inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μεγαλύτερες εξαγωγές προσδοκά η βιομηχανία ορρών ΒιοσέρΣυνεργασίες με οίκους του εξωτερικού, με σκοπό την εντονότερη προώθηση των προϊόντων της σε αγορές του εξωτερικού, έχει συνάψει η θεσσαλική φαρμακευτική βιομηχανία παραγωγής παρεντερικών διαλυμάτων και αποστειρωμένων συσκευών έγχυσης Βιοσέρ. Αναμένει από αυτές τις συνεργασίες ότι θα καταγράψει σημαντική αύξηση των πωλήσεών της την τριετία 2017-2019.

Η εξαγωγική δραστηριότητα αποτελεί τον κύριο άξονα της πολιτικής που έχει υιοθετήσει για την αύξηση των πωλήσεών της, την αξιοποίηση της υψηλής παραγωγικής της δυναμικότητας και τη βελτίωση της ρευστότητάς της.

Η φαρμακευτική εταιρεία ιδρύθηκε στα Τρίκαλα τον Ιανουάριο του 1980 από ομάδα νέων επιστημόνων και επαγγελματιών, με προδιαγραφές δημιουργίας πρότυπης ελληνικής βιομηχανίας φαρμάκων. Εθεσε σε λειτουργία τη βιομηχανική μονάδα της, που περιλαμβάνει πλέον κτιριακές εγκαταστάσεις 14.500 τ.μ. επί συνολικής έκτασης 36.000 τ.μ., το 1984. Πρωτοπόρησε στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας παρασκευής ορρών στην Ελλάδα και στην παραγωγή αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης, κυρίως συσκευών έγχυσης ορρών και μεταγγίσεως αίματος. Επίσης, πρώτη παρήγαγε στην Ελλάδα διαλύματα περιτοναϊκής κάθαρσης. Κατέχει υψηλό μερίδιο στην εσωτερική αγορά των παρεντερικών διαλυμάτων και συσκευών έγχυσης, ενώ συγχρόνως αναπτύσσει με επιτυχία εξαγωγική δραστηριότητα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Οφείλει το 50% και πλέον των εσόδων της σε πωλήσεις των προϊόντων της στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Παράλληλα με τα δικά της προϊόντα, εισάγει και διαθέτει αναισθητικά φάρμακα, καθετήρες και άλλα συναφή προϊόντα νοσοκομειακής χρήσης της γερμανικής εταιρείας B. Broun Melsungen και της αμερικανικής Ecolab.

Εχει την έδρα και τις εγκαταστάσεις της στους Ταξιάρχες Φαρκαδόνας του νομού Τρικάλων, στο ύψος του 9ου χλμ. της οδού Τρικάλων-Καρδίτσας. Διατηρεί υποκαταστήματα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

Εκτιμά ότι το 2016 είχε διατηρήσει ηγετική θέση στον τομέα των φαρμακευτικών ενδοφλέβιων διαλυμάτων-ορρών.

Κατά καιρούς έχει προσελκύσει επενδυτικό - αγοραστικό ενδιαφέρον από άλλες φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την 36η οικονομική χρήση της, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 29,58 εκατ. ευρώ (+3,2% ή +0,93 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 13,585 εκατ. ευρώ (+3,4% ή +0,45 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,995 εκατ. ευρώ (+26,4% ή +1,04 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,75 εκατ. ευρώ (+34,4% ή +0,96 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,35 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,03 εκατ. ευρώ το 2015 (+1,32 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη 0,76 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,01 εκατ. ευρώ το 2014 (+0,77 εκατ. ευρώ).

Το 74,5% των εσόδων της (22,03 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 25,6% (7,55 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 72,3% των εσόδων της (21,39 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 27,7% (8,19 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές. Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,3% (+1,27 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές της μειώθηκαν κατά 4,1% (-0,35 εκατ. ευρώ).

Η ενίσχυση της αποδοτικότητας της φαρμακοβιομηχανίας οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από οριακή διεύρυνση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της (στο 45,9% από 45,8% το 2015) και, κυρίως, το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με μειωμένες μη λειτουργικές ζημιές. Πιο συγκεκριμένα, αν και τα λοιπά έκτακτα έξοδα και ζημιές αυξήθηκαν σε 4,61 εκατ. ευρώ έναντι 0,90 εκατ. ευρώ το 2015 (-3,71 εκατ. ευρώ), οι απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων μειώθηκαν σε 0,41 εκατ. ευρώ έναντι 4,58 εκατ. ευρώ το 2015 (+4,17 εκατ. ευρώ), ενώ τα λοιπά έκτακτα έσοδα και κέρδη αυξήθηκαν σε 0,59 εκατ. ευρώ έναντι 0,11 εκατ. ευρώ το 2015 (+0,48 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς το 16,9% των πωλήσεων (13,8% το 2015) και το 9,4% (6,3% το 2015) του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης. Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 9,44 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,24 εκατ. ευρώ (1,16 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 2,94 εκατ. ευρώ (3,36 εκατ. ευρώ το 2015).

Αντιθέτως, ωφελήθηκαν με πιστωτικούς τόκους και συναφή έσοδα 0,54 εκατ. ευρώ (+0,60 εκατ. ευρώ το 2015).

Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 2,595 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,8% των πωλήσεων.

Επίσης, η φορολογική της επιβάρυνση συμπεριέλαβε διαφορές φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2008-2010, ύψους 0,20 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2015, σε σχέση με τα δημοσιευμένα πριν από έναν χρόνο, για τον λόγο ότι η επιχείρηση προχώρησε σε αναδιατύπωση κονδυλίων και αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,60 εκατ. ευρώ και ανέρχονταν σε 12,61 εκατ. ευρώ (11,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 23,7% (18,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 53,30 εκατ. ευρώ (62,78 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η εταιρεία παρουσίαζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (23,30 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 9,34 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (32,64 εκατ. ευρώ). Ο τραπεζικός δανεισμός της είχε μειωθεί κατά 24,3% (-11,02 εκατ. ευρώ), ήταν ύψους 34,28 εκατ. ευρώ και κατά 79% βραχυπρόθεσμος. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 1,71 εκατ. ευρώ (1,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της υφίσταντο υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 15,20 εκατ. ευρώ για δάνεια αρχικού ποσού 19 εκατ. ευρώ, εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, για τη διασφάλιση δανείων είχαν ενεχυριαστεί απαιτήσεις 4,31 εκατ. ευρώ από νοσοκομεία. Οι συνολικές υποχρεώσεις της είχαν μειωθεί κατά 20,1% (-10,25 εκατ. ευρώ), ανέρχονταν σε 40,69 εκατ. ευρώ και ήταν σε ποσοστό 80,2% βραχυπρόθεσμες.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 17,10 εκατ. ευρώ, έναντι 17,57 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία, καθώς και οι προκαταβολές και τα πάγια στοιχεία υπό κατασκευή, το 2016 απορρόφησαν 1,16 εκατ. ευρώ, έναντι 4,42 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,86 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε στο παρελθόν για την υλοποίηση επενδύσεων. Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά της στοιχεία συμπεριελάμβανε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 3,86 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Ι. Κουφόπουλο και αντιπρόεδρο και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο τον Στέργ. Κ. Ζουρνατζή, εκ μέρους των μετόχων και ιδρυτών της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 274 εργαζόμενους (συνολικά 292), έναντι 247 (συνολικά 269) το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 6,61 εκατ. ευρώ, έναντι 6,21 εκατ. ευρώ το 2015. Ειδικότερα στη διοίκησή της διέθεσε αμοιβές 0,16 εκατ. ευρώ τόσο το 2016 όσο και το 2015. Από τα κέρδη της χρήσης 2016 το 2017 ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 0,31 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2016 ήταν ίσα προς 18.230 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας των Τρικάλων ΒΙΟΣΕΡ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 307,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 56,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,4% των πωλήσεων και το 8,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,2% των πωλήσεων και το 4,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,6% των πωλήσεων και το 1,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, καθώς το 2011 είχε εμφανίσει υψηλές ζημιές, λόγω συγκυριακών επιβαρύνσεων από την κατοχή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 18,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 29,6 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,45 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 4,65 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 23,2 εκατ. ευρώ.

Για το 2017 η επιχείρηση ανέμενε ότι θα αυξήσει τόσο τις εγχώριες όσο και τις διεθνείς πωλήσεις της, καθώς κυκλοφόρησε νέα φαρμακευτικά προϊόντα. Επίσης, απέβλεπε σε μείωση του κόστους παραγωγής, μέσω των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, ιδίως στη διεθνή αγορά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΣΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ

www.inr.gr, 7 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS