inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σταθερά κερδοφόρος η βιομηχανία χρωμάτων και βερνικιών ΒερνιλάκΗ σταθεροποίηση των πωλήσεων, σε συνδυασμό με τη διατήρηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, ήταν οι στόχοι που είχε θέσει για την οικονομική χρήση 2017 η χημική βιομηχανία Βερνιλάκ.

Η εταιρεία παράγει βερνίκια, χρώματα, διαλυτικά και στιλβωτικά βαφής και ηγείται της ελληνικής αγοράς βερνικιών για χρήσεις στην κατασκευή επίπλων.

Τα προϊόντα της διατίθενται σε ολοένα μεγαλύτερη κλίμακα σε ξένες αγορές, όπως αυτές της Αιγύπτου, της Αυστραλίας, της Ιορδανίας, του Ισραήλ, της Γεωργίας, της Κύπρου, της Αλβανίας, της Μάλτας, της Βουλγαρίας και άλλων χωρών.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή τον Απρίλιο του 1960. Εδρεύει στην Μάνδρα του νομού Αττικής, στο ύψος του 27ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών, όπου οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν κτίρια 20.375 τ.μ. σε οικόπεδο 47.895 τ.μ. Συμμετέχει με ποσό 4,80 εκατ. ευρώ σε θυγατρικές, συγγενικές εταιρείες και κοινοπραξίες. Από κοινού με αυτές, διαθέτει εγκαταστάσεις σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές, επί οικοπέδων συνολικής έκτασης 104.000 τ.μ., με στεγασμένους χώρους 35.000 τ.μ. Διατηρεί υποκατάστημα στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Ολοκληρώνοντας το 2016 την 56η οικονομική χρήση της, η ΒΕΡΝΙΛΑΚ κατέγραψε:

- Πωλήσεις 12,92 εκατ. ευρώ (-1,3% ή -0,17 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 4,06 εκατ. ευρώ (-4,3% ή -0,18 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,10 εκατ. ευρώ (-6,4% ή -0,14 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,75 εκατ. ευρώ (-3,2% ή -0,06 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,76 εκατ. ευρώ (-2,3% ή -0,04 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,23 εκατ. ευρώ (-3% ή -0,04 εκατ. ευρώ).

Το 92,6% των εσόδων της (11,97 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 7,4% (0,95 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, το 16,3% των πωλήσεών της (2,11 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της σε συνδεδεμένα μέρη. Τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 1,4% (-0,02 εκατ. ευρώ)

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης αποδυναμώθηκε κατά μία εκατοστιαία μονάδα (στο 31,4%, από 32,4% το 2015).

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,355 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες μόλις 16 χιλ. ευρώ (13 χιλ. ευρώ το 2015).

Επίσης, με προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων. Μειωμένα ήταν τόσο τα μη λειτουργικά της έξοδα όσο και τα μη λειτουργικά της έσοδα.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 8,2% (8,3% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 5,7% (5,8% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 13,6% (από 13,8%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους μειώθηκαν σε 9,5% (από 9,7%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε σταθερή στο επίπεδο του 9,4%, ενώ το σύνολο ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 6,8%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της Βερνιλάκ στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,63 εκατ. ευρώ και είχαν μειωθεί σε 20,76 εκατ. ευρώ (22,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), λόγω διανομής μερισμάτων. Αντιστοιχούσαν στο 93% (92,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 22,32 εκατ. ευρώ (23,95 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,78 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 11,22 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (1,56 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 3,85 εκατ. ευρώ (2,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατατεθειμένα κατά 4,2% σε ελληνικές τράπεζες και κατά 95,8% σε τράπεζες του εξωτερικού. Οι συνολικές υποχρεώσεις της μειώθηκαν κατά 13,1% (-0,24 εκατ. ευρώ), δεν ξεπερνούσαν τα 1,56 εκατ. ευρώ και ήταν στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Δεν περιελάμβαναν τραπεζικό δανεισμό.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2016 ήταν ύψους 4,63 εκατ. ευρώ, από 4,82 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 0,24 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 0,23 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας χρωμάτων και βερνικιών τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 226,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 43,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,3% των πωλήσεων και το 13,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 33,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,6% των πωλήσεων και το 12,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 22,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,9% των πωλήσεων και το 8,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 44 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 21,8 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων, κυρίως λόγω της καθίζησης της εγχώριας ζήτησης τα χρόνια της έντονης κρίσης, παρουσίασε όλα τα χρόνια μετά το 2007. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 27,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ανδρ. Γ. Βαρσαμή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 106 εργαζόμενους, έναντι 101 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,64 εκατ. ευρώ, έναντι 2,62 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησης το 2016, όπως και το 2015, διέθεσε 0,11 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, το 2016 διέθεσε για μερίσματα στους μετόχους της και πρόσθετες αμοιβές στη διοίκησή της 2,615 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο το 2016 ήταν ύψους 19.830 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 16.615 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 11.565 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΕΡΝΙΛΑΚ

www.inr.gr, 6 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS