inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οι εξαγωγές μετάλλων από ανακύκλωση φέρνουν κέρδη στην εταιρεία Αφοί ΚωνσταντινίδηΣταθερά κερδοφόρος και ικανή να επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις αποδεικνύεται η μακεδονική βιομηχανία παραγωγής μετάλλων και άλλων προϊόντων από ανακύκλωση Αφοί Κωνσταντινίδη.

Η επιχείρηση συμπληρώνει εφέτος 47 χρόνια από την ίδρυσή της. Συστάθηκε ως Α.Ε. το 1983, αλλά προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1971. Παράγει μέταλλα από ανακύκλωση σιδηρούχων μετάλλων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων διαθέτει στη διεθνή αγορά και, κατά κύριο λόγο, στις χώρες Βέλγιο, Βρετανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιαπωνία, Ινδία, Ιταλία, Κίνα, Νότια Κορέα, Ολλανδία, Μαλαισία και Τουρκία. Εξάγει, συνήθως, περί το 70% των προϊόντων της.

Αναμένεται να δημοσιοποιήσει υψηλές οικονομικές επιδόσεις για τη χρήση 2017.

Η Αφοί Κωνσταντινίδη εδρεύει και έχει τις βασικές βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στη Νεοχωρούδα της περιοχής Ιωνία του νομού Θεσσαλονίκης, στο ύψος του 11ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς. Από το 2008 λειτουργεί συμπληρωματική μονάδα ανακύκλωσης στο Πολύκαστρο του νομού Κιλκίς. Τα οικόπεδα και οι εγκαταστάσεις που διαθέτει στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών και Αττικής καλύπτουν σχεδόν 200.000 τ.μ., εκ των οποίων περίπου 25.760 τ.μ. είναι κτιριακές υποδομές. Διαθέτει υποκατάστημα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Ασχολείται, από το 1983, με την κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών και τη μετατροπή τους σε δευτερογενείς πρώτες ύλες, έχοντας κατασκευάσει παραγωγική μονάδα στο βιομηχανικό πάρκο της Νεοχωούδας Θεσσαλονίκης. Το 1990 εφοδιάστηκε -πρώτη μεταξύ των εταιρειών του τομέα- με ολοκληρωμένο συγκρότημα άλεσης και διαχωρισμού μετάλλων, που της έδωσε τη δυνατότητα να επεκταθεί στη διάλυση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων και τις εργασίες ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Το 2006 εγκαινίασε συνεργασία με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό της την απορρύπανση και ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού - ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το 2007 προχώρησε σε ανάλογη συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για την επεξεργασία μεταλλικών, χάρτινων, γυάλινων και πλαστικών συσκευασιών. Κατασκευάζοντας νέα μονάδα ανακύκλωσης ηλεκτρικού - ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Κιλκίς, το 2008, διεύρυνε τη συνεργασία της με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών, επεκτεινόμενη στις υπηρεσίες ανακύκλωσης μπαταριών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Ασχολείται, επίσης, με το χονδρικό εμπόριο παλαιού σιδήρου και μετάλλων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που με καθυστέρηση δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ, η επιχείρηση το 2016 αύξησε για τρίτο συνεχόμενο έτος τις πωλήσεις της, μετά τη σημαντική πτώση που είχαν παρουσιάσει το 2013. Συγχρόνως, ενίσχυσε θεαματικά την κερδοφορία της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 34ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 24,36 εκατ. ευρώ, από 18,84 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 29,3% σε ποσοστό ή 5,52 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 7,22 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 5,60 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 28,9% (+1,62 εκατ. ευρώ). Το μεικτό της περιθώριο αποδυναμώθηκε οριακά, υποχωρώντας από το 29,7% στο 29,6%.

Σημείωσε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 2,82 εκατ. ευρώ (11,6% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων κερδών 1,93 εκατ. ευρώ (10,3% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 45,8% (+0,89 εκατ. ευρώ), καθώς η χρήση 2016 ωφελήθηκε από λοιπά έκτακτα έσοδα και κέρδη μειωμένα κατά 0,93 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του 2015.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 1,22 εκατ. ευρώ και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 0,025 εκατ. ευρώ.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 2,88 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 2,05 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι κερδών προ φόρων 1,90 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 1,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενισχυμένων κατά 51,3% (+0,98 εκατ. ευρώ) και 42,9% (+0,62 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως, έναντι εκείνων του 2015.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,6% και 8,3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 11,6% και τα καθαρά κέρδη το 8,4%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 12,7%.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014, όπως και εκείνες του 2015.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 10,03 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 25,70 εκατ. ευρώ (23,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 80,5% των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (81,3% έναν χρόνο νωρίτερα), τα οποία στο τέλος της χρήσης ανέρχονταν σε 31,93 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,5%, κυρίως λόγω αύξησης των κυκλοφοριακών στοιχείων.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις, καθώς στη διάρκεια της χρήσης 2015 τις είχε μηδενίσει. Παρουσίαζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,54 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 11,92 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (μόλις 2,62 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,52 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 13,68 εκατ. ευρώ, έναντι 13,94 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 3,56 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων σε προηγούμενες χρήσεις. Το πάγιο ενεργητικό της περιελάμβανε συμμετοχές, με συνολικό ποσό 3,11 εκατ. ευρώ, στις ημεδαπές επιχειρήσεις Ευρωπαϊκή Εταιρεία ΑΠΕ και Ανακύκλωσης, Plastico και Ακτή Ομήρου Τεχνική - Τουριστική, με πλειοψηφικά μερίδια, η εύλογη αξία των οποίων, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, υπολείπεται κατά 1,33 εκατ. ευρώ της αξίας κτήσης τους, αν κα η επιχείρηση θεωρεί ότι η υπεραξία των ακινήτων που διαθέτουν υπερκαλύπτει κάθε σχετική ζημιά.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ανακύκλωσης μετάλλων και άλλων ειδών ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο χρονικό διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 184,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν κέρδη της τάξεως των 27,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,9% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη άνω των 24 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13% των πωλήσεων και το 13,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 18,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,2% των πωλήσεων και το 10,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις, καθώς το 2005 είχε παρουσιάσει οριακά αρνητικό τελικό αποτέλεσμα. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 24,4 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 5,05 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 8,4 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2005.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Θρασ. Π. Κωνσταντινίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, απασχόλησε κατά μέσον όρο 124 εργαζόμενους, έναντι 125 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,22 εκατ. ευρώ, έναντι 2,18 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,09 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο το 2016 ήταν ύψους 32.615 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 23.200 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 16.555 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για το 2017 και τα επόμενα χρόνια δήλωνε αισιόδοξη, όπως και το 2016, ότι η κερδοφορία της θα συνεχιστεί, θεωρώντας ικανοποιητική την οικονομική, οργανωτική και παραγωγική της θέση, ως πρότυπη βιομηχανία ανακύκλωσης σκραπ. Για τη συλλογή σκραπ έχει εφοδιαστεί με στόλο γερανοφόρων οχημάτων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

www.inr.gr, 6 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS