inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Υψηλότερες πωλήσεις, λόγω επενδύσεων, αναμένουν τα Νερά ΚρήτηςΣε υψηλότερα επίπεδα, εν μέρει λόγω εξασφάλισης συνεργασιών για εξαγωγή εμφιαλωμένων μεταλλικών και επιτραπέζιων νερών, αναμένει η εταιρεία Νερά Κρήτης ότι θα διαμορφωθούν οι πωλήσεις της τα επόμενα χρόνια, καθώς έχει διευρύνει το παραγωγικό της δυναμικό, με δεύτερη παραγωγική μονάδα εμφιάλωσης νερών στο Κιλκίς.

Για τον λόγο αυτό το 2017 συμμετείχε σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις ποτών και τροφίμων, πιστεύοντας ότι έχει τις δυνατότητες να επιτύχει τους στόχους της. Προεξοφλεί ως θετικές τις μελλοντικές προοπτικές της, αν και το 2016 δεν κατάφερε να διατηρήσει, έστω, τις εξαγωγές της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2000, στο πλαίσιο απόφασης του ομίλου της εταιρείας μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών ακριβείας VETA να αξιοποιήσει στον τομέα της εμφιάλωσης νερών την τριακονταετή πείρα του στην κατασκευή φιαλών και μηχανημάτων PET, αναλαμβάνοντας την εκμετάλλευση πηγής στα Λευκά Ορη της Κρήτης. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής και έχει κατασκευάσει βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις 11.000 τ.μ. στο βιομηχανικό πάρκο που βρίσκεται στο Βαρύπετρο Χανίων της Κρήτης. Διαθέτει αποθήκες στο Κορωπί και στις Αχαρνές Αττικής. Επίσης, υποκαταστήματα στο Κρυονέρι Αττικής και στη Χίο.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ, η βιομηχανία το έτος αυτό κατέγραψε χαμηλή μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων, κατορθώνοντας ωστόσο να τις αυξήσει για πέμπτο συνεχόμενο έτος, με τη συμβολή των καινοτομικών συλλογών προϊόντων της που φέρουν τις εμπορικές επωνυμίες «Disney» και «Ευρώπη». Επίσης, διατήρησε σε υψηλά επίπεδα και ενίσχυσε την κερδοφορία της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 16ο ισολογισμό της, τα έσοδα της βιομηχανίας το 2016 ανήλθαν σε 10,88 εκατ. ευρώ, από 10,57 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 2,9% σε ποσοστό ή 0,31 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 95,3% των εσόδων της (10,37 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 6,6% (0,51 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητές της και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 94,6% (10,29 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 5,4% (0,59 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (0,09 εκατ. ευρώ) και σε τρίτες χώρες (0,50 εκατ. ευρώ). Ακόμη, 50,4% των εσόδων (5,48 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη στο πλαίσιο του ομίλου Veta. Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8% (+0,76 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 43,3% (-0,45 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συμπίεσε ελαφρώς το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 3,53 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 3,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+2,5% ή +0,09 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της περιορίστηκε σε 32,4%, από 32,5% το 2014. Συγχρόνως, οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν σημαντικά, αλλά μειώθηκαν τα μη λειτουργικά, έκτακτα έξοδα και ζημιές.

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2016 σε 2,77 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 25,4% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,54 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (24% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 9% (+0,23 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,91 εκατ. ευρώ (0,77 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,31 εκατ. ευρώ (0,285 εκατ. ευρώ και το 2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,55 εκατ. ευρώ το 2016 (έναντι 1,49 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,07 εκατ. ευρώ (έναντι 1 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 3,8% (+0,06 εκατ. ευρώ) και 6,2% (+0,06 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,46 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,9% (+0,20 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 22,3% και 15,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 14,2% και τα καθαρά κέρδη το 9,8%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 12,8%, έναντι 13,1% τη χρήση 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 21,68 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 11,4% (+2,23 εκατ. ευρώ), λόγω της κατασκευής της νέας μονάδας.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί, όσον αφορά το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις της.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 είχαν μειωθεί σε 6,58 εκατ. ευρώ (7,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), λόγω διανομής υψηλών μερισμάτων. Αντιστοιχούσαν στο 30,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (37,6% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 7,61 εκατ. ευρώ, κατά 56,5% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 30,3%, λόγω των νέων επενδύσεών της. Παρουσίαζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,90 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,24 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (9,14 εκατ. ευρώ), προφανώς λόγω απαιτήσεων ύψους 6,52 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,92 εκατ. ευρώ (1,14 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 0,26 εκατ. ευρώ για βραδέως κινούμενες εμπορικές απαιτήσεις. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 24,3% (+2,95 εκατ. ευρώ), ανέρχονταν σε 15,10 εκατ. ευρώ και ήταν κατά βάση βραχυπρόθεσμες.


Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 10,40 εκατ. ευρώ, έναντι 9,95 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω ολοκλήρωσης νέων επενδύσεων. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 2,15 εκατ. ευρώ, έναντι 4,86 εκατ. ευρώ το 2015, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε μηχανολογικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει αποσβέσεις 0,93 εκατ. ευρώ σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία της. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,33 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε στο παρελθόν για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 72,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 15,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,5% των πωλήσεων και το 10,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 6,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,7% των πωλήσεων και το 8,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,3% των πωλήσεων και το 6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 14,6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 10,9 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 1,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 2,25 εκατ. ευρώ.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο την Ολγα Χ. Βελετάκου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Απασχόλησε το 2016, κατά μέσον όρο, 45 εργαζόμενους, έναντι 47 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,80 εκατ. ευρώ, έναντι 0,75 εκατ. ευρώ το 2015. Το 2016 αποφάσισε τη διανομή στους μετόχους της πρώτου και συμπληρωματικού μερίσματος συνολικού ύψους 1,80 εκατ. ευρώ, έναντι 0,80 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενώ από τα κέρδη του 2016 το 2017 διέθεσε μέρισμα 0,98 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 61.510 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 34.355 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 23.690 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές προϊόντων της στις χώρες Αυστραλία, ΗΠΑ, Ιορδανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Κουβέιτ, Λιβύη, Ουγγαρία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και συνολικά σε 24 χώρες.

Καινοτόμησε διεθνώς το 2003, παράγοντας και διαθέτοντας πρωτοποριακή πλαστική φιάλη 10l μιας χρήσης για θερμοψύκτες. Το 2007 προχώρησε στην παραγωγή κλασικών συσκευασιών νερού. Το 2011 κυκλοφόρησε τη σειρά εμφιαλωμένων νερών «Summer Collection» με πολύχρωμες φιάλες και πώματα. Το 2012 παρουσίασε παιδική σειρά με την ονομασία «Νεράκι» και άρχισε εξαγωγές νερών σε μπουκαλάκια με μορφές ζώων. Το 2014 κυκλοφόρησε σειρά προϊόντων με οκτώ παιδικούς χαρακτήρες της Walt Disney στις ετικέτες τους, εγκαινιάζοντας συνεργασία με την προαναφερθείσα διεθνή εταιρεία. Τα προϊόντα της φέρουν, επιπλέον, τα εμπορικά σήματα «Νερά Κρήτης», «Nickelodeon», «Sport» και «Μινώταυρος» -η σχετική σειρά αποτελείται από φιάλες σε σχήμα μινώταυρου και ετικέτες με παραδοσιακές κρητικές μαντινάδες. Το 2016 κυκλοφόρησε σειρά με το σήμα «Ευρώπη», καθώς άρχισε συνεργασία με το ομώνυμο πρακτορείο διανομής Τύπου, χρησιμοποιώντας για τη διανομή των φιαλών της τα μέσα μεταφοράς του.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ

www.inr.gr, 6 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS