inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρα αποτελέσματα προσδοκά, εκ νέου, η συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία ΤρίκκηΤην επάνοδό της σε κερδοφόρα αποτελέσματα προ φόρων, εν μέρει λόγω και της συμφωνίας εξυγίανσης του βασικού μετόχου της Ενωση - Αγροτικός Συνεταιρισμός Τρικάλων με τους πιστωτές του, προσδοκά η γαλακτοβιομηχανία Τρίκκη.

Η επιχείρηση εδρεύει στα Τρίκαλα, φέρει την ομηρική ονομασία της πόλης των Τρικάλων και διεκδικεί τον τίτλο της παλαιότερης συνεταιριστικής γαλακτοβιομηχανίας της χώρας.

Λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, ως Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη, από τον Νοέμβριο του 2012. Αποσπάστηκε από κοινοπρακτικό σχήμα των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων, Καρδίτσας και Καλαμπάκας, που κατείχαν το 85%, το 14% και το 1% του κεφαλαίου της, αντιστοίχως, κάνοντας χρήση διατάξεων του ν. 4015/2011. Στην πραγματικότητα, με άλλη νομική μορφή, αριθμεί έξι σχεδόν δεκαετίες δραστήριας συμμετοχής στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στη Δυτική Θεσσαλία, καθώς αποτελεί διάδοχο σχήμα συνεταιριστικής γαλακτοβιομηχανίας που είχε ιδρυθεί από την πρώην Αγροτική Τράπεζας Ελλάδος και την Ενωση Αγελαδοτροφικών Συνεταιρισμών Δυτικής Θεσσαλίας τον Μάιο του 1959 και έθεσε σε λειτουργία εργοστάσιο γάλακτος το 1960.

Στις εγκαταστάσεις της στα Τρίκαλα, στο ύψος του 2ου χλμ. της οδού Τρικάλων-Καρδίτσας, όπου και εδρεύει, η Βιομηχανία Γάλακτος Τρικάλων ΤΡΙΚΚΗ παράγει φρέσκο γάλα, σειρά γιαουρτιών, ευρεία γκάμα τυροκομικών προϊόντων που περιλαμβάνει τυρί φέτα, κασέρι, ημίσκληρο «Θεσσαλιώτικο», γίδινο, γαλοτύρι, τελεμέ και σκληρό τυρί «Ρομάνο» από αγελαδινό γάλα, καθώς και ρυζόγαλο και κρέμα γάλακτος. Αιχμή της προϊοντικής γκάμας της είναι το «Γάλα ημέρας» και το παραδοσιακό πρόβειο γιαούρτι της. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της καλύπτουν 6.000 τ.μ.

Με τα προϊόντα της κατέχει εξέχουσα θέση στη γαλακτοκομική αγορά των Τρικάλων και της Καρδίτσας. Επίσης, έχει επεκταθεί εμπορικά σε αγορές της Δυτικής Μακεδονίας και στην αγορά της Αθήνας. Προμηθεύεται ημερησίως περί τους 36 τόνους γάλακτος της δυτικής θεσσαλικής υπαίθρου. Διαθέτει υποκαταστήματα στην Αθήνα και στη Λάρισα. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την πέμπτη οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 19,72 εκατ. ευρώ (+3,1% ή +0,58 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 4,25 εκατ. ευρώ (-10,6% ή -0,50 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,92 εκατ. ευρώ (-22% ή -0,26 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,31 εκατ. ευρώ (-45,8% ή -0,26 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων 0,065 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,115 εκατ. ευρώ το 2015 (-0,18 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές 0,15 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, έναντι κερδών 0,065 εκατ. ευρώ το 2014 (-0,21 εκατ. ευρώ).

Παρήγαγε 16.993.694 κιλά γάλα, 1.375.746 κιλά γιαούρτι, 933.288 κιλά τυρί και 9.797.290 κιλά λοιπά προϊόντα.

Η αποδυνάμωση της αποδοτικότητας της γαλακτοβιομηχανίας οφείλεται στο γεγονός ότι ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της συμπιέστηκε κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 21,5%, από 24,8% το 2015) και, συγχρόνως, τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με επενδυτικές και συναφείς ζημιές 0,21 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω υποτίμησης χρεογράφων, καθώς και με προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,19 εκατ. ευρώ. Τα γεγονότα αυτά αντιστάθμισαν τη μείωση των λοιπών, μη λειτουργικών ζημιών της, σε σύγκριση με το 2015. Επίσης, μειωμένα ήταν τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης. Οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων και διοικητικής λειτουργίας κινήθηκαν πτωτικά.

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων (6,2% το 2015) και το 4,4% (6,7% το 2015) του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,61 εκατ. ευρώ (επίσης 0,61 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 0,37 εκατ. ευρώ (0,455 εκατ. ευρώ το 2015).

Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 0,545 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,8% των πωλήσεων.

Τα μεγέθη της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014. Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 3,17 εκατ. ευρώ, ήταν ύψους 7,51 εκατ. ευρώ (επίσης 7,51 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 36% (42,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 20,86 εκατ. ευρώ (17,66 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,20 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,96 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (11,24 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, δεν είχαν διενεργηθεί προβλέψεις απομειώσεων 1,92 εκατ. ευρώ για επισφαλείς, επίδικες και άλλες απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Ο τραπεζικός δανεισμός της είχε μειωθεί κατά 6,3% (-0,32 εκατ. ευρώ), ήταν ύψους 4,75 εκατ. ευρώ και κατά 44,4% μακροπρόθεσμος. Οι υποχρεώσεις της προς το ΙΚΑ είχαν ανέλθει σε 1,265 εκατ. ευρώ, έναντι 1,24 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,17 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της υφίσταντο υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 17,32 εκατ. ευρώ, κυρίως υπέρ της υπό εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, ενώ στους πιστωτές της συμπεριλαμβάνονταν, ακόμη, οι τράπεζες Εθνική, Eurobank και Attica. Οι συνολικές υποχρεώσεις της είχαν αυξηθεί κατά 31,4% (+3,19 εκατ. ευρώ), ανέρχονταν σε 13,34 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 84,2% ήταν βραχυπρόθεσμες.

Είχε παραχωρήσει προς τον βασικό της μέτοχο Ενωση - Αγροτικός Συνεταιρισμός Τρικάλων, κάτοχο του 81,43% των μετοχών της, επιταγές 4,50 εκατ. ευρώ, προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση έναντι ισόποσων οφειλών σε τρίτες, ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 6,46 εκατ. ευρώ, έναντι 6,75 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 0,31 εκατ. ευρώ, έναντι 0,02 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της γαλακτοβιομηχανίας ΤΡΙΚΚΗ τη χρονική περίοδο 2011-2016, δηλαδή στο διάστημα των έξι αυτών ετών που λειτουργεί ως αυτόνομη εταιρεία, ανήλθαν σε 112 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 7,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,5% των πωλήσεων και το 6,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 0,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -0,6% των πωλήσεων και το -1,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 1,05 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -0,9% των πωλήσεων και το -2,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έξι αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 3,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δυο μόνο από τις έξι εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2011 ήταν ύψους 16,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 20,5 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2014. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,8 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2011.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Δημ. Ιακωβάκη, αντιπρόεδρο τον Στέφ. Παπαχρήστο και οικονομικό διευθυντή τον Ιω. Πολύζο. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 139 εργαζόμενους, έναντι 136 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,68 εκατ. ευρώ, έναντι 2,82 εκατ. ευρώ το 2015, κατόπιν μείωσης των αποδοχών. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 ήταν ίσα προς 6.610 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για το 2017, όπως και το 2016, η Τρίκκη ανέμενε ότι θα ανεβάσει τον δείκτη της παραγωγικότητάς της και θα συμπιέσει τις δαπάνες της, διατηρώντας ή και επαυξάνοντας το μερίδιό της στην αγορά. Εκτιμούσε ότι συνεχίζει να εδραιώνει την εμπορική παρουσία της στην αγορά της Αττικής. Ωστόσο, λόγω έλλειψης ρευστότητας στα τέλη του 2017 είχε καθυστερήσει τη μισθοδοσία των εργαζομένων της.

Τον Οκτώβριο του 2017 αποφάσισε να απορροφήσει, με τη διαδικασία της συγχώνευσης, τη θυγατρική της οξοποιία Τρίκκη που λειτουργεί με τη νομική μορφή της Ι.Κ.Ε.

Ο βασικός μέτοχος της γαλακτοβιομηχανίας, η εταιρεία εκκόκκισης βάμβακος και επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων Ενωση - Αγροτικός Συνεταιρισμός Τρικάλων, έχει έλθει σε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς και προμηθευτές της για την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών της, που συμπεριλαμβάνει διαγραφή οφειλών. Η σχετική συμφωνία έχει συμπεριληφθεί σε σχέδιο εξυγίανσης που αναμένει δικαστική επικύρωση. Το σχετικό αίτημα εξετάστηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Τρικάλων τον περασμένο Νοέμβριο και αναμένεται η απόφασή του.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΡΙΚΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

www.inr.gr, 6 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS