inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με νέα προϊόντα διευρύνει τον κύκλο εργασιών της η βιομηχανία Γαία ΤρόφιμαΛύση σε προβλήματα ρευστότητας, μέσω κεφαλαιοποίησης απαίτησης 1,11 εκατ. ευρώ του Γερμανού μετόχου της Zertus, υιοθέτησε η εξαγωγική κατά βάση και βραβευμένη για την ποιότητα των προϊόντων της βιομηχανική εταιρεία τροφίμων Γαία Τρόφιμα, καθώς δεν τελεσφόρησαν αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Η επιχείρηση προχώρησε, επίσης, σε ρύθμιση μέρους του δανεισμού της, εξασφαλίζοντας πρόσθετες «ανάσες» για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της, ο οποίος αναπτύσσεται με την παραγωγή και διάθεση βιολογικών ελιών σε σακουλάκι χωρίς άλμη και εντονότερη δραστηριότητα στην κατηγορία των προϊόντων healthy snacking.

Αναμένεται να δημοσιοποιήσει σημαντικά αυξημένες πωλήσεις για το 2017, καθώς επεκτείνεται κυρίως στις αγορές των ΗΠΑ, της Αυστρίας και της Γερμανίας.

Η Γαία Τρόφιμα ασχολείται με την τυποποίηση ελαιολάδου και ελιών και την παραγωγή και τυποποίηση σαλατών, λαχανικών, σαλτσών, πολτού ελιάς και ξιδιού, για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων. Ιδρύθηκε το 1992. Λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία από τον Οκτώβριο του 1995. Εδρεύει στην Αθήνα. Διαθέτει βιομηχανική μονάδα στην Αιτωλοακαρνανία. Εχει λάβει ποικίλες διεθνείς διακρίσεις για τα προϊόντα της. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Εξάγει περί το 80% της παραγωγής της στις χώρες Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς, Κίνα, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία, με το σήμα της «Gaea» ή σήματα τρίτων εταιρειών. Περί το 80-85% των εσόδων της προκύπτει από τη διάθεση ελαιολάδου και ελιών, καθώς η δραστηριότητα των λοιπών σκευασμάτων με συνταγές μεσογειακής κουζίνας συνεισφέρει λιγότερο από 20%.

Βάσει του ισολογισμού της για το έτος 2016, τα ενοποιημένα έσοδα της εταιρείας το έτος αυτό ανήλθαν σε 14,33 εκατ. ευρώ, από 12,25 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 17% σε ποσοστό ή 2,08 εκατ. ευρώ σε αξία. Η επιχείρηση ενίσχυσε θεαματικά το μεικτό της περιθώριο κατά 9,5 εκατοστιαίες μονάδες (στο 34,1% από 24,6% το 2015) και κατέγραψε αυξημένα κατά 62,3% μεικτά κέρδη, ύψους 4,89 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα τελικά αποτελέσματά της παρέμειναν, για ακόμη μία χρονιά, αρνητικά. Οι ζημιές του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας περιορίστηκαν το 2016 σε 0,76 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,95 εκατ. ευρώ το 2015 (+61,3% ή +1,20 εκατ. περίπου ευρώ). Επίσης, οι ζημιές της μητρικής εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν σε 0,84 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,66 εκατ. ευρώ το 2015 (+49,1% ή +0,81 εκατ. περίπου ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει από ετών υιοθετήσει. Εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2015, σε σχέση με τα δημοσιευμένα πριν από έναν χρόνο, για τον λόγο ότι η επιχείρηση προχώρησε σε συνυπολογισμό της διακοπής των δραστηριοτήτων της μέσω της ελεγχόμενης κατά 50,1% εταιρείας ελαιολάδου Αγροτικός Συνεταιρισμός Κριτσάς - Γαία, στη Σητεία Κρήτης, η οποία τον Δεκέμβριο του 2016 έπαυσε τη λειτουργία της.

Το σύνολο των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων της βιομηχανίας στις 31.12.2016 ήταν αρνητικό (-2,80 εκατ. ευρώ τα κεφάλαια της εταιρείας και -0,48 εκατ. ευρώ τα κεφάλαια τρίτων), ενώ το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων ανερχόταν σε 11,17 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (6,55 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,57 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (11,12 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 16,3% και ανέρχονταν σε 8,35 εκατ. ευρώ (7,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), εκ των οποίων τα 6,26 εκατ. ευρώ ήταν βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Επίσης, οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της ανήλθαν σε 14,45 εκατ. ευρώ (+8,6% ή +1,15 εκατ. ευρώ), καθώς η επέκταση στις ΗΠΑ απαίτησε επιπρόσθετα κεφάλαια. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, με σειρά κινήσεών της η επιχείρηση έχει ενισχύσει τη ρευστότητά της.

Η αναπόσβεστη αξία των ενοποιημένων ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 4,30 εκατ. ευρώ, έναντι 4,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για αγορές παγίων το 2016 η επιχείρηση διέθεσε 0,13 εκατ. ευρώ, έναντι 0,17 εκατ. ευρώ το 2015. Επί των παγίων της στις 31.12.2016 υφίσταντο εμπράγματα βάρη ποσού 6,68 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Η μητρική εταιρεία Γαία Τρόφιμα ελέγχει πλήρως την κυπριακή εταιρεία Gaea Foods Products, το 35% της εταιρείας Κρήτων Νέκταρ που παρασκευάζει και διακινεί είδη τροφίμων με το σήμα Cretan Nectar, καθώς και το 67% της εταιρείας ελαιολάδου Σητείας Ελαίας Γη. Επίσης, εμμέσως ελέγχει το 35% της ρωσικής εμπορικής εταιρείας Astoria. Ακόμη, ελέγχει με μερίδιο 90% την αμερικανική εταιρεία Gaea North America, με έδρα στο Μαϊάμι, καθώς διευρύνθηκε η διάδοση των προϊόντων της σε πόλεις των ΗΠΑ.


Κατέγραψε το 2016, ολοκληρώνοντας την 22η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πωλήσεις 13,39 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 93,4% των ενοποιημένων και αυξημένες κατά 9,7% (+1,18 εκατ. ευρώ), σε σύγκριση με το 2015. Το 90,6% των εσόδων της (12,13 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 9,4% (1,26 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 18,7% των εσόδων της (2,51 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 81,3% (10,88 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές στην Αυστρία και τη Γερμανία (3,24 εκατ. ευρώ), στις ΗΠΑ (3 εκατ. ευρώ), σε σκανδιναβικές χώρες (1,74 εκατ. ευρώ), στη Βρετανία (1,35 εκατ. ευρώ), στη Ρωσία (0,49 εκατ. ευρώ), στη Γαλλία (0,36 εκατ. ευρώ) και σε λοιπές χώρες (0,70 εκατ. ευρώ). Οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 16,3% (-0,49 εκατ. ευρώ), λόγω διακοπής συνεργασίας με ορισμένες λιανεμπορικές αλυσίδες υψηλού πιστωτικού κινδύνου, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 18,1% (+1,67 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω αυξημένων πωλήσεων προς την Αυστρία και τη Γερμανία (+0,71 εκατ. ευρώ). Ανά προϊόν, τα ελαιόλαδα εισέφεραν 6,78 εκατ. ευρώ (+0,82 εκατ. ευρώ), οι ελιές 4,65 εκατ. ευρώ (+0,98 εκατ. ευρώ) και τα λοιπά προϊόντα 1,96 εκατ. ευρώ (-0,62 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν θετικά (0,86 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα κατά 1,15 εκατ. ευρώ (-0,28 εκατ. ευρώ το 2015).

Η επιχείρηση επανήλθε σε θετικά αποτελέσματα προ φόρων, καταγράφοντας κέρδη 0,17 εκατ. ευρώ (-1,28 εκατ. ευρώ το 2015). Ωστόσο, λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας παρουσίασε ζημιές 0,07 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους (0,87 εκατ. ευρώ το 2015). Το 2016 ήταν τέταρτο συνεχόμενο ζημιογόνο έτος για την εταιρεία, με κριτήριο τα τελικά αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αρ. Ν. Κεφαλογιάννη και αντιπρόεδρο τον Σωτ. Ι. Τσόμπο. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 52 εργαζόμενους, έναντι 51 στα τέλη του 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,74 εκατ. ευρώ, έναντι 0,69 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,50 εκατ. ευρώ (0,71 εκατ. ευρώ το 2015).

Επιδίωξή της είναι να καταστήσει το σήμα «Gaea» συνώνυμο της κορυφαίας ποιότητας ελαιολάδου διεθνώς, αλλά και να δημιουργήσει ένα ελληνικό «καλάθι» εκλεκτών προϊόντων διατροφής, με επίκεντρο το ελαιόλαδο και τις ελιές, παράγοντας και διαθέτοντας, μεταξύ άλλων, olive snacks.

Η βιομηχανική μονάδα της, που βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη του Αγρινίου, στο ύψος του 1ου χλμ. της οδού Αγρινίου-Καρπενησίου, με στεγασμένη επιφάνεια 6.500 τ.μ. σε έκταση 15.000 τ.μ., περιλαμβάνει τέσσερις γραμμές παραγωγής. Η πρώτη εμφιαλώνει ελαιόλαδο και έχει δυναμικότητα 6.000 μπουκάλια την ώρα, η δεύτερη εμφιαλώνει ελιές (7.000 βάζα/ώρα), η τρίτη παράγει spreads και sauces (3.500 βάζα/ώρα), ενώ η τέταρτη παρασκευάζει snack pack ελιών (3.000 packs/ώρα).

Για το 2017 η εταιρεία ανέμενε αύξηση πωλήσεων άνω του 25%, κυρίως λόγω της προσθήκης και διάδοσης νέων προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο «GAEA Fresh» .

Προς τα τέλη του έτους αποφάσισε να επιδιώξει την απόκτηση μεριδίου τουλάχιστον 50% στην εταιρεία παραγωγής τροφίμων Ενωση Ηρακλείου.

Ακόμη, από κοινού με την Ενωση Ηρακλείου και ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, προωθούσε ερευνητικό πρόγραμμα για τη μηχανική συλλογή της ελιάς.

Επίσης, αποφάσισε την εξαγορά μετοχών που κατείχε Αμερικανός διανομέας τροφίμων, με καταβολή του τιμήματος σε δόσεις ως τον Ιούνιο του 2018.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

www.inr.gr, 7 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS