντή και αντιπρόεδρο τον Χαρ. Κ. Υφαντή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων του ομώνυμου ομίλου. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 188 εργαζόμενους, έναντι 182 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,02 εκατ. ευρώ, έναντι 5,67 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,88 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια της χρήσης 2016 αποφάσισε τη διανομή στους μετόχους της έκτακτου μερίσματος 1,57 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 20.780 ευρώ ανά εργαζόμενο (36.720 ευρώ το 2015), τα κέρδη προ φόρων σε 14.305 ευρώ ανά εργαζόμενο (30.700 ευρώ το 2015) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 9.715 ευρώ ανά εργαζόμενο (21.700 ευρώ το 2015).

Οι πωλήσεις της ήταν το 2016 ίσες προς το 30,8% (29,5% το 2015) των πωλήσεων του ομίλου Υφαντής το έτος αυτό από την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων των τεσσάρων βιομηχανικών μονάδων του στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, ύψους 133,4 εκατ. ευρώ.

Δηλώνει ότι με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις της σκοπεύει να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ

www.inr.gr, 6 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS