inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία η τυροκομική βιομηχανία Φ. Μπέλλας & ΥιόςΑυξημένες πωλήσεις και θετικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί το 2016, αναμένεται να δημοσιοποιήσει για το 2017 η τυροκομική βιομηχανία Φιλώτας Μπέλλας & Υιός.

Το 2016 η επιχείρηση είχε καταγράψει κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,185 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,8% των πωλήσεων και το 4,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, μειωμένα κατά 33,9% και αντίστοιχα προς 13.020 ευρώ ανά εργαζόμενο, καθώς τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη διαγραφής απαιτήσεων 0,60 εκατ. ευρώ, λόγω της χρεοκοπίας της λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος». Για τον λόο αυτό παρουσίασε ζημιές προ φόρων και μετά φόρων 0,42 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,19 εκατ. ευρώ το 2015.

Η επιχείρηση ανέμενε ενισχυμένες επιδόσεις για το 2017, λόγω εδραίωσης της εμπορικής φήμης της στην αγορά και σύναψης νέων συνεργασιών με πελάτες της στην εγχώρια και την εξωτερική αγορά. Χάρη στη διεύρυνση των εξαγωγών της το 2016 σημείωσε αυξημένες πωλήσεις, αντιστρέφοντας την πτωτική πορεία που είχαν ακολουθήσει το 2014 και το 2015.

Η επιχείρηση εδρεύει στην Κυψέλη νομού Ημαθίας και διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις στο 12ο χλμ. της οδού Αλεξάνδρειας-Κατερίνης. Ως Α.Ε. λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 1986. Εχει παράδοση τυροκόμησης από το 1927, με άλλη νομική μορφή. Διατηρεί γραφεία στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ημαθίας, καθώς και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Παράγει τυρί κασέρι, μυζήθρα, λευκά, καπνιστά και άλλα τυριά, καθώς και βούτυρο. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Καπνιστό Βερμίου», «Κασέρι Βερμίου», «Φάρμα Μακεδονίας» και «Φέτα Βερμίου». Σημαντικό μέρος της παραγωγής της διατίθεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ.

Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τη χρήση 2016 ήταν κέρδη ύψους 0,485 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις της ήταν ύψους 17,335 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3,2 (+0,54 εκατ. ευρώ). Το 50,6% των εσόδων της (8,77 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 49,4% (8,57 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές, οι οποίες σημείωσαν αύξηση 15,8% (+1,20 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (στο 17,9%, από 17,3% το 2015).

Το τελικό αποτέλεσμά της επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,91 εκατ. ευρώ (0,88 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 0,70 εκατ. ευρώ (0,72 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014.

Στις 31.12.2016 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,39 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,62 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (13,77 εκατ. ευρώ). Οι οφειλές της σε τράπεζες ήταν ύψους 11,73 εκατ. ευρώ, κατά 80% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 5,1% (-0,63 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της μειώθηκαν σε 16,68 εκατ. ευρώ (-2,9% ή -0,50 εκατ. ευρώ). Επί παγίων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις 3,60 εκατ. ευρώ υπέρ της Εθνικής Τράπεζας και 0,15 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank για διασφάλιση δανείων.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 7,10 εκατ. ευρώ και ανέρχονταν σε 11,42 εκατ. ευρώ (11,88 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 40,5% (40,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 28,17 εκατ. ευρώ (29,06 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας Φ. ΜΠΕΛΛΑΣ & ΥΙΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 154,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 16,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,7% των πωλήσεων και το 6,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 9,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις, καθώς σε τρεις χρήσεις ανέφερε ζημιές συνολικού ύψους 1,6 εκατ. περίπου ευρώ. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 5,4 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Φιλ. Ι. Μπέλλα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Φ. Μπέλλα. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 91 εργαζόμενους, έναντι 82 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,62 εκατ. ευρώ, έναντι 1,45 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησης διέθεσε 0,09 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 0,22 εκατ. ευρώ, έναντι 0,38 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,56 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ. ΜΠΕΛΛΑΣ & ΥΙΟΣ

www.inr.gr, 7 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS