inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε πτωτική πορεία τα μεγέθη της εταιρείας βαφής θαλαμηγών Yachting ProtectionΣε χαμηλά επίπεδα, σε σύγκριση με εκείνα που είχε επιτύχει ττα προηγούμενα χρόνια μέχρι και το 2015, εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Yachting Protection το 2017.

Η επιχείρηση έχει βασικό αντικείμενο τον χρωματισμό, τον καθαρισμό και την εποξειδική προστασία πολυτελών θαλαμηγών, περισσότερο σε ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Ιταλίας και λιγότερο σε ελληνικά ναυπηγεία.

Λειτουργεί με τη νομική μορφή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Ξεκίνησε τις εργασίες της το 1968, αναλαμβάνοντας τη βαφή κρουαζιεροπλοίων. Το 1989 επεκτάθηκε στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας εργασίες βαφής και εποξειδικής προστασίας νεότευκτης θαλαμηγού σε γερμανικά ναυπηγεία. Εχει υλοποιήσει αντίστοιχες εργασίες σε περίπου 160 θαλαμηγούς, κυρίως άνω των 45 μέτρων, μεταξύ των οποίων και η μεγαλύτερη στον κόσμο. Μετατράπηκε σε Ε.Π.Ε. τον Ιανουάριο του 1996. Εδρεύει στο Καπανδρίτι Αττικής. Εχει ιδρύσει βιοτεχνική μονάδα παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών στον Πειραιά. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Τα έσοδα της επιχείρησης το 2016, σύμφωνα με τον 21ο ισολογισμό της από τη μετατροπή της σε Ε.Π.Ε., ήταν ύψους 24,26 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση 37% σε σχέση με το 2015, οπότε είχε καταγράψει έσοδα 38,51 εκατ. ευρώ (-14,25 εκατ. ευρώ). Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέκυψε σε συνεργασία με τις συγγενικές επιχειρήσεις εξωτερικού VPLC και Anticorrosive Protection. Το 2016 ήταν τρίτο συνεχόμενο έτος πτώσης του κύκλου εργασιών της.

Τα κέρδη της προ φόρων διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 0,65 εκατ. ευρώ, από 3,21 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας πτώση 79,7% σε ποσοστό ή 2,56 εκατ. ευρώ σε αξία. Επίσης, τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 0,65 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση της τάξεως του 70% (-1,52 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά είναι επιβαρυμένα με αποσβέσεις 0,51 εκατ. ευρώ (2,93 εκατ. ευρώ το 2015 μαζί με απομειώσεις για την απόσβεση ακινήτου) και χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 8,000 ευρώ (4.000 ευρώ), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,16 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 7,9%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 2,7%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 8,6%, έναντι 38,1% το 2015.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 2308/2014. Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 9,69 εκατ. ευρώ (6,74 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 71,1% (41,8% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 13,63 εκατ. ευρώ (16,15 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,46 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 6,58 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (3,88 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 3,76 εκατ. ευρώ (2,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της μειώθηκαν κατά 58,2% (-5,47 εκατ. ευρώ), δεν ξεπερνούσαν τα 3,93 εκατ. ευρώ και ήταν στο σύνολό τους, σχεδόν, βραχυπρόθεσμες.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2016 ήταν ύψους 0,85 εκατ. ευρώ, αντί 1,03 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 0,02 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 0,17 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας YACHTING PROTECTION τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 445,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 61,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,8% των πωλήσεων και το 40,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 56,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,7% των πωλήσεων και το 146,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 40 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9% των πωλήσεων και το 103,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 61,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 16,8 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 53,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 6,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012.

Η Yachting Protection ελέγχεται και διευθύνεται από τους αδελφούς Λάμπρο Ι. Φλωράκη και Νικόλαο Ι. Φλωράκη. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 1.043 εργαζόμενους, έναντι 1.115 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές - παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 19,65 εκατ. ευρώ, έναντι 23,45 εκατ. ευρώ το 2015.

Για τη χρήση 2017 ανέμενε ότι είναι πιθανόν να σημειωθεί μικρή κάμψη του κύκλου εργασιών της. Συγχρόνως, εξέφραζε τη βεβαιότητα ότι θα ανταπεξέλθει των δυσκολιών της οικονομικής συγκυρίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: YACHTING PROTECTION

www.inr.gr, 6 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS